Ви є тут

Головна

Мета. Підготовка сучасного фахівця, який володіє базовими знаннями і навичками роботи з математичним, програмним, інформаційним, лінгвістичним і технічним забезпеченням сучасних систем автоматизованого проектування PEA, формування у студентів знань, необхідних для формалізованого опису і автоматизованого рішення типових завдань проектування, пов'язаних з моделюванням, аналізом та оптимізацією радіотехнічних схем.

Завдання. Вивчення дисципліни має сформувати у студентів системний підхід до роботи в діалоговому режимі з ЕОМ і використання у своїй практиці проблемно-орієнтованого прикладного програмного забезпечення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати:

загальні компетентності:

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-2);

– здатність планувати та управляти часом (ЗК-3);

– здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (ЗК-5);

– здатність працювати в команді (ЗК-6);

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-7);

– вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми (ЗК-8).

Фахові компетентності:

– здатність здійснювати комп'ютерне моделювання пристроїв, систем і процесів з використанням універсальних пакетів прикладних програм (ПК-4);

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і закордонного досвіду з тематики інвестиційного (або іншого) проекту засобів телекомунікацій та радіотехніки (ПК-14);

– здатність використовувати класифікацію та типи моделей та алгоритмів; класифікацію методів конструювання систем радіоелектронної апаратури; математичні описи елементів, схем та систем, що використовується при конструюванні РЕА.

Очікувані результати навчання з дисципліни:

– вміти аналізувати та виконувати оцінку ефективності методів проектування інформаційно-телекомунікаційних мереж, телекомунікаційних та радіотехнічних систем (РН-9);

– спілкуватись з професійних питань, включаючи усну та письмову комунікацію державною мовою та англійською (РН-10);

– застосування розуміння засобів автоматизації проектування і технічної експлуатації систем телекомунікацій та радіотехніки у професійній діяльності (РН-15);

– визначати основні процедури комп’ютерного проектування РЕА з подальшим використанням персональних комп’ютерів або спеціалізованих обчислювальних машин;

– створювати відповідне математичне, алгоритмічне та програмне забезпечення що до методів комп’ютерного проектування.

Викладач дисципліни:

Самойлик Сергій Сергійович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.ф.-м.н.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

нормативна

Модулів – 2

Спеціальність, освітня програма

172 Телекомунікації та радіотехніка

ОП «Радіотехніка»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання:

Семестр

Загальна кількість годин – 120

4-й

4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Перший (бакалаврський)

30 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

15 год.

4 год.

Самостійна робота

75 год.

110 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік