Ви є тут

Головна

Прізвище: Таран

Ім'я: Володимир

По батькові: Олександрович

 

Посада: професор кафедри соціальної роботи та психології

Науковий ступінь: доктор філософських наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7765-7962

Обліковий запис науковця (Google Scholar): H0ILK_IAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Ленінградська орд. Леніна державна консерваторія ім. М.О.Римського-Корсакова, спеціальність: спеціальне фортепіано, диплом, 1972, кваліфікація за дипломом: виконавець, викладач спеціального фортепіано, концертмейстер.
 • Запорізький юридичний інститут МВС України, диплом з відзнакою, 2004, за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація за дипломом - спеціаліст-юрист..
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 09.00.05 «естетика»
  «Інтернаціоналізація як закономірна тенденція у розвитку радянського мистецтва»», рік захисту – 1988, Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка;
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 09.00.09 «соціальна філософія та філософія історії»
  «Ідеологія перехідного суспільства», рік захисту 2002, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України

Вчені звання:

 • Доцент кафедри філософії та соціології Запорізького університету, рік присвоєння 1992;
 • Професор кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України, рік присвоєння 2004.

Наукові інтереси:

 • Соціально-політичні проблеми сучасної України
 • Філософія педагогіки
 • Проблеми культурології
 • Філософія релігії
 • Методологія науки

Дисципліни, які викладає:

 • Переддипломна практика
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Методика викладання у вищій школі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 170;

Монографій  (у тому числі у співавторстві) – 5

 • Ідеологія перехідного суспільства, 2001;
 • Культурно-історичні особливості Запорізького регіону як фактор формування світоглядних орієнтацій майбутніх правоохоронців, 2007;
 • Охорона культурно-історичної спадщини у світлі сучасного законодавства України: монографія, 2011;
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021.
 • Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 3. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022.

Підручників та навчальних посібників у співавторстві – 15.

 • «Конспект лекцій з філософії», 1992;
 • Проведення заліків та іспитів у Запорізькому юридичному інституті ДДУВС: методичні рекомендації / укладач В.О.Таран; за редакцією укладача, 2008;
 • Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою в Запорізькому юридичному інституті ДДУВС, 2008;
 • Деякі аспекти формування стратегічних напрямків роботи ОВС, 2009;
 • «Соціальна філософія», 2009 (гриф МОН);
 • «Словник культурологічних термінів», 2009 (гриф МОН),
 • Методичні вказівки та плани семінарських занять з курсу філософії для студентів всіх спеціальностей, 2012;
 • Філософія: Навчально-методичний посібник для студентів усіх напрямів підготовки, 2012; Філософія: Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів з підготовки до складання кандидатського іспиту, 2012;
 • Філософія: Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів з підготовки до складання кандидатського іспиту, 2013;
 • Культурологія: навчально-методичний посібник для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх напрямів підготовки, 2014,
 • Філософія: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей, 2019,
 • Попович В.М., Таран В.О. Кадрова політика в державній службі: навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «соціальна робота» та 232 «соціальне забезпечення». Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 155 с.
 • Попович В.М., Таран В.О. Методологія та організація наукової діяльності: навчальний посібник. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 475 с
 • Таран В.О., Попович В.М., Попович Я.М. Методологія та організація наукової діяльності студентів: Навчальний підручник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота» та 232 «Соціальне забезпечення» [Текст]. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - 482 с.

Статей та тез:

 • Таран В.О. Модернізована уварівська концептуальна тріада як виразник імперської сутності сучасної російської державної ідеології // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск №36. Запоріжжя. 2016. С.60-69.
 • Таран В.О. Деолігархизація як основа ідеології реформування // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2016» : у 4 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ, 2016. Т.1. С.315-316. 382 с.
 • Таран В.О. Деолігархізація: мета і реальність. // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини. Випуск №37. Запоріжжя. 2017. С.106-115.
 • Таран В.О. Українська національна ідентичність сьогодні: стан і перспективи розвитку // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2017» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2017. Т.1. С.245-247. 384 с.
 • Таран В.О. Чи потрібна філософія вищій школі? // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2018» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя : ЗНУ. 2018. Т.1. С.107-109. 384 с.
 • Таран В.О. Міф та ідеологія: проблема взаємозв'язку // К 906 Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2018. Випуск 38. Т.2. С.142-151.
 • Таран В.О. Деякі аспекти проблеми релігійного відчуження у філософії Середньовіччя // К 906 Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддріпрянщини / Гол. ред. М.А.Лепський; Запорізький національний університет.   Запоріжжя: КСК-Альянс. 2019. Випуск 39. С.11-17. 150 с.
 • Таран В.О. ПЦУ в контексті актуальних проблем сьогодення // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2019» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2019. Т.IV. С.107-109. 384 с.
 • Таран В.О., Кривега Л.Д., К.Ель Гуессаб. Філософія: Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра усіх спеціальностей. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 106 с.
 • Taran V. Hybridity as the universal property of the modern global world // Family // Regional Revue. № 1, vol 1. Trebišov: Merci, 2020. Р.186-198.
 • Таран В.О. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія. Том 2. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020.
 • Vasyl Popovych, Nataliia Hordienko, Viktor Kuzmin, Volodymyr Taran, Iryna Pushchyna (2020). Social Work Technologies In Inclusive Environment Of Higher Educational Institutions Of Ukraine. Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt /Egyptology, 17(3), 1458-1465. ISSN 1567-214x Scopus
 • Таран В.О., Попович В.М. Патріотичні орієнтації держслужбовців в умовах сучасного державотворчого процесу в Україні // Гілея: науковий вісник. Вип. 155 (4). К.: «Видавництво «Гілея», 2020. С.185-191. 300 с.
 • Попович В., Таран В. (2020). Православна церква і державна ідеологія в сучасних українських реаліях. Релігійна Свобода: науковий релігієзнавчий журнал, №25, 33-52. ISSN 2617-9296
 • Taran V., Dudaryov V., Koval H., Popovych V., Holonic J. Problems of Improving the Paradigm of Social Process Management in Modern Ukraine. SHS Web of Conferences 100, 04004 (2021), ISCSAI 2021. DOI: Посилання >>

Участь в конференціях:

 • Таран В.О. Ідеологія деолігархизації як чинник укріплення української державності // Сучасна українська нація: мова, історія, культура: Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року/ Наук. ред.: проф. Чоп'як В.В., проф.., Мальований А.В. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького. 2016. С. 286-288. 476 с.
 • Таран В.О. Деолігархизація як ключова умова реформування української держави // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 26-27 лютого 2016). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2016. С.26-30. 112 с.
 • Таран В.О. Деолігархізація і системні зміни в Україні // Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст. : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 1-2 квітня 2016 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація». 2016. С.103-107. 132 с.
 • Таран В.О. Проблема культурно-національної ідентичності українців на сучасному етапі розвитку держави // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: виклики і сьогодення». м.Одеса, Україна, 10-11 червня 2016 р. – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2016. С.61-66. 112 с.
 • Таран В.О. Проблема національної ідентичності в умовах реформаційних процесів в Україні //«Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 1-2 липня 2016 року. – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2016. С.12-17. 106 с.
 • Таран В.О. Щодо проблеми відчуження в умовах сучасного розвитку України // Проблема управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет, 27 жовтня 2016. Запоріжжя: ЗНУ. 2016. C.49-51. 188 с.
 • Таран В.О. Проблема формування української національної ідентичності в контексті національно-патріотичного виховання // Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми», 01-02 листопада 2016 року, ЗОІППО, Запоріжжя. -Електронний збірник наукових праць ЗОІППО – 4 (26). 2016.
 • Таран В.О. Взаємообумовленість міфу та ідеології в умовах сучасного суспільства // Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції “Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: ідеї миру та ненасильства у змінах глобального порядку», З (24 березня 2017 року, м.Запоріжжя) /Упор. І.Щ.Кудінов; ред.. кол.М.А.Лепський, О.А.Безрукова, Т.І.Бутченко, В.О.Скворець, Є.Г.Цокур, І.О.Кудінов. Запоріжжя : КСК-Альянс. 2017. С.28-30. 155 с.
 • Таран В.О. Міфологічна свідомість та ідеологія // Міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія , сучасність, майбутнє», Київ, 5-6 травня 2017 року. – К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація», 2017. С.83-86. 120 с.
 • Таран В.О. Світоглядно-ціннісні орієнтири неперервної освіти в Україні // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи» 15-22 травня, м.Запоріжжя. – Збірник наукових праць ЗОІППО. №2(28). 2017. URL : Посилання >>
 • Таран В.О. Деякі аспекти ідеї українського федералізму в російській ідеологічній доктрині // Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Одеса, Україна, 21-22 липня 2017 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства». 2017. С.54-59. 108 с.
 • Таран В.О. Чи відповідає «дефілософізація» навчального процесу духу реформи вищої школи? // Матеріали VІІІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: світогляд миротворення» (23 березня 2018 року, м. Запоріжжя) / М.А. Лепський (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.), ред. кол. О.А. Безрукова, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2018. С.17-19. 95 с.
 • Таран В.О. Чи може бути успішною реформа вищої школи в Україні без філософських знань // «Сучасні виклики суспільних наук в умовах глобалізації»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 25-26 травня 2018 року. Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2018. С. 26-32. 104 с.
 • Таран В.О. Поняття «гібридність»: проблема змістовної трансформації // Проблема управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запорізький національний університет, 6 листопада 2018. – Запоріжжя: ЗНУ. 2018. C.27-29. 159 с.
 • Таран В.О. Створення Православної церкви України в контексті сучасного процесу розвитку української державності // Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 22-23 лютого 2019 року). Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук». 2019. С.24-29. 108 с.
 • Таран В.О. Проблема війни і миру: філософський досвід і сьогодення // Матеріали IX Міжнародної наукової конференції: «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: проблеми миру та ненасильства в змінах глобального порядку. Запоріжжя. ЗНУ. 12 квітня 2019 р. / М.А. Лепський (гол. ред.), Т.Ф. Бірюкова (гол. ред.), І.О. Кудінов (наук. ред.); ред. кол., І.І. Капріцин, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур. Запоріжжя : КСК-Альянс, 2019. С.66-68. 162 с.
 • Таран В.О. Війна і мир: у пошуках надійного способу розв'язання проблеми (філософський аспект) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє», м.Київ, 3-4 травня 2019 р. К.: ГО «Київська наукова суспільствознавча організація». 2019. С.53-58. 99 с.
 • Таран В.О. Роль філософії в умовах реформування вищої школи //Матеріали V Ювілейної Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 16-17 травня 2019, м.Запоріжжя, ЗОІППО. - Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. Вип. №3(35) 2019 р. Ч.ІІ. URL : Посилання >>
 • Таран В.О. Проблема гібридності як складової сучасних соціальних процесів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень», (м.Львів, 5-6 липня 2019 року). – Львів: ГО «Львівська фундація суспільних наук», 2019. С.37-43. 104 с.
 • Таран В.О. Гібридна війна РФ проти України: інформаційний аспект // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Challenges of Hybrid War : Information Dimension» 16–17 August 2019 / Vilnius, The Republic of Lithuania, 2019. P.51-55. 161 p.
 • Таран В.О. Розв`язання проблеми війни і миру як фактор впливу на стан патріотичних орієнтацій держслужбовців в умовах сучасної України // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 670 с. С.89-94.
 • Таран В.О. Особливості патріотичного виховання майбутніх держслужбовців в умовах гібридної війни // Тиждень науки – 2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя 13-17 квітня 2020. [Електронний ресурс] / Редкол. : В.В.Наумик (відпов. ред.). Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С.77-79. 190 с.
 • Таран В.О. Проблема коронавірусу як зброя в інформаційній війні РФ проти України // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Київські філософські студії – 2020». Київський університет ім. Бориса Гринченка. 19 травня 2020. К.: КУ ім.Б.Гринченка, 2020. С.254-259.
 • Таран В.О. Попович В.М. Патріотичне виховання як умова формування громадянського суспільства // Проблеми формування громадянського суспільства в Україні: виклики та колізії: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. ( м.Дніпро, 15 трав. 2020 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2020. С. 35-38. 284 с.
 • Таран В.О., Щербина С.С. Інформаційна війна РФ проти України: як гарячі теми перетворюються на зброю // Матеріали Регіонального науково-практичного семінару: «Глобалізаційні викрики сучасності», м.Дніпро, 17 червня 2020 року. Дніпро: ДДУВС, 2020. С. 23-25.
 • Таран, В.О. Рашизм як явище та його сутнісні ознаки [Текст] / В.О. Таран // IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», НУ «Запорізька політехніка», 02 листопада 2022 р. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2022. - С.75-79.

Рік початку діяльності в університеті: 2019.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (читаю, перекладаю зі словником).

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя
[для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +380965687322
e-mail: taran.v.1010@gmail.com