Ви є тут

Головна

Прізвище:  Плинокос 

Ім'я: Дмитро 

По батькові:  Дмитрович

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=mH...

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3004-0279

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, 2002, спеціальність за дипломом – «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація за дипломом – Фахівець з «Міжнародних економічних відносин.

Дисертації:

 •  Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 «економіка та управління національним господарством»: тема - «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ УКРАЇНИ», дисертацію захистив у 2014 році у спеціалізованій вченій раді Кіровоградського національного технічного університету.

Наукові інтереси:

 • Міжнародна економіка
 • Глобальна економіка
 • Управління людськими ресурсами
 • Державне регулювання економіки

Дисципліни, які викладає:

 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Електрона комерція
 • Міжнародна економіка
 • Нормування праці 

Основні наукові роботи (публікації):

2021

Тези

 1.Plynokos, D., Levchenko, A., Tsarenko, I., Boussadia, A. and Bouaita, S.E., 2021. Transformation of the Higher Education System of Ukraine and Algeria in the Context of The Impact of the Fourth Industrial Revolution. In SHS Web of Conferences (Vol. 100). EDP Sciences (WoS)

2.Плинокос Д.Д. «ПРОБЛЕМА - ДЖЕРЕЛО ІДЕЙ ДЛЯ СТАРТАПА» // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 128 С.
3.Плинокос Д.Д. Організація бізнесу з використанням чучасних інформаційних та соціальних мереж / Плинокос Д.Д., Острянко К.В., Глова О.О. // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – 131 с.
4.Plynokos D. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy// 6.Tkachenko, N.Levchenko, G.Shyshkanova, D.Plynokos, M. Kovalenko/ The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web Conf. Volume 166, 2020/ Режим доступу: https://www.e3s сonferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13021/ e3sconf_icsf2020_13021.html (Scopus)

2020

Тези

 1. Плинокос Д. Д. Академічна мобільність та розвиток людського капіталу//Плинокос Д. Д., Цавалюк К. А./ Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Кропивницький, 14 квіт. 2020 р. / М–во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун–т. ― Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – с. 26-29
 2. Плинокос Д.Д. Розвиток міжнародної діяльності сучасного ЗВО//Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 1 електрон. опт. диск (DVDROM); 12 см. – Назва з тит. екрана., 2020, – с. 358-361

2019

Монографії

 1. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – 336 с. (Плинокос Д.Д. Теоретичні основи трансформації моделі освіти  в сучасній економіці с. 66-78)
 2. Нова траєкторія розвитку національної економіки: мікро-, макро- та прикладні аспекти : монографія / за ред. О. В. Покатаєвої, М. В. Болдуєва, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – 452 с. (Плинокос Д.Д. Міжнародний вимір стратегічних напрямів розвитку системи вищої освіти України с. 124-138)
 3. Децентралізація та територіальна консолідація в Україні: інституційні та фінансово-економічні засади : монографія / за заг. ред. О. В. Покатаєвої, Г. Ю. Кучерової. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – 208 с. (Плинокос Д.Д. Моніторинг та інформаційне забезпечення процесів децентралізації с. 61-69)

Статті

 1. Плинокос Д.Д. Оптимальні стратегії продаж у системі електронної комерції// Г.А. Шишканова, Д.Д. Плинокос/ Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченко, 2019, – с. 358-361
 2. Плинокос Д.Д. Підходи до формування стратегії інтернаціоналізації закладу вищої освіти// М.В. Ґудзь, Д.Д. Плинокос, К.А.Цавалюк/ Держава та регіони. Серія: Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, № 4, 2019. – с. 38-42
 3. Плинокос Д.Д. Проблеми комерціалізації результатів науково-дослідної роботи закладів вищої освіти// Д.Д. Плинокос, О.М. Коваленко/ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, № 4, 2019. – с. 42-47

Тези

 1. Плинокос Д.Д. Оптимальні стратегії продаж у системі електронної комерції [Текст] / Г.А. Шишканова, Д.Д. Плинокос // Моделювання динамічних систем та дослідження стійкості : XIX міжнар. наук.-практ. конференція КНУ, 22-24 травня 2019 р.: тези доп. – Київ, 2019. – С. 358-359.
 2. Плинокос Д.Д. Світовий досвід формування бізнес середовища для створення бізнес інкубаторів в Україні // «Конкурентоспроможна модель інноваційного розвитку економіки України» збірник тез доповідей  ІІ Міжнародній науково-практичній конференції, 11 квітня 2019 р., м. Кропивницький.

2018

Статті

 1. .Плинокос Д.Д.  Розвиток людського потенціалу в університетських бізнес-інкубаторах// Д.Д. Плинокос, А.О. Москаленко /  Наукові праці КНТУ. Економічні науки – 2018, № 34. – с. 134-141

Тези

 1. .Плинокос Д.Д. Стратегія інтернаціоналізації в сучасних університетах // Сучасні проблеми економіки: матеріали VIII Міжнародної науково- практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2018р.) - К.: НАУ, 2018. – с. 178-181.
 2. .Плинокос Д.Д.  Розвиток людського капіталу в інноваційному середовищі / Плинокос Д. Д., Москаленко А.О. / Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – с. 115-117 – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua.
 3. .Плинокос Д.Д.  Міжнародна міграція та навчання іноземних студентів в Запорізькому регіоні / Плинокос Д. Д., Труфанова Н.Ю. / Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства [Електронний ресурс] : збірник тез І Міжнародної науково–практичної конференції (м. Чернігів, 9 листопада 2018 р) / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Текст. і граф. дані. – Чернігів, 2018. – с. 246-248 – Режим доступу : https://www.stu.cn.ua.

2017

Статті

 1. .Плинокос Д.Д. Влияние расширения сектора неформального образования на социально-экономическое развитие национальной экономики / Плинокос Д.Д., М.А. Коваленко // Инновационная экономика и управление (зар.видання) – 2017 г. – № 4, с. 217-225.

Тези

 1. .Plynokos D. Business administration decision making on search for reliable partners under uncertainty //Plynokos D., Shyshkanova G. //International Scientific Conference Innovative Potential of Socio-Economic Systems: the Challenges of the Global World, Part I, December 22th, 2017, Lisbon, Portugal: Baltija Publishing p. 107-110.
 2. .Plynokos D. Innovative Information Technologies Implementation into Teaching of Economic Mathematical Courses in Higher Education // Plynokos D., Shyshkanova G., Shcherbyna O. // Сучасні інформаційні та комунікаційні технології на транспорті, в промисловості і освіті: Тези ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 13-14 грудня 2017 р.). – Д .: ДІІТ, 2017. – 161.
 3. .Плинокос Д.Д. Державне регулювання та моніторинг сучасних зовнішніх міграційних процесів в Україні // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – С.347-349
 4. .Плинокос Д.Д. Державне регулювання в умовах євроінтеграції та трансформації судової системи України // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ, м. Запоріжжя, 20 травня 2017 р. : в 2 т. / Редкол.: С.К. Бостан, Р.М. Максакова, Т.Є. Леоненко. – Т.1. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – С. 239-241
 5. .Плинокос Д.Д. Аспекти комплексного забезпечення якості у ВНЗ регіону // Кіровоградщина – 2025: пріоритети і можливості розвитку: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, 7 червня 2017 року, м. Кропивницький. – Кропивницький: “Ексклюзив-Систем”, 2017. – С. 52-55

2016

Статті

 1. Плинокос Д.Д. Використання системи моніторингу в забезпеченні економічної безпеки //  Д.Д. Плинокос/ Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2016. - № 3 (90). - C. 58-63
 2. Плинокос Д.Д. Рейтингове оцінювання як інструментарій стратегічного  моніторингу галузей національного господарства/ Д.Д. Плинокос// Ефективна економіка. – 2016. - № 1. – Режим доступу до  журналу: http://www.economy.nayka.com.ua
 3. Плинокос Д.Д. Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи// Д.Д. Плинокос, Коваленко М.О./ Наукові праці КНТУ. Економічні науки – 2016. - № 29. - C. 53-61
 4. Плинокос Д.Д. Дослідження впливу внутрішньо переміщених осіб на ринок праці України// Д.Д. Плинокос, В.С. Бойченко, М.О. Коваленко/ Глобальні та національні проблеми економіки. – Випуск 13. – 2016 - Режим доступу до  журналу: http://global-national.in.ua

Тези

 1. Плинокос Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти //  тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / ЗОІППО – м. Запоріжжя, 2016. – С. 29-31
 2. Плинокос Д.Д. Трансформація освіти і науки у виробничу сферу в умовах глобалізації економіки// Д.Д. Плинокос/ International scientific conference “Development of social and economic systems in a global competitive environment”, 26.02.2016/ Chisinau, The Republic of  Moldova, - C. 22-24
 3. Плинокос Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки// Д.Д Плинокос, М.О. Коваленко/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
 4. Плинокос Д.Д. Еволюція креативної індустрії в світовій економіці// Д.Д. Плинокос, А.А.Ліпак/ Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених 21 квітня 2016 р. – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
 5. Плинокос Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ― Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ― С. 45―47.

Всього наукових праць:   Всього наукових праць:  45 , з них  монографій – 1, навчальних посібників – 1.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2005

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063, вул.Жуковського, 64
аудиторія : 368
тел.: +380(61)7698393
e-mail: kaf_economik@ukr.net

URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=629