Ви є тут

Головна

1. The regularities of structure-forming in sheet ferritic stainless steels / Bondarenko, A.L., Klimov, A.V. // Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov. – 2001. - №10, с. 28-30
2. Laws of structure formation in sheet stainless steels of ferritic class / Bondarenko, A.L., Klimov, A.V. // Metal Science and Heat Treatment. – 2001. - 43(9-10), с. 398-401
3. Universal application of heat-resistant ferrite steels in various sectors of industry / Nesterov, A.V., Klimov, A.V., Greshta, V.L. // Metal Science and Heat Treatment. – 2008. - 50(1-2), с. 38-40
4. Прядко Ф.Ф. Дослідження впливу легувальних елементів на фазовий складжаростійких сталей, що містять 3–8% хрому / Ф.Ф. Прядко, О.В. Климов, О.В. Нєстєров // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.168
5. Нестеров О.В. Вплив додаткового легування на механічні властивості жаростійкої хромистої сталі з алюмінієм та кремнієм / О.В. Нестеров, О.В. Климов, В.Т. Рубан // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.55-57
6. Оптимизация структурного состояния стали ШХ15 методами термомеханической обработки / И. Н. Куницкая, Я. И. Спектор, А. В. Климов, Д. В. Ткач // Технологические системы. – 2014. – № 4 (69). – С. 36-42
 
7. Макаренко В.А. Вплив легування на структурні особливості та властивості сталей, що містять 3 – 8% хрому / В.А. Макаренко(ст.гр.ІФ-210), О.В. Климов, О.В. Нєстєров(Охорона праці) // Науково-практична конференція «Тиждень науки», 17- 19 квітня 2015 р.: тези доповіді укр.. мовою - Запоріжжя, ЗНТУ
8. Сотников Е.Г. Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур / Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер(“Мотор Сич”), В.Л. Грешта, А.В. Климов, Д.В. Ткач // Авиационно-космическая техника и технология. - Харьков “ХАИ” 2015. - №10(127) — с.6-10
9. Грешта,В.Л. Исследование фазового состава жаростойких уплотнительных покрытий, применяемых в ГТД [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В.Ткач, А.В.Климов, Е.Г.Сотников, З.В.Леховицер, Л.П.Степанова // Авиационно-космическая техника и технология. -Харьков, “ХАИ”. -2016. -№ 8(135). -С. 113-121.
10. Бєліков С.Б. Оцінка експлуатаційної надійності теплозахисних ущільнювальних покриттів деталей газотурбінних двигунів / С.Б. Бєліков, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач, Є.Г. Сотніков, З.В. Леховіцер, О.В. Климов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2017. -  №2. – С.14-17.
11. Богуслаєв В.А. Исследование жаростойкости теплозащитных уплотнительных покрытий при их легировании комбинированными лигатурами / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, В.Л. Грешта, Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова, О.В. Климов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2017. - №8 (143). – С.61-67
12. Studying and designing improved coatings for Labyrinth seals of Gas-Turbine engine turbines / Greshta, V., Tkach, D., Sotnikov, E., Pavlenko, D., Klymov, O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 4(12), pp. 56-63
13. Грешта, В.Л.  Особливості вибору лігатури для підвищення експлуатаційних властивостей ущільнювальних покриттів деталей турбіни газотурбінних двигунів [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В Ткач, Є.Г Сотніков, З.В. Леховіцер, О.В Климов, Є.О Фасоль // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. - №1. – С.25-31
14.   Грешта В.Л.,  Дослідження впливу легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення покриттів [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В.Ткач, О.В.Климов, Є.Г.Сотніков, З.В.Леховіцер // Авиационно-космическая техника и технология. - 2018. - №7 (151). – С. 81-87.
15. Пат. 128096 Україна МПК С22С 1/10 (2006.01). С22С 19/03 Металокерамічний ущільнювальний матеріал [Текст]/ Жеманюк П.Д., Сотніков Є.Г., Леховіцер З.В., Грешта В.Л., Ткач Д.В., Климов О.В. (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. - № u201806910 ; заявл. . 27.08.2018 ; Бюл. №16.
16. Куницкая, И.Н.  Особенности рекристаллизации сортового проката аустенитных хромоникелевых сталей при деформационно-термической обработке [Текст] / И. Н. Куницкая, Я. И. Спектор, А. В. Климов, В. Е. Ольшанецкий // Металловедение и термическая обработка металлов – 2019 - № 8 (707). – С. 1-6
17. Куницкая, И.Н. Механизмы воздействия многопроходной горячей деформации в процессе высокотемпературной термомеханической обработки на структуру и свойства проката специальных сталей [Текст] / И.Н. Куницкая, В.Е. Ольшанецкий, А.В. Климов, Н.И. Даниленко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 152 – 154.
18. Климов, О.В. Дослідження  впливу  параметрів  гарячого  деормування  на  технологічні  властивості  феритних  сталей [Текст] / О.В. Климов, Д.В. Ткач // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 103
19.Климов, О.В. Розширення  функціональних можливостей  економнолегованих  жаростійких  сталей  зарахунок оптимізації схеми легування та застосування новітніх методів інженерії поверхні [Текст] / О.В. Климов, О.В. Нестеров // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 105 – 106.
20.  Evaluation of the Tribotechnical Characteristics of Therma-Barrier Sealing Coatings under Critical Loads / V.O. Boguslaev, V.L. Greshta, D.V. Tkach, V.I. Kubich, E.G. Sotnikov, Z.V. Lekhovitser, O.V. Klymov // Journal of friction and wear, 2019,  Vol. 40 No. 1, рр. 80-87