Ви є тут

Головна

2014
The regularities of structure-forming in sheet ferritic stainless steels / Bondarenko, A.L., Klimov, A.V. // Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov. – 2001. - №10, с. 28-30
Laws of structure formation in sheet stainless steels of ferritic class / Bondarenko, A.L., Klimov, A.V. // Metal Science and Heat Treatment. – 2001. - 43(9-10), с. 398-401
Universal application of heat-resistant ferrite steels in various sectors of industry / Nesterov, A.V., Klimov, A.V., Greshta, V.L. // Metal Science and Heat Treatment. – 2008. - 50(1-2), с. 38-40
Прядко Ф.Ф. Дослідження впливу легувальних елементів на фазовий складжаростійких сталей, що містять 3–8% хрому / Ф.Ф. Прядко, О.В. Климов, О.В. Нєстєров // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, 14–18 квітня 2014 року, с.168
Нестеров О.В. Вплив додаткового легування на механічні властивості жаростійкої хромистої сталі з алюмінієм та кремнієм / О.В. Нестеров, О.В. Климов, В.Т. Рубан // Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.55-57
Оптимизация структурного состояния стали ШХ15 методами термомеханической обработки / И. Н. Куницкая, Я. И. Спектор, А. В. Климов, Д. В. Ткач // Технологические системы. – 2014. – № 4 (69). – С. 36-42
2015
Макаренко В.А. Вплив легування на структурні особливості та властивості сталей, що містять 3 – 8% хрому / В.А. Макаренко(ст.гр.ІФ-210), О.В. Климов, О.В. Нєстєров(Охорона праці) // Науково-практична конференція «Тиждень науки», 17- 19 квітня 2015 р.: тези доповіді укр.. мовою - Запоріжжя, ЗНТУ
Сотников Е.Г. Разработка состава теплозащитного покрытия на детали газотурбинных двигателей, работающих в условиях высоких температур / Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер(“Мотор Сич”), В.Л. Грешта, А.В. Климов, Д.В. Ткач // Авиационно-космическая техника и технология. - Харьков “ХАИ” 2015. - №10(127) — с.6-10
2016
Грешта,В.Л. Исследование фазового состава жаростойких уплотнительных покрытий, применяемых в ГТД [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В.Ткач, А.В.Климов, Е.Г.Сотников, З.В.Леховицер, Л.П.Степанова // Авиационно-космическая техника и технология. -Харьков, “ХАИ”. -2016. -№ 8(135). -С. 113-121.
2017
Бєліков С.Б. Оцінка експлуатаційної надійності теплозахисних ущільнювальних покриттів деталей газотурбінних двигунів / С.Б. Бєліков, В.Л. Грешта, Д.В. Ткач, Є.Г. Сотніков, З.В. Леховіцер, О.В. Климов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2017. -  №2. – С.14-17.
Богуслаєв В.А. Исследование жаростойкости теплозащитных уплотнительных покрытий при их легировании комбинированными лигатурами / В.А. Богуслаев, П.Д. Жеманюк, В.Л. Грешта, Е.Г. Сотников, З.В. Леховицер, Д.В. Ткач, Л.П. Степанова, О.В. Климов // Авиационно-космическая техника и технология. – 2017. - №8 (143). – С.61-67
2018
Studying and designing improved coatings for Labyrinth seals of Gas-Turbine engine turbines / Greshta, V., Tkach, D., Sotnikov, E., Pavlenko, D., Klymov, O. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2018, 4(12), pp. 56-63
Грешта, В.Л.  Особливості вибору лігатури для підвищення експлуатаційних властивостей ущільнювальних покриттів деталей турбіни газотурбінних двигунів [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В Ткач, Є.Г Сотніков, З.В. Леховіцер, О.В Климов, Є.О Фасоль // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. - №1. – С.25-31
Грешта В.Л.,  Дослідження впливу легування на температурний коефіцієнт лінійного розширення покриттів [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В.Ткач, О.В.Климов, Є.Г.Сотніков, З.В.Леховіцер // Авиационно-космическая техника и технология. - 2018. - №7 (151). – С. 81-87.
Пат. 128096 Україна МПК С22С 1/10 (2006.01). С22С 19/03 Металокерамічний ущільнювальний матеріал [Текст]/ Жеманюк П.Д., Сотніков Є.Г., Леховіцер З.В., Грешта В.Л., Ткач Д.В., Климов О.В. (Україна) ; заявник і патентовласник Запорізький національний технічний університет. - № u201806910 ; заявл. . 27.08.2018 ; Бюл. №16.
2019
Куницкая, И.Н.  Особенности рекристаллизации сортового проката аустенитных хромоникелевых сталей при деформационно-термической обработке [Текст] / И. Н. Куницкая, Я. И. Спектор, А. В. Климов, В. Е. Ольшанецкий // Металловедение и термическая обработка металлов – 2019 - № 8 (707). – С. 1-6
Куницкая, И.Н. Механизмы воздействия многопроходной горячей деформации в процессе высокотемпературной термомеханической обработки на структуру и свойства проката специальных сталей [Текст] / И.Н. Куницкая, В.Е. Ольшанецкий, А.В. Климов, Н.И. Даниленко // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 152 – 154.
Климов, О.В. Дослідження  впливу  параметрів  гарячого  деормування  на  технологічні  властивості  феритних  сталей [Текст] / О.В. Климов, Д.В. Ткач // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 103
Климов, О.В. Розширення  функціональних можливостей  економнолегованих  жаростійких  сталей  зарахунок оптимізації схеми легування та застосування новітніх методів інженерії поверхні [Текст] / О.В. Климов, О.В. Нестеров // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : матеріали XIV міжнарод. наук.-техн. конф., 8-10 жовтня 2019р. : тези докл.- Запоріжжя, 2019. – С. 105 – 106.
Evaluation of the Tribotechnical Characteristics of Therma-Barrier Sealing Coatings under Critical Loads / V.O. Boguslaev, V.L. Greshta, D.V. Tkach, V.I. Kubich, E.G. Sotnikov, Z.V. Lekhovitser, O.V. Klymov // Journal of friction and wear, 2019,  Vol. 40 No. 1, рр. 80-87
2020
Пишняк, О.В. Підвищення коефіцієнту корисної дії ГТД застосуванням ущільнювальних покриттів [Електронний ресурс] / О.В. Пишняк, доц. О.В. Климов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2020. – с. 21 -22 – електрон.опт. диск (DVD-ROM). 1,2с
Вініченко, В.С.  Дослідження можливості одержання вольфрамоторієвих волокон наноразмірного діапазону [Електронний ресурс] / В.С. Вініченко, О.А. Джуган, С.С. Капелюха [Електронний ресурс] / О.В. Пишняк, доц. О.В. Климов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 13–17 квітня 2020 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2020. – с. 9 -11 – електрон.опт. диск (DVD-ROM).  2с
Грешта, В.Л.  Перспективи використання ущільнювальних полриттів на основі нікелю в гарячому тракті газотурбінних лвигунів [Текст] / В.Л.Грешта, Д.В.Ткач, Є.Г.Сотніков, О.В.Климов, Є.О.Фасоль // Металознавство та обробка металів. -2020. - №3. - том 26. - С.88-94
Kunitskaya, N. Spesial Features of Recrystallization of Rolled Section from Austenitic Chromium-Nickel Steels Under Thermal Deformation Treatment // N. Kunitskaya, Ya.I. Spektor, A.V. Klimov, V.E. Ol’shanetskii //  Metal Science and Heat Treatment – 2020. - No. 61. - pp. 472-477.
2021
 
Пишняк, О.В. Особливості застосування ущільнювальних покриттів в ГТД [Електронний ресурс] / О.В.Пишняк, О.В.Климов // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19–23 квітня 2021 р.: тези доп. / Редкол.: В.В.Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : Запорізька політехніка, 2021. – С.17 - 18 – електрон.опт. диск (DVD-ROM). 1,2
2023
Міщенко В. Г., Бєліков С. Б., Климов О. В., Кріпак А. О., Тонконог Д. М., Корнієнко В. В., Харченко А. О. СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО КОНСТРУКЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ МЕТОДОМ ПРОКАТУВАННЯ АСИМЕТРИЧНИХ ПАКЕТІВ ДЛЯ ВИРОБІВ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2023. № 2. C. 32-37. URL: http://nmt.zntu.edu.ua/article/view/282424/276653. (загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова” та українського реферативного журналу “Джерело”.).