Ви є тут

Головна

Прізвище: Левченко 

Ім'я: Наталія

По батькові: Михайлівна

Посада: професор

Участь у роботі рад і державних структур: {назва ради чи державної структури}

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID):

Освіта: вища

 • Кримський ордена «Знак пошани» сільськогосподарський інститут ім. М.І. Калініна, 1989 р., спеціальність за дипломом –«Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності у сільському господарстві», кваліфікація за дипломом  - економіст по бухгалтерському обліку у  сільському господарстві.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.07.03 «Економіка сільського господарства і АПК» «Розвиток і ефективність ресурсного забезпечення сільського господарства», рік захисту –2004, Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики (м. Дніпропетровськ).

 • Докторська дисертація зі спеціальності –25.00.02 - механізми державного управління, «Формування інноваційних механізмів державного регулювання розвитку АПК», рік захисту –2011, Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв).

Наукові інтереси:

 •   Бухгалтерський, фінансовий облік, оподаткування

Дисципліни, які викладає:

 • Фінансовий аналіз
 • Оподаткування суб’єктів господарювання
 • Податковий менеджмент

Основні наукові роботи (публікації):

2020

Статті

Левченко Н.М., Антонова Л.В. Державне регулювання процесу трансформації енергетики від застарілої моделі її функціонування до новітньої «низьковуглецевої» моделі. Публічне управління та регіональний розвиток. Миколаїв : Вид–во ЧНУ ім. Петра Могили, 2020. Вип. 4. С. 386–409.

Левченко Н.М. Digital-комунікації в адмініструванні урядової програми «Доступні ліки». Експерт: парадигма юридичних наук і державного управління. 2020. №1(7). URL: http://www. maup.com.ua › ekspert

Левченко Н.М. Економічна дипломатія як запорука національної безпеки держави. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. №5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/

Левченко Н.М. Державне регулювання розвитку рециклінгу побутових відходів в умовах екологізації економіки. Публічне управління та регіональний розвиток. 2020. №7. С.158-185.

Levchenko N. Efficiency forecasting for municipal solid waste recycling in the context on sustainable development of economy. E3S Web of Conferences. 2020. URL:https://www.e3sconferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/26/e3sconf_icsf2020_13021/e3sconf_icsf2020_13021.html (Scopus)

Levchenko N. Methodological aspects for management of compliance risks of companies. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». 2020. №1. С.102-112.

Levchenko N. M. Innovative Infrastructure And Economic Development In The AgroBusiness Investment. International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 8s, (2020), pp. 2559-2565.

Levchenko N. Reputation audit as a tool for management of competitiveness of enterprise. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». 2020. №2. С.87-94.

Levchenko N. State regulation of the recycling of household waste in economic ecology. Public Administration and Regional Development. 2020. №7. С.159-184.

Тези

Левченко Н.М. Когнітивне моделювання інвестиційної привабливості підприємств. Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності». конференції 14-15 травня 2020 року. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – 407 с.

Левченко Н.М., Дацько Н.М. Економічно-правові аспекти вдосконалення процедури банкрутства фізичних осіб – підприємців. Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2020. С.158-161.

Левченко Н.М. Стратегічне управління муніципальними відходами як запорука сталого розвитку територій. Тиждень науки-2020. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2020. С.188-190.

 

2019

Колективна монографія

Левченко Н.М. Стейкхолдер-аналіз як інструмент ефективного управління проектами в умовах інтеграції України до європейського та світового бізнес-простору. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств / за ред. Ткаченко А. М. Запоріжжя : ЗНТУ. 2019. – 220 с.

Статті

Левченко Н.М. Сервісний супровід організації навчання в ПТНЗ за принципами дуальності в умовах децентралізації освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. №1. URL: www.dy.nayka.com.ua

Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом. Сталий розвиток економіки. 2019. №2 [43]. С. 63-69.

Левченко Н.М. Децентралізація освіти як дієвий сервісний інструмент впливу на розвиток регіонів. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 2. URL:www.dy.nayka.com.ua

Левченко Н.М. Комунікаційна стратегія взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості у вирішенні питань поводження з муніципальними відходами. Часопис Хмельницького університету управлін-ня та права «Університетські наукові записки». 2019. №3-4. С.67-68.

Левченко Н.М. Еvaluation of impact of stakeholders on the economic security of business. Економічний вісник ДВНЗ «УДХТУ». – Сер. Організація виробництва, менеджмент, економіка підприємства. Дніпро. 2019. № 2(10). С.81-87.

Levchenko N. Modification of architectonics of project analysis by new european approaches. Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ. 2019. № 1(9). С.104-109.

Levchenko N. Innovative Approach to Evaluation of the Decoupling Phenomena in Making Decision on Investment of Agro-Business. // International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol.8, Issue 3С. р.38-44. URL:https:// www.ijrte.org › wp-content › uploads (Scopus)

Levchenko N. The Impact of Digital Transformation on the Company's Financial Growth. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). Volume-8 Issue-4, November 2019. pp. 8929 -8935.

Тези

Левченко Н.М. Новітні європейські підходи до управління бізнесом. Тиждень науки - 2019. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2019. С.124-126.

Левченко Н.М. Модель управління бізнесом за партнерським підходом. Тиждень науки-2019. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2019. С.126-128.

Левченко Н.М. Забезпечення виконання гарантійних зобов’язань торговельними підприємствами. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку. Одеса. ОНПУ. 2019.

Левченко Н.М., Табаков І.С. Багатокритеріальна модель інвестиційної привабливості підприємств. Тиждень науки-2019. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 року. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка». 2019. С.209-211.

Левченко Н.М., Єрмоленко Я.С. Стартап як інструмент реалізації інвестиційних рішень малого бізнесу. Тиждень науки-2019. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 року. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2019. С.211-213.

Левченко Н.М. Нові моделі підготовки фахівців з підприємництва в умовах цифровізації економіки. Тиждень науки-2019. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 року. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2019. С.249-251.

 

2018

Колективні монографії

Левченко Н.М. Розбудова обліково-аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах євроінтеграції. ЗНТУ. 2018. 252 с.

Статті

Левченко Н.М. Механізм оподаткування доходів ІТ-бізнесу та вектори його удосконалення. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №4. С.99-104.

Левченко Н.М. Імплементація світового досвіду оподаткування лотерейного бізнесу у вітчизняну практику. Інвестиції: практика та досвід. 2018. №4. С.110 – 116.

Levchenko N.М. Improving the method of diagnostics of competitiveness of the enterprise and virtuality of its bankruptcy by the level of providing with own working capital. Сталий розвиток економіки. 2018. № 3 [34]. р.34-42.

Тези

Левченко Н.М. Податкове стимулювання розвитку іт-бізнесу. Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2018. С.1138-1141.

Левченко Н.М., Родькіна А.Є. Мотивація запровадження податку на виведений капітал – стимулювання інвестицій. Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2018. С.1179-1181.

Левченко Н.М., Ніколаєнко Т.Д. Фіскальна успішність пільгового оподаткування іт-бізнесу. Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2018. С.1181-1183.

Левченко Н.М., Колєснік В.І. Алгоритм бізнес-планування стартап-проекту. Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2018. С.1183-1186.

 

2017

Статті

Левченко Н.М. Податкова дерегуляція як елемент практичної імплементації нової моделі розвитку державного контролю за сплатою податків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №2. С.90-93.

Левченко Н.М. Специфіка обліку та оподаткування компенсації орендарями вартості спожитих комунальних послуг. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №2. С.45-49.

Левченко Н.М. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності. Економіка та держава. 2017. №9. С.16-20.

Левченко Н.М. Організаційно-методологічні аспекти обліку операцій з реімбурсації за урядовою програмою «Доступні ліки». Сталий розвиток економіки. 2017. № 3 [36]. С.145-151.

Левченко Н.М. Податок на виведений капітал як альтернатива податку на прибуток. Сталий розвиток економіки. 2017. № 2 [35]. С.169 -175.

Левченко Н.М. Вдосконалення систем управління та обліку процесів відтворення основних засобів підприємства як складових стратегії розвитку діяльності. Економіка та держава. 2017. №9. С.16-20.

Левченко Н.М. Механізм відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації) за урядовою програмою “Доступні ліки”. Публічне управління та митне адміністрування. 2017. № 2 (17). С. 70-79.

Тези

Левченко Н.М. Удосконалення методики нарахування амортизації. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017.С.864-866.

Левченко Н.М., Ширяєва Т.В. Удосконалення документального відображення операцій з інвестиційною нерухомістю. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.873-875.

Левченко Н.М., Бойко О.В. ЄСВ: обліковий аспект. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.875-877.

Левченко Н.М., Гвінджилія К.А. Особливості обліку доходів грального бізнесу. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.877-879.

Левченко Н.М., Скиданенко А.І. Облік доходів підприємств оптової торгівлі. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.879-881.

Левченко Н.М., Шаров О.А. Обліково-інформаційне забезпечення управління процесом реалізації медикаментів. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.881-883.

Левченко Н. М., Скрипник К. Л. Удосконалення методики калькулювання собівартості продукції рослинництва. Тиждень науки-2017. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2017. С.883-885.

 

2016

Статті

Левченко Н.М. Обліково-інформаційне забезпечення оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Сталий розвиток економіки. 2016. № 1 [30]. С.201-208.

Левченко Н.М. Удосконалення методики моніторингу капіталізації банківської системи. Сталий розвиток економіки. 2016. № 3 [32]. С. 197-202.

Левченко Н.М. Алгоритм визначення та зміни строку корисного використання основних засобів.  Сталий розвиток економіки. 2016. № 4 [33]. С. 95-102.

Тези

Левченко Н.М. Облік процесу матеріального забезпечення підприємства за логістичним підходом. Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні. 2016. С.22-24.

Левченко Н.М., Животок К.С. Модель моніторингу капіталізації банківської системи України. Тиждень науки-2016. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.300-302.

Левченко Н.М. Методичні аспекти обліку наслідків інфляційного процесу. Тиждень науки-2016. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.307-309.

Левченко Н.М., Самарська Т.С. Модель механізму сплати ЄСВ. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.320-322.

Левченко Н.М., Желонкін С.С. Удосконалення документального відображення операцій з земельними активами. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.322-324.

Левченко Н.М. Нікітченко М.В. Амортизаційна політика як підґрунтя процесу управління основними засобами підприємства. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.324-326.

Левченко Н.М., Веретельник Ю.А. Удосконалення документального відображення в податковому обліку операцій з реалізації палива. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.326-328.

Левченко Н.М., Кочура Т.В. Генезис інтерпретації поняття «поточні зобов’язання». Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». 2016.  С.329-331.

 

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 • Нагороджена Грамотою ЗНТУ за керівництво роботою студентки групи ФЕУ – 136 Шило Наталії Юріївни, яка посіла ІІІ місце в університетському конкурсі на кращу наукову роботу (номінація «Економіка», 2009р.
 • Нагороджена Почесною  грамотою Витконавчого комітету Запорізької міської ради за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 111-ої річниці від заснування університету, листопада 2011 р.
 • Нагороджена Почесною  грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті, Наказ № 743 від 23 листопада 2012 р.
 • Нагороджена Грамотою ФЕУ  ЗНТУ на честь 20-річчя зі створення факультету економіки та управління, від 16.05.2014 р.
 • Нагороджена Грамотою ЕГІ  ЗНТУ за високий рівень виконання професійних обов’язків та І місце в рейтинговому оцінюванні діяльності науково-педагогічних працівників ЕГІ  ЗНТУ в номінації «Кращій професор» 2013р. , Протокол № 1 від 05.03.2014 р.
 • Нагороджена Почесною  грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 114-ої річниці ЗНТУ, Наказ № 0697 від 11 листопада 2014 р.
 • Нагороджена Грамотою ЕГІ  ЗНТУ за вагомий внесок в розвиток економічної освіти в ЗНТУ, творчий підхід до організації та керівництво науковою роботою науково-педагогічних працівників і студентів, високий професіоналізм, організаційні та комунікативні здібності, любов до професії, педагогічну майстерність, від 31.08.2015 р.
 • Нагороджена Грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці ЗНТУ, листопад 2016 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

 адреса: 69063, вул.Жуковського, 64

аудиторія : 368

тел.: +380(61)7698393

e-mail: kaf_economik@ukr.net

URL: https://zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyal...