Ви є тут

Головна

Дисципліна «Оптичні технології в телекомунікаційних системах» (ОТ в ТКС) є логічним продовженням курсу «Кантові радіотехнічні пристрої та системи», «Волоконно-оптичні  системи  передачі інформації».

У процесі опанування дисципліни «ОТ в ТКС» студенти на підставі отриманих знань щодо особливостей схемотехніки радіоелектронних пристроїв та квантових електронних пристроїв, знайомляться з методами побудови волоконно-оптичних систем передавання інформації.

Основна мета дисципліни полягає в тому, щоб на базі попередніх дисциплін («Вища математика», «Квантові радіотехнічні пристрої та системи», «Волоконно-оптичні системи передачі інформації») сформували у студентів чітке уявлення про принципи дії основних радіотехнічних процесів з використанням квантових радіотехнічних пристроїв, принципів побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку на основі порівняння їх з системами в класичному електронному варіанті.

Завдання. Вивчення дисципліни має прищепити студентам системний підхід до використання ОТ ТКС для передачі аналогової та цифрової інформації, знання сучасних методів аналізу, синтезу і схематичного проектування квантово-електронних систем передачі інформації з використанням волоконної оптики.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності: вільно володіти державною та спілкуватися іноземною мовами; знати основні напрямки застосування волоконно-оптичних ліній зв’язку; знати принципи використання ОТ ТКС; знати методи підвищення пропускної здатності лінії зв’язку і збільшення їх довжини;

фахові компетентності: вміти проводити експлуатацію ОТ в ТКС; бути ознайомленими з особливостями схемотехнічних рішень, вибором елементної бази та конструкторською реалізацією ОТ в ТКС; знати методи і основні види протоколів передачі інформаційних потоків, устрій та принципи дій оптичного волокна та оптичних кабелів; знати методи прокладання оптичних ліній, їх монтаж та експлуатацію; знати принцип дії та побудови основних типів квантових радіотехнічних пристроїв в класичному та інтегральному виконанні.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1 Розвиток оптичних технологій ТКС

Тема 1 Вступ. Історичний нарис. Етапи розвитку оптичних технологій в телекомунікаційних системах

Тема 2 Види телекомунікаційних систем: магістральні системи, системи доступу, локальні системи. Узагальнена схема телекомунікаційних систем

 

Змістовий модуль 2 Магістральні системи

Тема 3 Плезіохронні технології PDH

Тема4 Синхронні системи SDH

 

Змістовий модуль 3 Удосконалені магістральні системи

Тема 5 Системи спектрального мультиплексування WDM

Тема 6 Система OTN

 

Змістовий модуль 4 ОТ систем доступу

Тема 7 Волоконно-коаксиальні технології доступу FTTx

Тема 8 Повністю оптичні технології доступу АО

 

Змістовий модуль 5 ОТ систем доступу РОN

Тема 9 Устрій і принцип дії ОТ BPON

Тема10 Розрахунок  збалансованої схеми ОТ  РОN

 

Змістовий модуль 6. ОТ  ТКС  локальних  мереж

Тема11  Технологія Ethernet

Тема 12 Технології  Toren  Ring, FDDI

 

Викладач дисципліни:

Щекотихін Олег В’ячеславович, доцент кафедри «Радіотехніка та телекомунікації», к.т.н., доц.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань

17 Електроніка та телекомунікації

вибіркова

Спеціальність 172 «Телекомунікації та радіотехніка»

Модулів – 2

Освітньо-професійна програма:

«Радіотехніка»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 6 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання –

 

Семестр
Загальна кількість годин - 135 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 6,5

Освітній ступінь:

 

Другий (магістерський)

28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
 - год. - год.
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
93 год. 127 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Т8 Т9 T10 Т11 Т12  
6 8 9 9 9 9 8 8 9 8 8 9 100