Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьміна

Ім'я: Марія

По батькові: Олегівна

Посада: аспірант кафедри соціальної роботи та психології

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2101-0630

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет,  факультет соціальних наук, 2018, спеціальність за дипломом – 231 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціальної роботи, професіонал у галузі соціального захисту населення, викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Наукові інтереси:

 • Формування професійних компетентностей випускника закладу вищої освіти на прикладі спеціальності «231 – Соціальна робота». 

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна робота в сфері зайнятості населення
 • Соціальне партнерство
 • Технології соціальної роботи
 • Практична психологія в системі соціальної роботи

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьміна М.О. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В.В. Кузьмін, М.О.Кузьміна (Городько) // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 62. – С. 220-227. (фахове видання);
 • Kuzmin, V., Kuzmina, M., Ivanchenko, A. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) // Science and Education. 2017. No. 10. P. 95-100. DOI : https:// doi.org/10.24195/2414-4665-2017-10-12. (фахове видання, http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3361, Web of Science);
 • Кузьміна М.О. Соціально-професійна компетентність випускника закладу вищої освіти як педагогічна проблема / М.О.Кузьміна  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.].Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60, Т. 1.С.113-116. (Фахове видання).
 • Stepanenko, A., Oliinyk, A., Fedorchenko, I., Kuzmin, V., Kuzmina, M., & Goncharenko, D. (2019). Analysis of echo-pulse images of layered structures. the method of signal under space. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings, , 2353 755-770. Retrieved from www.scopus.com (Індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus). 
 • Kuzmina M.  Theoretical-methodological features of determining the professional competences of social workers / M. Kuzmina // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 9 (36). – P. 81–95. doi: 10.26886/2414-634X.9(36)2019.6 (Міжнародна індексація журналу: Crossref, (США); CORE, (Великобританія); Bielefeld Academic Search Engine (BASE), (Німеччина); ResearchBib, (Японія); WorldCat, (США); Citefactor, (Канада); Scientific Indexing Services, (США); Google Scholar (Search); Ulrichs Periodikals Directory, (США)
 • Kuzmina, M. O., Protas, O. L., Fartushok, T. V., Raievska, Y. M., & Ivanova, I. B. (2020). Formation of students’ competence of tertiary educational institutions by practical training aids. International Journal of Higher Education, 9(7), 279-288. doi:10.5430/ijhe.v9n7p279 (Scopus)
 • Кузьміна М.О. Феномен розвитку професійної компетентності соціальних працівників у дослідженнях вітчизняних науковців / М.О. Кузьміна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2020.– Вип.  2 (47). – С. 79–84. Наукове фахове видання група Б (231 Соц. робота)
 • Kuzmina, M., Karpenko, A., Tabunshchyk, G., Kuzmin, V., Karpenko, N., & Popovych, V. (2021). Career strategies approach for the digitalised world requirements doi:10.1007/978-3-030-68201-9_53 Retrieved from www.scopus.com;
 • Кузьмін В.В. Особливості викладання дисципліни «методика соціальних досліджень» для студентів спеціальності «231-соціальна робота / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна, С.О. Борисюк // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород: Вид-во УжНУ, 2021.– Вип.  1 (48). – С. 79–84. Наукове фахове видання група Б (231 Соц. робота)
   
  FORECASTING CAREER-AND COMPETENCE INDICATORS OF A SOCIAL WORKER IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS OF THE SOCIETY  (подано на індексацію в WOS)
   
   
  Всього наукових праць: 23 штуки.

Монографії:

 • Кузьміна М.О. Соціологічні, соціально-психологічні та педагогічні особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «соціальна робота» на етапі завершення бакалаврату (на матеріалах пробного емпіричного дослідження) / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін, З.Г. Дунаєнко // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. М.А. Дергач. – Запоріжжя : Просвіта, 2019. – С.48-80. (Підрозділ у колективній монографії);
 • Кузьміна М.О. Інноваційні технології економічного соціального супроводу / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2020. – С.63-89. Том 1.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań socjologicznych w zakresie partnerstwa w zarządzaniu instytucjami społecznymi / Igor Meschan, Viktor Kuzmin, Maria Kuzmina / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty partnerstwa instytucji państwowych i organizacji pozarządowych: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. P.9-21. (ISBN 978-83-956345-0-5)
 • Rozwój kompetencji zawodowych studentów w zakresie wolontariatu / Ganna Bianca, Maria Kuzmina / Aktualne problemy społeczne Ukrainy i Polski. Aspekty edukacyjne i socjokulturowe: monografia. Red. nauk.: H. Bejger, O. Lisovets, S. Borysiuk. Chełm: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; Chełmskie Towarzystwo Naukowe, 2021. P.210-220. (ISBN 978-83-956345-9-8)
 • Кузьміна М.О. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2021. – С.000. Том 2.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).

Участь у конференціях:

 • Кузьміна М.О. Соціальна технологізація життєвих практик осіб із сирітським минулим у контексті їх соціалізації / Кузьміна М.О. // Суспільні науки : проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 жовтня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С.71-75.
 • Кузьміна М.О. Соціальний інжиніринг у вирішенні проблем сімейного насилля в сучасному українському суспільстві / Кузьміна М.О. // Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.166-174.
 • Кузьміна М.О. Інтеграційні стратегії осіб із сирітським дитинством у компетентностях соціального працівника / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Тиждень науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя,  18–21  квітня  2017  р.  [Електронний  ресурс]  /  Редкол.  : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2124-2125.
 • Кузьміна М.О. Кар’єра соціального працівника в сучасному українському суспільстві / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Тиждень науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя,  18–21  квітня  2018  р.  [Електронний  ресурс]  /  Редкол.  : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.2486-2487.
 • Кузьміна М.О. Професійна компетентність соціального працівника в умовах сучасного українського суспільства / Кузьміна М.О. // Європейські перспективи сенсу життя : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2018 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої, О.І. Трохимець та ін. Запоріжжя : КПУ, 2018. – С.87-93.
 • Кузьміна М.О. Формування професійних знань і навичок, як засіб успішної і ефективної діяльності соціального працівника / Кузьміна М.О. // Тези ХV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці», 28  вересня 2018  року у Харківському ДУХтТ. – С.294-295.
 • Кузьміна М.О. Типологізація компетентностей у сучасній педагогіці/ Кузьміна М.О. // Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) / За наук. ред. А. Г. Шевцова. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2018. – С.51-53.
 • Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів / Кузьміна М.О. // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – С.126-130. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Kuzmina M.O. Social and professional competence of graduates is the criteria of successful career strategy manufacture / M.O Kuzmina, V.V. Kuzmin // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22 th, 2019. Kaunas: Izdevniecība «Baltija Publishing», P. 361-365. (Lithuania).
 • Кузьміна М.О. Особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «Соціальна робота» / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С.35-37.
 • Кузьміна М.О. Інституційні бар’єри реалізації кар’єрних стратегій як проблема професійного становлення особистості / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8листоп. 2019 р.) ред. кол. Н.Г. Ничкало, М.С. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - С.70-71.
 • Кузьміна М.О. Місце та роль кар’єрного радника у професійному становленні соціального працівника /  М.О. Кузьміна //  Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С.33-35.
 • Кузьміна М.О. Діалогічні компоненти процесу професійного становлення соціального працівника / М.О. Кузьміна //  Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) [Кривий Ріг, 21 листопада 2019 р.]/ Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг: КДПУ. – С.20-26.
 • Кузьміна М.О. Компентентнісне портфоліо особистості як технологія реалізації кар’єрних вподобань в розрізі функціонування освітніх кластерів / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине : материалы XVІII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2020 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – С.112-114 (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Лебеденко В.В. Суїцидальна поведінка підлітків як соціальна проблема / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.125-127.
 • Малиш О.О. Вплив фейкових новин на свідомість молоді / О.О. Малиш, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.130-132.
 • Сергєєва Є.К. Особливості роботи соціальних працівників з попередження суїцидальної поведінки серед підлітків / Є.К. Сергєєва, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.151-152.
 • Закревська А.В. Соціальна робота в сфері зайнятості / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.61-65.
 • Кузьміна М.О. Особливості дослідження професійної компетентності студентів спеціальності «231-Соціальна робота» / М.О. Кузьміна, В.М. Попович // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.71-72.
 • Кузьміна М.О. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.70-71.
 • Микитюк К. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: світова практика / К. Микитюк, М.О. Кузьміна // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С.409-411.
 • Кузьміна М.О. Концептуалізація професійних компетентностей соціальних працівників у сучасному науковому дискурсі / В.М Попович, М.О. Кузьміна // Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С.63-68.
 • Кузьміна М.О. Соціальна робота в сфері зайнятості / А.В. Закревська , М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.61-65.
 • Кузьміна М.О.  Специфіка формування професійної компетентності випускника закладу вищої освіти на прикладі спеціальності «231 – соціальна робота» в сучасних умовах / М.О. Кузьміна // Партнерство роботодавця та закладу вищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи: Збірник тез (28 жовтня 2020 року, Київ) / за ред. О.В. Чуйко. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – С.38-41 с.
 • Кузьміна М. О. Формування професійних компетенцій майбутніх соціальних працівників та їх діагностування / М.О. Кузьміна // Актуальні дослідження в соціальній сфері : матеріали шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 17 листопада 2020 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2020. – С.152-154.
 • Кузьміна М.О.  Партнерство закладів вищої освіти та громадських організацій в сфері формування професійних компетенцій студентів спеціальності 231 «соціальна робота» / М.О. Кузьміна // Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2020 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С. О. Борисюк та О.В. Лісовця. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2020. – С.79-81.
 • Кузьміна М.О. Шляхи підвищення впливу особливостей здобувачів вищої освіти на вибір їх професійних компетенцій / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти: збірник наукових статей; укладач Петровська К. В. – Бердянськ. 2020. С.73-78.
 • Кузьмін В.В. Формування професійних компетенцій випускників закладів вищої освіти як проблемне поле реалізації кар’єрних стратегій сучасної української молоді /В. В. Кузьмін, М. О. Кузьміна // Абітурієнтське середовище періоду глокалізації: шляхи формування та тенденції розвитку : Матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 лют. 2021 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Харк. гуманітарний ун-т «Нар. укр. акад.» [та ін. ; редкол.: К. В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків: Вид-во НУА, 2021. – С.121-124.(Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus).
 • Кузьміна М.О. Професійна компетентність майбутнього випускника спеціальності «231 – соціальна робота» : нормативні аспекти / М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 25-29.
 • Євсєєва К.С. Психологічні особливості насильницьких сімейних конфліктів у відображенні вітчизняних медіа / К.С. Євсєєва, М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 20-22.
  Лебеденко В.В. Мобінг та булінг серед сучасних підлітків / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 30-32.
  Махниборода Д.О. Методологічні засади формування лідерських якостей майбутніх соціальних працівників / Д.О. Махниборода, М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2021 р., м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, О.О. Турба та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 34-37.
  Кузьміна М.О. Нормативно-правові аспекти формування професійної компетентності випускника спеціальності «231 – соціальна робота» на магістерському рівні / М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2021. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
  Лебеденко В.В. Соціологічні виміри інтеграції вимушених переселенців у приймаючі громади / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021 – С.98-99.
 
Конспекти лекцій та методичні вказівки:
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна політика в Україні» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: М.О. Кузьміна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» /Укл. М.О. Кузьміна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 58 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика в Україні» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» /Укл. М.О.Кузьміна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 66 с.
 • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 1 - модуль 1. Соціальні технології / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. 70 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін, Кузьміна М.О. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 90 с.
 • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 2 - модуль Конкретні технології соціальної роботи з різними цільовими групами і категоріями клієнтів / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2021. 94 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. 74 с.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради за активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного дня студента, 2013 рік;
 • Диплом за перемогу в Конкурсі – 2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (Тема конкурсної роботи: «Готовність населення України до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях: соціологічна рефлексія»), нагороджена стипендією у 2016 році.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2018.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (B2, The British Council is the United Kingdom's APTIS).

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570