Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузьміна

Ім'я: Марія

По батькові: Олегівна

Посада: аспірант кафедри соціальної роботи та психології

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2101-0630

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет,  факультет соціальних наук, 2018, спеціальність за дипломом – 231 «Соціальна робота», кваліфікація за дипломом – «магістр соціальної роботи, професіонал у галузі соціального захисту населення, викладач університетів та вищих навчальних закладів»

Наукові інтереси:

 • Формування професійних компетентностей випускника закладу вищої освіти на прикладі спеціальності «231 – Соціальна робота». 

Дисципліни, які викладає:

 • Соціальна психологія;
 • Актуальні проблеми соціальної роботи;
 • Соціальна політика в Україні;
 • Соціальна робота в сфері зайнятості населення;
 • Технології соціальної роботи.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Кузьміна М.О. Науково-практичне забезпечення інклюзивної освіти в Україні / В.В. Кузьмін, М.О.Кузьміна (Городько) // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. / [редкол.: Д.М. Ядранський (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 62. – С. 220-227. (фахове видання);
 • Kuzmina M.O. Psychosocial life trajectories of orphaned individuals (resurvey) / V.V. Kuzmin, M.O. Kuzmina, A.V. Ivanchenko // Peer-reviewed academic journal “Science and Education” south ukrainian national pedagogical university named after K.D. Ushynsky, 2017. – №10. – 95-100. (фахове видання, http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3361, Web of Science);
 • Кузьміна М.О. Соціально-професійна компетентність випускника закладу вищої освіти як педагогічна проблема / М.О.Кузьміна  // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.].Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60, Т. 1.С.113-116. (Фахове видання).
 • Kuzmina M.O. Analysis of Echo-Pulse Images of Layered Structures. / A. Stepanenko, A. Oliinyk, I. Fedorchenko, V. Kuzmin, , D. Goncharenko // The Method of Signal Under Proceedings of the Second International Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS-2019), Zaporizhzhia, Ukraine, April 15-19, 2019. CEUR Workshop Proceedings 2353, CEUR-WS.org 2019. Session 3. Information Technologies in Computer Modeling Space. 755-770. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Scopus). 
 • Kuzmina M.  Theoretical-methodological features of determining the professional competences of social workers / M. Kuzmina // Innovative solutions in modern science. – Dubai :  TK Meganom, LTC, 2019. – № 9 (36). – P. 81–95. doi: 10.26886/2414-634X.9(36)2019.6 (Міжнародна індексація журналу: Crossref, (США); CORE, (Великобританія); Bielefeld Academic Search Engine (BASE), (Німеччина); ResearchBib, (Японія); WorldCat, (США); Citefactor, (Канада); Scientific Indexing Services, (США); Google Scholar (Search); Ulrichs Periodikals Directory, (США))

Всього наукових праць: 23 штуки.

Монографії:

 • Кузьміна М.О. Соціологічні, соціально-психологічні та педагогічні особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «соціальна робота» на етапі завершення бакалаврату (на матеріалах пробного емпіричного дослідження) / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін, З.Г. Дунаєнко // Психологічні основи розвитку особистості : монографія / за заг. ред. В.Й. Бочелюка, за ред. М.А. Дергач. – Запоріжжя : Просвіта, 2019. – С.48-80. (Підрозділ у колективній монографії);
 • Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. Інноваційні технології економічного соціального супроводу / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2020. – С.63-89. Том 1.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
 • Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна / Теоретичні та практичні основи соціальної роботи: монографія / за заг. ред.В.М. Поповича. – Запоріжжя.-2020. – С.63-89. Том 1.(Підрозділ у колективній монографії профілем кафедри).
   
   

Участь у конференціях:

 • Кузьміна М.О. Соціальна технологізація життєвих практик осіб із сирітським минулим у контексті їх соціалізації / Кузьміна М.О. // Суспільні науки : проблеми та досягнення сучасних наукових досліджень : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10-11 жовтня 2014 року). – Одеса: ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства», 2014. – С.71-75.
 • Кузьміна М.О. Соціальний інжиніринг у вирішенні проблем сімейного насилля в сучасному українському суспільстві / Кузьміна М.О. // Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Стан і перспективи розвитку соціальної роботи в Україні», м. Київ, 17-18 березня 2015 р., НАУ, 2015. – С.166-174.
 • Кузьміна М.О. Інтеграційні стратегії осіб із сирітським дитинством у компетентностях соціального працівника / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Тиждень науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя,  18–21  квітня  2017  р.  [Електронний  ресурс]  /  Редкол.  : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – С. 2124-2125.
 • Кузьміна М.О. Кар’єра соціального працівника в сучасному українському суспільстві / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Тиждень науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя,  18–21  квітня  2018  р.  [Електронний  ресурс]  /  Редкол.  : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С.2486-2487.
 • Кузьміна М.О. Професійна компетентність соціального працівника в умовах сучасного українського суспільства / Кузьміна М.О. // Європейські перспективи сенсу життя : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, 11 травня 2018 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої, О.І. Трохимець та ін. Запоріжжя : КПУ, 2018. – С.87-93.
 • Кузьміна М.О. Формування професійних знань і навичок, як засіб успішної і ефективної діяльності соціального працівника / Кузьміна М.О. // Тези ХV Всеукраїнської науково-методичної конференції «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Організація системи взаємодії «вища освіта – ринок праці», 28  вересня 2018  року у Харківському ДУХтТ. – С.294-295.
 • Кузьміна М.О. Типологізація компетентностей у сучасній педагогіці/ Кузьміна М.О. // Досвід і проблеми організації соціальної та життєвої практики учнів і студентів на засадах компетентнісного підходу до освіти (до 25-річчя Наукової школи педагогіки та психології життєтворчості) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 жовтня 2018 року, м. Запоріжжя) / За наук. ред. А. Г. Шевцова. – Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2018. – С.51-53.
 • Кузьміна М.О. Професійна компетентність викладача сучасного закладу вищої освіти та виховна робота зі студентами як найважливіші елементи підготовки професійно-компетентних кадрів / Кузьміна М.О. // Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации : материалы XVII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2019 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2019. – С.126-130. (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Kuzmina M.O. Social and professional competence of graduates is the criteria of successful career strategy manufacture / M.O Kuzmina, V.V. Kuzmin // ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities» : Conference proceedings, February 22 th, 2019. Kaunas: Izdevniecība «Baltija Publishing», P. 361-365. (Lithuania).
 • Кузьміна М.О. Особливості кар’єрних стратегій та соціально-професійної компетентності студентів спеціальності «Соціальна робота» / Кузьмін В.В., Кузьміна М.О. // Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 березня 2019 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНУ, 2019. – С.35-37.
 • Кузьміна М.О. Інституційні бар’єри реалізації кар’єрних стратегій як проблема професійного становлення особистості / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Професійне становлення особистості : проблеми і перспективи : тези доп. X міжнар. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 7-8листоп. 2019 р.) ред. кол. Н.Г. Ничкало, М.С. Скиба, В.О. Радкевич [та ін.]. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - С.70-71.
 • Кузьміна М.О. Місце та роль кар’єрного радника у професійному становленні соціального працівника /  М.О. Кузьміна //  Інституційні трансформації ринку праці в умовах євроінтеграції: збірник матеріалів доповідей та тез міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 12 листопада 2019 року / за заг. ред. Р. В. Войтович, П. В. Ворони. Київ, ТОВ «Видавничий дім «АртЕк», 2019. С.33-35.
 • Кузьміна М.О. Діалогічні компоненти процесу професійного становлення соціального працівника / М.О. Кузьміна //  Формування ключових і предметних компетентностей засобами сучасних освітніх технологій: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Криворізького державного педагогічного університету та 60-річчю психолого-педагогічного факультету (спеціальності Початкова освіта) [Кривий Ріг, 21 листопада 2019 р.]/ Міністерство освіти і науки України, Криворізький державний педагогічний університет. – Кривий Ріг: КДПУ. – С.20-26.
 • Кузьміна М.О. Компентентнісне портфоліо особистості як технологія реалізації кар’єрних вподобань в розрізі функціонування освітніх кластерів / М.О. Кузьміна, В.В. Кузьмін // Университетско-школьные кластеры: мировой опыт и перспективы его адаптации в Украине : материалы XVІII ежегод. Междунар. науч.-практ. конф., Харьков, 14 февр. 2020 г. / М-во образования и науки Украины, Ин-т высшего образования НАПН Украины, Харьк. гуманитар. ун-т «Нар. укр. акад.» [и др. ; редкол.: Е. В. Астахова (глав. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во НУА, 2020. – С.112-114 (Індексується в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus);
 • Лебеденко В.В. Суїцидальна поведінка підлітків як соціальна проблема / В.В. Лебеденко, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.125-127.
 • Малиш О.О. Вплив фейкових новин на свідомість молоді / О.О. Малиш, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.130-132.
 • Сергєєва Є.К. Особливості роботи соціальних працівників з попередження суїцидальної поведінки серед підлітків / Є.К. Сергєєва, М.О. Кузьміна // Традиції та новації у розвитку сучасної соціологічної науки: дослідження молодих вчених [Електронний ресурс] : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф. Студентів, аспірантів та молодих учених (Київ, 26 лютого 2020 р.) – К. : КНЕУ, 2020 – С.151-152.
 • Закревська А.В. Соціальна робота в сфері зайнятості / А.В. Закревська, М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.61-65.
 • Кузьміна М.О. Особливості дослідження професійної компетентності студентів спеціальності «231-Соціальна робота» / М.О. Кузьміна, В.М. Попович // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.71-72.
 • Кузьміна М.О. Технології подолання емоційного вигорання соціальних працівників / В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна // Тиждень науки-2020. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.70-71.
 • Микитюк К. Освіта та професійна підготовка соціальних працівників: світова практика / К. Микитюк, М.О. Кузьміна // Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір : збірник тез доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (м. Запоріжжя, 14 травня 2020 р.) / за заг. ред. В. В. Нечипоренко. Запоріжжя : Вид-во Хортицької національної академії, 2020. С.409-411.
 • Кузьміна М.О. Концептуалізація професійних компетентностей соціальних працівників у сучасному науковому дискурсі / В.М Попович, М.О. Кузьміна // Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14-15 травня 2020 року / за заг. ред. О.А. Жукової. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С.63-68.
 • Кузьміна М.О. Соціальна робота в сфері зайнятості / А.В. Закревська , М.О. Кузьміна // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9-10 квітня 2020 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.М. Попович, Н.В. Островська, Т.О. Серга та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С.61-65.
 
Конспекти лекцій та методичні вказівки:
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціальна політика в Україні» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» / Укл.: М.О. Кузьміна. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 42 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни “Соціальна психологія” для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» /Укл. М.О. Кузьміна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 58 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Соціальна політика в Україні» для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота» /Укл. М.О.Кузьміна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – 66 с.
 • ТЕКСТИ (конспект лекцій) з дисципліни "Технології соціальної роботи" для студентів спеціальності 231 "Соціальна робота" усіх форм навчання. Частина 1 - модуль 1. Соціальні технології / Укл. : В.В. Кузьмін, М.О. Кузьміна. Запоріжжя : НУ "Запорізька політехніка", 2020. 70 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Технології соціальної роботи» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» / Укл.: В.В. Кузьмін, Кузьміна М.О. - Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 90 с.

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької міської ради за активну громадську діяльність та з нагоди Міжнародного дня студента, 2013 рік;
 • Диплом за перемогу в Конкурсі – 2015/16 Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука (Тема конкурсної роботи: «Готовність населення України до конструктивної поведінки у надзвичайних ситуаціях: соціологічна рефлексія»), нагороджена стипендією у 2016 році.

 

Рік початку діяльності в університеті: 2018.

Мови спілкування: українська (володію вільно), російська (володію вільно), англійська (B2, The British Council is the United Kingdom's APTIS).

Контакти:

адреса кафедри: вул. Тургенєва, 39, м.Запоріжжя [для поштових відправлень: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063]
аудиторія (кабінет): 489 (корпус №4)
тел.: +38(061)7698570