Ви є тут

Головна

Мета: вивчення видів, конструкції та принципів роботи обладнання та оснастки, яка використовується для виробництва порошкових матеріалів; вивчення методів проектування і виготовлення технологічної оснастки для забезпечення заданого рівня якості виробів з порошкових матеріалів.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: види обладнання та оснастки, необхідні для виробництва порошкових матеріалів; вплив технологічних параметрів на продуктивність виробництва та якість виготовлення продукції;

вміти: обґрунтувати вибір обладнання для отримання заданої продукції; спроектувати оснастку, яка забезпечує необхідну якість продукції.

Викладач дисципліни: Плескач Володимир Михайлович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0504 «Металургія та матеріалознавство»

Вибіркова

 

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність:

7.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – розрахунково-графічна робота - 1

Семестр

Загальна кількість годин - 120

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

28 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

14 год.

 год.

Самостійна робота

78 год.

 год.

Індивідуальні завдання:  розрахунково-графічна робота

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,85

для заочної форми навчання -

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Оцінювання інд.

завдання

Сума

Лр 1

Лр 2

Лр 3

Лр 4

Лр 5

Лр 6

 

20

 

100

12

12

14

14

14

14

де Лр 1, Лр 2, … Лр 5, Лр 6 – лабораторні роботи