Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення з відомостями про основні властивості сталі, чавуну, кольорових металів та їх сплавів; про методи контролю структури, механічних та службових властивостей матеріалів; про властивості та особливості одержання виробів методами порошкової металургії; про властивості, способи одержання та області застосування виробів з пластмас, гуми, силікатних та композиційних матеріалів. Одержання основних понять про технологію виробництва заготовок деталей машин методами лиття, обробки тиском та зварювання, а також про основні методи обробки заготовок різанням. Ознайомлення з сучасними методами покращення якості деталей та підвищення техніко-економічних показників технологічних операцій одержання та обробки матеріалів. Створення у студентів певного загального інженерного кругозору, допомога їм у подальшому вивченні інженерних дисциплін.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні властивості конструкційних матеріалів та методи їх вивчення; властивості та області застосування сталі, чавуну, кольорових металів, пластмас, гуми, кераміки та композиційних матеріалів, технологічні можливості одержання виробів методами лиття, оброблення тиском, зварювання та різання;

вміти: аналізувати макро- та мікроструктуру матеріалів, визначити механічні властивості, оцінювати ефективність технологічного процесу та якість виробу.

Викладач дисципліни: Мітяєв Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 2

Галузь знань:

 

 

Нормативна

Напрям підготовки:

6.020207 "Дизайн"

Модулів –

Спеціальність:

6.02020701 "Дизайн"

Рік підготовки:

Змістовних модулів –

Індивідуальне науково-дослідне завдання – немає

3-й

3-й

Семестр

Загальна кількість годин – 60

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 28

самостійної роботи студента – 32

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

14 год

2 год

Практичні, семінарські

год

год

Лабораторні

14 год

2 год

Самостійна робота

32 год

56 год

Індивідуальні завдання:

год

Вид контролю:

залік

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи студентів становить:

для денної форми навчання – 1:1;

для заочної форми навчання – 1:14.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Остаточна оцінка

ЛР1

ЛР2

ЛР3

ЛР4

СР1

РК1

ЛР5

ЛР6

ЛР7

ЛР8

СР2

РК2

(РК1 + РК2) / 2 = 100

20

25

25

20

10

100

20

25

25

20

10

100