Ви є тут

Головна

Мета: Метою викладення дисципліни є вивчення можливостей основних технологій виготовлення заготовок при виробництві деталей машин та механізмів, їх виливу на якість заготовок, на можливості подальшого оброблення заготовок. Засвоєння правил проектування заготовок в залежності від методів їх виготовлення. Освоєння методики вибору найраціональніших варіантів технологій виготовлення заготовок в умовах конкретних умов виробництва.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальну структуру виробничого процесу у машинобудуванні; окремі способи виготовлення заготовок, методи оцінки їхньої якості; можливі зміни властивостей матеріалу заготовок під дією використаного технологічного процесу; сучасний стан та перспективні методи виробництва точних заготовок.

вміти: вибрати найраціональнішу в заданих умовах виробництва технологію виготовлення заготовки і здійснити її техніко-економічне обґрунтування; зробити креслення заготовки з необхідними напусками, припусками, розмірами, допусками і технічними вимогами з урахуванням можливостей наступного механічного оброблення.

Викладач дисципліни: Плескач Володимир Михайлович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

0505 «Машинобудування і матеріалообробка»

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.050503 – «Машинобудування»

Модулів – 2

Спеціальність:

6.05050301 – «Металорізальні верстати та системи»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

РГЗ: Проектування литої та штампованої заготовки.

3-й

3-й

Семестр

Загальна кількість годин - 144

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

16 год.

8 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

16 год.

4 год.

Самостійна робота

112 год.

132 год.

Індивідуальні завдання:

 

Вид контролю: залік

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи студентів становить:

для денної форми навчання – 1:4

для заочної форми навчання – 1:11.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Остаточна оцінка

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

РК 1

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

РК 2

(РК 1 + РК 2) / 2 = 100

20

20

20

40

100

20

20

20

40

100