Ви є тут

Головна

Мета: Вивчення загальної характеристики та класифікації видів термічного оброблення порошкових та композиційних матеріалів, полімерів. Формування у студентів знання та вміння необхідного для вибору та застосуванню режимів термічного оброблення порошкових та композиційних матеріалів (ПКМ), а також обладнання при виготовленні виробів різноманітного призначення.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: теорію та технологію термічного, термо-механічного й химіко-термічного оброблення порошкових та композиційних матеріалів. Головні методи дослідження структури, механічних, фізичних та технологічних властивостей термооброблених порошкових й композиційних матеріалів. Загальні закономірності процесів, що протікають при термічній і химіко-термічеськой обробці. Особливості оброблення порошкових та композиційних матеріалів при виготовленні виробів з них.

вміти: обґрунтувати вибір технології термічного, термо-механічного або хіміко-термічного оброблення порошкового та композиційного виробу в залежності від його хімічного складу та призначення. Проводити аналіз структури та властивостей термооброблених виробів. Призначати режими термічного оброблення, оброблення різанням та зварювання порошкових та композиційних матеріалів при виготовленні виробів з них.

Викладач дисципліни: Акімов Іван Васильович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань:

0504 «Металургія та матеріалознавство»

Варіативна

Напрям підготовки

6.050403 "Інженерне матеріалознавство"

Модулів – 2

Спеціальність 6.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:

3-й

 

Семестр

Загальна кількість годин - 90

6-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

12 год.

 

Лабораторні

12 год.

 

Самостійна робота

60 год.

 

Інші види

6 год.

 

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: письмовий іспит

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи студентів становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання –

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

40

100

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

де Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.