Ви є тут

Головна

Мета: навчитися основним правилам проектування виробів з порошкових та композиційних матеріалів, виходячи із заданих умов експлуатації, та з урахуванням оптимальної технології їх виготовлення, яка забезпечить необхідний рівень якості продукції.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: умови, які визначають граничний стан виробу в експлуатації; матеріали, які забезпечать оптимальний термін експлуатації та надійність виробу; принципи проектування і правила оформлення конструктивних елементів виробу; методи розрахунку на міцність виробів з порошкових і композиційних матеріалів;

вміти: проаналізувати умови експлуатації виробу, що проектується; обрати необхідний матеріал виробу і розробити його конструкцію згідно з чинним нормативами і рекомендаціями; провести розрахунок спроектованого виробу на міцність.

Викладач дисципліни: Плескач Володимир Михайлович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0504 «Металургія та матеріалознавство»

Професійно орієнтована

 

Напрям підготовки

8.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 2

Спеціальність:

8.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – курсовий проект

Семестр

Загальна кількість годин - 150

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 

24 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

24 год.

 год.

Самостійна робота

102 год.

 год.

Індивідуальні завдання:  курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2,1

для заочної форми навчання -

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Оцінювання інд.

завдання

Підсумковий тест (іспит)

Сума

Змістовий модуль 2

Змістовий модуль 3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

24

44

100

4

4

4

4

4

4

4

4

де Т4, Т5 ... Т11 – теми змістових модулів