Ви є тут

Головна

Мета: Вивчення загальної характеристики та класифікації композиційних та порошкових матеріалів зі спеціальними властивостями. Формування у студентів знання та вміння необхідного для вибору та застосуванню різноманітних матеріалів деталей, що працюють у особливих умовах експлуатації для підвищення їх надійності, довговічності та конкурентоспроможності.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: головні поняття , а також класифікацію композиційних та порошкових матеріалів, а також сталей та сплавів зі спеціальними властивостями. Головні характеристики структури та властивостей матеріалів зі спеціальними властивостями. Принципи вибору матеріалу для застосування в певних умовах експлуатації.

вміти: обґрунтувати вибір композиційних та порошкових матеріалів, а також сталей та сплавів зі спеціальними властивостями для деталей, які працюють у певних умовах експлуатації з метою підвищення їх надійності, довговічності та конкурентоспроможності.

Викладач дисципліни: Акімов Іван Васильович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

  Найменування показників

  Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

  Характеристика навчальної дисципліни

  денна форма навчання

  заочна форма навчання

  Кількість кредитів – 4

  Галузь знань:

  0504 «Металургія та матеріалознавство»

  Варіативна

  Напрям підготовки

  6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

  Модулів – 2

  Спеціальність:

  6.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

  Рік підготовки:

  4-й

   

  Семестр

  Загальна кількість годин - 120

  7-й

   

  Лекції

  Тижневих годин для денної форми навчання:

  аудиторних – 3

  самостійної роботи студента – 5

  Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

   

  28 год.

   

  Лабораторні

  14 год.

   

  Самостійна робота

  78 год.

   

  Інші види

   

   

  Індивідуальні завдання:

  Вид контролю: залік

  Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної індивідуальної роботи студентів становить:

  для денної форми навчання – 1:2

  для заочної форми навчання –

  Розподіл балів, які отримують студенти

  Поточне тестування та самостійна робота

  Підсумковий тест (екзамен)

  Сума

  Змістовий модуль №1

  Змістовий модуль № 2

  Т1

  Т2

  Т3

  Т4

  Т5

  Т6

  Т7

  Т8

  Т9

  Т10

  40

  100

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  6

  де Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.