Ви є тут

Головна

Мета: вивчення видів, конструкції та принципів роботи обладнання та оснастки, яка використовується для виробництва композиційних матеріалів; вивчення методів проектування і виготовлення технологічної оснастки для забезпечення заданого рівня якості виробів з композиційних матеріалів.

Завдання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: види обладнання та оснастки, необхідні для виробництва композиційних матеріалів; вплив технологічних параметрів на продуктивність виробництва та якість виготовлення продукції;

вміти: обґрунтувати вибір обладнання для отримання заданої продукції; спроектувати оснастку, яка забезпечує необхідну якість продукції.

Викладач дисципліни: Плескач Володимир Михайлович, доцент кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0504 «Металургія та матеріалознавство»

Вибіркова

 

Напрям підготовки

6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Модулів – 1

Спеціальність:

7.05040303 «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – розрахунково-графічна робота -1

Семестр

Загальна кількість годин - 150

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,6

самостійної роботи студента – 7,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

38 год.

 год.

Практичні, семінарські

 год.

 год.

Лабораторні

12 год.

 год.

Самостійна робота

100 год.

 год.

Індивідуальні завдання:  розрахунково-графічна робота

Вид контролю: письмовий іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2

для заочної форми навчання -

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Оцінюван-

ня інд.

завдання

Підсумковий тест (іспит)

 

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Зміст.

мод. 3

 

 

20

 

 

40

 

 

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

де Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.