Ви є тут

Головна

Мета: ознайомлення з основними матеріалами для нанесення покриттів залежно від їх фізико-хімічних властивостей та умов експлуатації; засвоєння принципів їх вибору та використання.

Завдання: ознайомити студентів з загальною класифікацією матеріалів для нанесення покриттів; принципами підбору матеріалів для отримання покриттів з заданими комплексами фізико-хімічних властивостей; прищепити навички розрахунків і отримання певного хімічного складу покриття при використанні різних матеріалів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: основні види матеріалів для нанесення покриттів, їх призначення, принципи підбору і застосування;

вміти: вибирати потрібні матеріали для нанесення різного роду покриттів; проводити розрахунки необхідної кількості матеріалів для отримання покриттів певного хімічного складу залежно від методу його створення; давати оцінку властивостей покриттів залежно від вихідного вибору матеріалів.

Викладач дисципліни: Мітяєв Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3,5

Галузь знань:

13 – Механічна інженерія

Нормативна

(за вибором)

Спеціальність:

132 – Матеріалознавство

Модулів – 2

Освітня програма: "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 4

4-й

-

Індивідуальне науково-дослідне завдання –

Семестр

Загальна кількість годин –105

7-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 42;

самостійної роботи студента – 63

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

-

Практичні, семінарські

14 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

63 год.

-

Індивідуальні завдання:

-

-

Вид контролю:

залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1,5

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування, курсова та самостійна робота

Остаточна оцінка

ПР1

ПР 2

ПР 3

СР1

РК1

ПР4

ПР5

ПР6

ПР7

СР2

РК2

(РК1 + РК2) / 2 = 100

25

25

25

25

100

20

20

20

20

20

100