Ви є тут

Головна

Мета: пізнання природи і властивостей кольорових металів і сплавів на їх основі, а також методів їх зміцнення та поліпшення інших фізико-механічних властивостей для найбільш ефективного використання у народному господарстві.

Завдання: розкрити суть будови та властивостей кольорових металів, встановити залежність між складом, структурою та властивостями сплавів на основі кольорових металів. Розкрити фізичну сутність явищ, які відбуваються у цих матеріалах під дією різних чинників в умовах виробництва і експлуатації та показати їх вплив на властивості. Вивчити властивості основних груп сучасних матеріалів на основі кольорових металів та області їх застосування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: сутність кристалічної будови кольорових металів та сплавів на їх основі; фізичну сутність явищ, які відбуваються у матеріалах в умовах виробництва і експлуатації, їх взаємозв’язок з властивостями; основні властивості та принципи класифікації і маркування сучасних матеріалів на основі кольорових металів; основні напрямки розвитку та застосування кольорових металів та сплавів на їх основі;

вміти: давати оцінку поведінки металів та сплавів і причинам відмови деталей машин під дією різних експлуатаційних факторів, за підсумками аналізу умов експлуатації і різних напруг вірно вибирати матеріал та призначати йому обробку з метою отримання необхідних структури і властивостей, які забезпечують високу надійність і довготривалість деталей машин; економічно обґрунтувати вибір матеріалу.

Викладач дисципліни: Мітяєв Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

0504 "Металургія та матеріалознавство"

Варіативна

Напрям підготовки

6.050403 "Інженерне матеріалознавство"

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

Загальна кількість годин –90 год

Семестр

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 30;

самостійної роботи студента – 60

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

12 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

12 год.

Самостійна робота

60 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:2.

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Остаточна оцінка

ЛР 1

ЛР 2

СР 1

РК 1

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

СР 2

РК 2

(РК 1 + РК 2) / 2 = 100

50

25

25

100

25

25

25

25

100