Ви є тут

Головна
Мета: забезпечити теоретичну і технологічну підготовку майбутніх фахівців зі спеціальності «Композиційні та порошкові матеріали, покриття» щодо обладнання, технології отримання, властивостей та практичного застосування покриттів, що отримані різними способами; пізнати та засвоїти можливості удосконалення обладнання і технологічних процесів, а також розширення галузей їх застосування.
 
Завдання: вивчити основні технологічні процеси отримання покриттів; ознайомитись з характеристиками і принципами роботи обладнання, яке застосовується у цих процесах, а також матеріалами, котрі використовуються; засвоїти вплив параметрів режимів нанесення на якість і службові властивості покриттів; пізнати основні галузі застосування покриттів у техніці та вимоги безпеки.
 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
 
знати: основи технологій нанесення покриттів; будову і принципи роботи обладнання; основні види і типи витратних матеріалів; загальні вимоги техніки безпеки;
 
вміти: вибирати метод нанесення покриттів у залежності від призначення деталей, умов їх експлуатації та економічної доцільності; призначати основні параметри режимів нанесення; оцінювати вплив основних технологічних параметрів нанесення на властивості покриттів; застосовувати комп’ютерну техніку та математичний аналіз щодо оптимізації технологічних процесів; мати уявлення про шляхи удосконалення обладнання і технологічних процесів, а також можливості розширення галузей їх застосування.
 
Викладач дисципліни: Мітяєв Олександр Анатолійович, професор, завідувач кафедри "Композиційні матеріали, хімія та технології"

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань

0504 "Металургія та матеріалознавство"

Варіативна

Напрям підготовки

6.050403 "Інженерне матеріалознавство"

Модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.05040303 "Композиційні та порошкові матеріали, покриття"

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

3-й

Загальна кількість годин –120 год

Семестр

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 42;

самостійної роботи студента – 78

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

28 год.

Практичні, семінарські

Лабораторні

14 год.

Самостійна робота

78 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 1:2.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Остаточна оцінка

ЛР 1

ЛР 2

СР 1

РК 1

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

СР 2

РК 2

(РК 1 + РК 2) / 2 = 100

50

25

25

100

25

25

25

25

100