Ви є тут

Головна

Метою викладання навчальної дисципліни «Навчальний практикум з методів дослідження та НДРС» є розширити знання студентів із дисципліни «Методи структурного аналізу матеріалів» і залучити до наукової дослідної роботи.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Навчальний практикум з методів дослідження та НДРС» є розвинення знань та практичних навичок студентів в напрямку вивчення особливостей кількісної оцінки характеристик зміцнювальної фази та прогнозування їх впливу на властивості сплавів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

устрій просвічувального електронного мікроскопа; способи виготовлення реплік; методику розрахунків структурних характеристик; сутність рентгеноструктурного методу визначення фазового складу продуктів високотемпературної корозії; використання методу полікристала для індиціювання рентгенограм.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спецыальнысть

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освытня програма:

 «Прикладне матеріалознавство»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 90 5-й 5-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр - -
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
62 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45%  до 55%

для заочної форми навчання – 7% до 93%

Розподіл балів, які отримують студенти

hf Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 100 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20