Ви є тут

Головна

Прізвище: Соріна

Ім'я: Оксана

По батькові: Олександрівна

Посада: доцент кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка»

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0002-6644-6377

 

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AWXDbIIAAAAJ

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2001 рік. Диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «менеджер-економіст».
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2000 рік. Диплом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «бакалавр з менеджменту».

Додаткова освіта:

 • Жовтень 2005 р., м. Запоріжжя – сертифікат Корпорації «Парус» : сертифікований користувач-методист програмного забезпечення «Парус-Менеджмент та Маркетинг 7.40» з правом викладання в учбових закладах.
Підвищення кваліфікації (стажування):
 • Класичний приватний університет, кафедра публічного управління та землеустрою Інституту управління КПУ, стажування з 23.10.2023 р. по 25.12.2023 р., посвідчення № 109 від 25.12.2023 р. (240 годин, 8 кредитів ЄКТС)
 • Класичний приватний університет, кафедра менеджменту Інституту управління КПУ, стажування з 01.12.2018 р. по 01.06.2019 р. за спеціальністю 073 «Менеджмент», посвідчення № 0380 від 01.06.2019 р. 
 • Класичний приватний університет, кафедра публічного управління та землеустрою Інституту управління КПУ, стажування з 01.12.2018 р. по 01.06.2019 р. за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», посвідчення № 0371 від 01.06.2019 р.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»: «Стратегія сталого розвитку машинобудівних підприємств», рік захисту – 2021; спеціалізована вчена рада Д 17.127.01. Класичний приватний університет (м. Запоріжжя). Диплом МОН України ДК № 063582 від 1 лютого 2022 року.

Участь у роботі державних структур:

Член робочої групи з підготовки проєкту стратегії розвитку Матвїївської сільскої територіальної громади на період до 2027року (Розпорядження №126/аг ЄДРПОУ 24906248) 

Наукові інтереси:

 1. Управління розвитком організації
 2. Стратегічне управління
 3. Управління проєктами
 4. Методи прийняття рішень
 5. Психологія управління
 6. Сталий розвиток мікроекономічних систем
 7. Організаційна поведінка

Дисципліни, які викладає:

ОСНОВНІ НАУКОВІ РОБОТИ:

ПІДРУЧНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ, РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ
 • Kutidze L, Sorina O. Ensuring the socio-economic development of united territorial communities in the paradigm of governance : collective monograph / for order. prof. Gudz P. Zaporizhzhia, 2020. P. 185–196.
 • Соріна О.О. Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання. Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя. Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. С. 129-135
 • Соріна О.О. Моделювання процесу розробки стратегії з використанням теорії нечітких множин / Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. С. 231 – 249
 • Інженерні помилки: Навчальний посібник. / Г.Р. Перегрін, Л.І. Башмакова, І.Є. Поспеєва, О.О.Соріна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. 289 с.
СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ
 • Соріна О.О., Коротунова О.В. Підприємницький проєкт: сутність та типологія. Управління змінами та інновації. 2023. №8. С. 49-54. URL: http://cmi.politehnica.zp.ua/index.php/journal/article/view/108/102 (дата звернення 17.01.24). DOI: https://doi.org/10.32782/CMI/2023-8-8
 • Корольков В. В., Соріна О. О., Тельчаров Е. А. Управління знаннями при реалізації стратегії інноваційного оновлення підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9529 (дата звернення: 30.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.11.71
 • Sorina O. Features of Forming an Enterprise Strategy Based on the Sustainable Development Concept. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2021. Vol.2 No. 1. PP. 90-95 (IndexCopernicus, Research Papers in Economics)
 • Тесленок І. М., Соріна О. О., Коваль В. В. Розробка механізму стратегічного управління промисловим комплексом регіону. Економіка та держава. 2020. № 12. С. 77–81. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.12.77. (Index Copernicus, Google Scholar)
 • Тесленок І. М., Соріна О. О., Мишакова В. О. Зв'язки з громадськістю як основний інструмент формування іміджу державної податкової служби. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 11. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1847 (дата звернення: 03.12.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.11.32 (Index Copernicus)
 • Пуліна Т.В., Фоміних Т.О., Соріна О.О. Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500. Економічний  простір:  Збірник  наукових  праць. №122. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017.  С. 126 – 138
 • Бренер А. В., Соріна О. О. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії. Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання. 2016. № 14. С. 283–287. URL: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/2553-brener-a-v-sorina-o-o-shlyakhi-pokrashchennya-upravlinnya-yakistyu-na-ukrajinskikh-pidpriemstvakh-vikoristovuyuchi-dosvid-yaponij (дата звернення: 25.10.2021) (Index Copernicus)
 • Сорина О. А. Разработка стратегии предприятия в условиях экономического кризиса. Приазовський державний технічний університет: Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь, 2010. С. 169–174. (Index Copernicus)
 • Сорина О. А. Выбор и оценка определяющих показателей при разработке стратегии организации. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Спеціальний випуск: Економіка і регіон. Полтава, 2010. № 25-С1. С. 119–123.
 • Соріна О. О. Моделювання конкурентного положення підприємства з використанням теорії нечітких множин. Наука молода : зб. наук. пр. молодих вчених Тернопіл. нац. техніч. ун-ту. Тернопіль : Економічна Думка : ТНЕУ, 2009. № 12. С. 47–51. (Google Scholar)
Участь у конференціях:
 
2023
1 Соріна О.О., Кузьменко О.О. Показники оцінки ефективності структури управління підприємства. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління факультет. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 129-132

2 Соріна О.О., Доновський Д.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризи. Тиждень науки-2023. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-технічної конференції, Запоріжжя, 24-28 квітня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : Вадим ШАЛОМЄЄВ (відпов. ред.) Електрон. дані.Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 97-99

3 Соріна О.О. Використання збалансованої системи показників у стратегічному управлінні машинобудівним підприємством. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 248-250

4 Соріна О.О., Доновський Д.В. Імідж машинобудівного підприємства як фактор підвищення його конкурентоспроможності. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см.  Назва з тит. екрана. С. 255-257

5 Соріна О.О., Рибіна Г.О. Сучасні підходи до управління маркетингом. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 250-252

6 Соріна О.О., Крівошей Я.М. Системні проблеми політики децентралізації в сучасних умовах. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 257-259

7 Соріна О.О., Анненков Р.В. Особливості управління персоналом під час війскових дій. «Відновлення України та її регіонів в контексті глобальних трендів: управління, адміністрування та забезпечення». Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 25–26 травня 2023 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2023. 1 електрон. опт. диск (СD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. С. 252-255

8 Соріна О.О., Самсонова І.А. Українська модель сучасного менеджменту: тенденції та особливості розвитку. «Світ наукових досліджень. Випуск 19»: матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна – м. Переворськ, Польща, 23-24 травня 2023 р.) / [ редкол. : О. Патряк та ін. ] ; ГО “Наукова спільнота”; WSSG w Przeworsku. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б. С. 39-41. URL: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/4583/ (дата звернення 17.06.23)

Соріна О.О. Формування напрямів розвитку малого та середнього бізнесу Матвіївської сільської територіальної громади [Електронний ресурс] / О.О. Соріна // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 411-413. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

10 Соріна О.О. Особливості розробки стратегії розвитку територіальної громади  [Електронний ресурс] / О.О. Соріна, Д.В. Дмитренко // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 413-416. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

11 Соріна О.О. Особливості формування стратегії розвитку підприємств під час війни [Електронний ресурс] / О.О. Соріна, Р.О. Зубченко // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 416-417. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану. 

12 Соріна О.О. Застосування закордонного досвіду у підвищенні ефективності прийняття управлінських рішень в системи публічного управління [Електронний ресурс] / О.О. Соріна, А.С. Ципіна // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 429-431. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

13 Соріна О.О. Актуальні питання побудови моделей комунікації в органах публічної влади [Електронний ресурс] / О.О. Соріна, C.В. Чернишова // Інновації для відродження: національний, регіональний, міжнародний контекст. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12-13 жовтня 2023 р. / Редкол.: В. А. Шаломєєв (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. – С. 435-438. – Режим доступу: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/10757 (дата звернення 19.11.23). - Назва з екрану.

14 Хмельковська А.В. Дослідження основних принципів реалізації проєкту «Зелена відбудова України / А.В. Хмельковська, О.О. Соріна // Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, Вінниця, 3 листопада 2023 р. / ГО «Молодіжна наукова ліга». – Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2023. – С. 57-58.

15 Хмельковська Т.В. Сучасні тренди управління проєктами [Електронний ресурс] / Т.В. Хмельковська, О.О. Соріна //  Наукові орієнтири: теорія та практика досліджень: матеріали II Міжнародної наукової конференції, Суми, 3 листопада2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. – Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2023. – С. 50-51. – Режим доступу: https://doi.org/10.36074/mcnd-03.11.2023 (дата звернення 28.11.23)

16 Соріна О.О., Брик Т.В. Особливості формування проектних команд. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 344-345. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.7/STSEPtaIS_2023_proc.pdf (дата звернення 17.01.24) – Назва з тит. екрана.  

17 Соріна О.О., Ципіна А.С. Підходи до визначення ефективності прийняття управлінських рішень у системи публічного управління. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 346-347. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.7/STSEPtaIS_2023_proc.pdf (дата звернення 17.01.24) – Назва з тит. екрана.  

18 Соріна О.О., Чернишова С.В. Моделі комунікації в органах публічної влади. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 348-350. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.7/STSEPtaIS_2023_proc.pdf (дата звернення 17.01.24) – Назва з тит. екрана.  

19 Дмитренко Д.В., Соріна О.О. Формування цілей розвитку територіальної громади. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 165-167. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.7/STSEPtaIS_2023_proc.pdf (дата звернення 17.01.24) – Назва з тит. екрана.  

20 Доновський Д.В., Соріна О.О. Підходи до формування іміджу підприємства. Сучасні тренди соціально-економічних перетворень та інтелектуалізації суспільства в умовах сталого розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 10 листопада 2023 р. [Електронний ресурс]. Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2023. С. 168-169. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2023/conf/1.7/STSEPtaIS_2023_proc.pdf (дата звернення 17.01.24) – Назва з тит. екрана.  

2022
1 Соріна О.О. Теорія стейкхолдерів у контексті формування стратегії сталого розвитку підприємства. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.)      Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 925-927
2 Соріна О.О., Висоцька Д.Є. Підвищення ефективності організації та мотивації праці на сучасних підприємствах. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.С. 943-945
3 Соріна О.О. Демченко І.А. Вплив кризових явищ на управління підприємством. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. С. 945-947
4 Сорина О.О., Чернишова В.С. Вплив форс-мажорних обставин на діяльність малих і середніх українських підприємств. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  С. 947-949
5 Соріна О.О., Тесленок І.М., Атрощенко В.С. Сучасні підходи до мотивації працівників організації. Тиждень науки-2022. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–22 квітня 2022 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.  С. 949-951
Соріна О.О., Костенко С. Ю., Костенко М. В. Складові механізму управління стейкхолдерами при формуванні стратегії сталого розвитку підприємства. Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, ефективність та перспективи: матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 вересня 2022 р.). Одеса, 2022. С. 523-525
7 Соріна О. О., Висоцька Д. Є. Сутність антикризового управління промисловим підприємством в сучасних умовах. Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, 15-16 листопада 2022 р. / редкол.: О. Патряк, та ін. Тернопіль : ФОП Шпак В. Б. Вип. 72. С. 85-87
 
2021
 1. Соріна О. О., Сапронова Ю. Ю. Оцінка трудового потенціалу медичної бюджетної установи. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С.225-227. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. - Назва з тит. екрана.
 2. Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Дослідження підходів до класифікації конкурентних переваг підприємства. Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 19-23 квітня 2021 р.: [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. С. 227-229. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана.
 3. Соріна О. О., Чушкіна Ю. О. Складові механізму формування системи стратегічного управління підприємством. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 322-324 (українська, польска)
 4. Соріна О. О., Доновський Д. В. Використання системного підходу в управлінні конкурентоспроможністю машинобудівного підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 319-322 (українська, польска)
 5. Соріна О. О., Шугайло Д. Д. Класифікація стратегій розвитку підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 324-326 (українська, польска)
 6. Гришіна Н. І., Соріна О. О. Створення системи забезпечення якості медичних послуг. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: междунар. наук.-практ. конф., 12-13 жовтня 2021 р. : тези доп. Запоріжжя, 2021. С. 317-319 (українська, польска)
2020
 1. Соріна О.О. Вибір моделі життєвого циклу проекту. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 175-177
 2. Соріна О.О., Доновський Д.В. Формування іміджу сучасного підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. С. 264-266
2019
 1. Соріна О.О. Мотивація підприємницької діяльності. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 170-172
 2. Соріна О.О., Біденко І.П. Еволюція поглядів на корпоративну культуру. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 201-203
 3. Соріна О.О., Аболімова О.О. Проблеми розвитку проектного менеджменту в Україні Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С. 203-205
 4. Соріна О.О., Мєльніков О.В. Резерви підвищення ефективності діяльності підприємства Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління: тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.205-207
 5. Соріна О.О., Аболімова О.О. Роль академічних бізнес-інкубаторів в інклюзивному розвитку регіону. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019р. Запоріжжя С. 330– 332
 6. Соріна О.О., Біденко І.П. Корпоративна культура як елемент управління організацією. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.333– 335
 7. Соріна О.О, Мєльніков О.В. Сучасні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 16–17 жовтня 2019 р. Запоріжжя С.335– 338
2018
 1. Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441
 2. Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур у забезпеченні структурних змін в економіці / О.О. Соріна // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1269 – 1270
 3. Соріна О.О. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування / О.О. Соріна, А.Г. Нестеренко // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1331–1333
 4. Соріна О.О., Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1342–1344
2017
 1. Соріна, О.О. Україна в контексті світових тенденцій: доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» / О.О. Соріна // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в  умовах  новітніх  глобальних  викликів  для  України  і  Польщі : матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м. Запоріжжя, 21–23  вересня  2017  р.). —  Запоріжжя :  Запорізька  державна  інженерна академія; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 179-180 (мова збірника – українська, польська);
 2. Соріна, О.О. Механізм управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами проекту [Текст] / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик  (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 950 – 951
 3. Соріна, О.О. Проблеми та особливості операційного менеджменту в сфері послуг [Текст] / О.О. Соріна, Ю.О. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1011 – 1013
 4. Соріна, О.О. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії [Текст] / О.О. Соріна, А.В. Бренер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1009 – 1011

2016

 1. Соріна, О. О. Сутність, причини та наслідки структурних зрушень в економіці регіону / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 384-386
 2. Петюк В. А. Организация бизнеса по Интернет-продвижению товаров и услуг / В.А. Петюк, О .А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 438-440
 3. Келлер М. С. Методы и инструменты продвижения товаров и услуг в сети Интернет // М.С.Келлер, О.А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.440-441
2015
 1. Соріна, О. О. Проблеми фінансування фермерських господарств як форми малого бізнесу в Україні [Текст] / О. О. Соріна, Д. І. Гроздєв // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 364–366.
 2. Соріна, О. О. Особливості організації оновлення продукції в умовах ринкових відносин [Текст] / О. О. Соріна, М. Д. Шостак // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 366–368.
 3. Соріна, О. О. Концепція життєвого циклу з позиції різних методологій управління проектами [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 342–344.
 4. Соріна, О. О. Аналіз дефініції «проект» в міжнародних стандартах [Текст] / О. О. Соріна, Т.О.Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 346–348.
2014
 1. Євсманська Ю.В. Формування стратегії розвитку рекреаційної сфери на основі кластерного підходу / Ю.В. Євсманська, О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 406-410.
 2. Соріна О.О. Формування мотивації учасників кластеру / О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 411- 413.
 3. Соріна О.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності рекреаційних кластерів / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14 –18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 286.
 4. Соріна О.О. Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні / О.О. Соріна, Ю.С. Єсіна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 338-340.
 5. Савчук І.О. Роль операційної стратегії в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / І.О. Савчук, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 340-341.
2013
 1. Соріна О.О. Розробка стратегії розвитку рекреаційних підприємств на основі теорії бізнес-екосистем / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 183-184
 2. Сорина О.А. Особенности функционирования франчайзингових предпринимательских структур в Украине / О.А. Сорина, Т.С. Солоная // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 118 - 119
 3. Соріна О.О. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності / О.О. Соріна, Г.С. Клімуш // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 120-121
 4. Сорина О.А. Понятие о многокритериальных задачах выбора / О.А. Сорина, О.Ю. Гуро // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 123
 5. Соріна О.О. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні / О.О. Соріна, А.О. Шовгенова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 124-125
 6. Соріна О.О. Форми та методи державного регулювання підприємництва / О.О. Соріна, О.С. Кушнірчук // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 126
 7. Сорина О.А. Влияние налогового законодательства на развитие частной предпринимательской инициативы / О.А. Сорина, М.Н. Гуканова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 127
 
Відзнаки та нагороди:
 • Почесна грамота університету (Наказ УОН ОДА № 681 від 01.12.10)
 • Почесна грамота Управління Освіти і Науки Запорізкої облдержадміністрації (Наказ облУОН від 16.11.2011 №798)
 • Грамота районної адміністрації Запорізької міської ради по Олександрівському району (травень 2019 р.)
 • Почесна грамота Виконавчого комітету Запорізької міської ради (м. Запоріжжя, травень 2023 року)
 • Грамота департаменту освіти і науки Запорізької Обласної державної адміністрації (Наказ Департаменту від 16.11.2023 № 407)
Членство у громадських об’єднаннях:
 • Асоційована членкіня «Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти» (УАМБРО)

Рік початку діяльності в університеті: 2001 рік.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 272а
тел.: +380(61)7698254
e-mail: oksana.sorina@gmail.com

URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=772