Ви є тут

Головна

Прізвище: Соріна

Ім'я: Оксана

По батькові: Олександрівна

Посада: старший викладач кафедри

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6644-6377

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2001 рік. Дипломом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю 7.050201 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «менеджер-економіст».
 • Запорізький національний технічний університет, факультет економіки і управління, 2000 рік. Дипломом бакалавра з відзнакою за напрямом підготовки 0502 «Менеджмент організацій», кваліфікація: «бакалавр з менеджменту».

Наукові інтереси:

 1. Стратегічне управління
 2. Моделювання економічних процесів
 3. Методи прийняття рішень
 4. Психологія управління
 5. Управління проектами

Дисципліни, які викладає:

 • Управління проектами
 • Управління якістю
 • Управління розвитком організацій
 • Інноваційний розвиток підприємств
 • Операційний менеджмент
 • Time-менеджмент
 • Організаційна поведінка
 • Організація власної справи
 • Менеджмент

ОСНОВНІ НАУКОВІ РОБОТИ:

ПІДРУЧНИКИ ТА МОНОГРАФІЇ

 1. Соріна О.О. Планування збалансованого і сталого розвитку економічного потенціалу промислового регіону на основі економіко-математичного моделювання / Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 129-135
 2. Соріна О.О. Моделювання процесу розробки стратегії з використанням теорії нечітких множин / Забезпечення сталого розвитку промислового регіону на основі інноваційних моделей управління: монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 230 – 249
 3. Інженерні помилки: Навчальний посібник. / Г.Р. Перегрін, Л.І. Башмакова, І.Є. Поспеєва, О.О. Соріна. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2007. – 289 с.

СТАТТІ У ФАХОВИХ ВИДАННЯХ

 1. Пуліна Т.В. Можливості та перспективи управління проектами на основі методології ISO 21500 / Т.В. Пуліна, Т.О. Фоміних, О.О. Соріна // Економічний  простір:  Збірник  наукових  праць.  –  №122.  –Дніпропетровськ: ПДАБА, 2017. –  С. 126 – 138
 2. Бренер А.В. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії // А.В. Бренер, О.О. Соріна // Глобальні та національні проблеми економіки: Електронне наукове фахове видання —2016. — № 14. — С. 283-287. — Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016/22-vipusk-14-gruden-2016-r/25...
 3. Сорина О.А. Разработка стратегии предприятия в условиях экономического кризиса / О.А. Сорина // Приазовський державний технічний університет: Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Маріуполь, 2010. - С. 169 - 174
 4. Сорина О.А. Выбор и оценка определяющих показателей при разработке стратегии организации / О.А. Сорина // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Спеціальний випуск: Економіка і регіон". - 2010. - № 25-С1. - С. 119-123
 5. Соріна О.О. Моделювання конкурентного положення підприємства з використанням теорії нечітких множин / О.О. Соріна // Наука молода: Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільского національного технічного університету. - № 12. - Тернопіль "Економічна Думка", ТНЕУ, 2009. - С. 47 - 51
   

 

Участь у конференціях:

2018

 1. Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур в інклюзивному розвитку регіонів / О.О. Соріна // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 439– 441
 2. Соріна О.О. Роль мережевих господарських структур у забезпеченні структурних змін в економіці / О.О. Соріна // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1269 – 1270
 3. Соріна О.О. Підвищення управління якістю підготовки  кадрів в сфері публічного адміністрування / О.О. Соріна, А.Г. Нестеренко // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1331–1333
 4. Соріна О.О., Впровадження системи управління якістю  освітньої діяльності / О.О. Соріна, Н.В. Магарламова // Тиждень  науки.  Тези  доповідей  науково-практичної  конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск(DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1342–1344

2017

 1. Соріна, О.О. Україна в контексті світових тенденцій: доктрина збалансованого розвитку «Україна 2030» / О.О. Соріна // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в  умовах  новітніх  глобальних  викликів  для  України  і  Польщі : матеріали  Міжнародної  науково-практичної  конференції  (м. Запоріжжя, 21–23  вересня  2017  р.). —  Запоріжжя :  Запорізька  державна  інженерна академія; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 179-180 (мова збірника – українська, польська);
 2. Соріна, О.О. Механізм управління взаємовідносинами зі стейкхолдерами проекту [Текст] / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик  (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 950 – 951
 3. Соріна, О.О. Проблеми та особливості операційного менеджменту в сфері послуг [Текст] / О.О. Соріна, Ю.О. Шевченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1011 – 1013
 4. Соріна, О.О. Шляхи покращення управління якістю на українських підприємствах, використовуючи досвід Японії [Текст] / О.О. Соріна, А.В. Бренер // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. – С. 1009 – 1011

2016

 1. Соріна, О. О. Сутність, причини та наслідки структурних зрушень в економіці регіону / О.О. Соріна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 384-386
 2. Петюк В. А. Организация бизнеса по Интернет-продвижению товаров и услуг / В.А. Петюк, О .А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 438-440
 3. Келлер М. С. Методы и инструменты продвижения товаров и услуг в сети Интернет // М. С. Келлер, О.А. Сорина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. В  5 томах. Т. 2 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.440-441

2015

 

 1. Соріна, О. О. Проблеми фінансування фермерських господарств як форми малого бізнесу в Україні [Текст] / О. О. Соріна, Д. І. Гроздєв // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 364–366.
 2. Соріна, О. О. Особливості організації оновлення продукції в умовах ринкових відносин [Текст] / О. О. Соріна, М. Д. Шостак // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 366–368.
 3. Соріна, О. О. Концепція життєвого циклу з позиції різних методологій управління проектами [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 342–344.
 4. Соріна, О. О. Аналіз дефініції «проект» в міжнародних стандартах [Текст] / О. О. Соріна, Т. О. Фоміних // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 13-17 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 346–348.

2014

 1. Євсманська Ю.В. Формування стратегії розвитку рекреаційної сфери на основі кластерного підходу / Ю.В. Євсманська, О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 406-410.
 2. Соріна О.О. Формування мотивації учасників кластеру / О.О. Соріна // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської конференції науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах»,  15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя, / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя, ЗНТУ, 2014. - С. 411- 413.
 3. Соріна О.О. Проблеми забезпечення конкурентоспроможності рекреаційних кластерів / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14 –18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 286.
 4. Соріна О.О. Стан і тенденції розвитку підприємництва в Україні / О.О. Соріна, Ю.С. Єсіна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 338-340.
 5. Савчук І.О. Роль операційної стратегії в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства / І.О. Савчук, О.О. Соріна // Тиждень науки – 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 / Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.– С. 340-341.

2013

 1. Соріна О.О. Розробка стратегії розвитку рекреаційних підприємств на основі теорії бізнес-екосистем / О.О. Соріна // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 183-184
 2. Сорина О.А. Особенности функционирования франчайзингових предпринимательских структур в Украине / О.А. Сорина, Т.С. Солоная // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 118 - 119
 3. Соріна О.О. Соціально-економічні аспекти тінізації підприємницької діяльності / О.О. Соріна, Г.С. Клімуш // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 120-121
 4. Сорина О.А. Понятие о многокритериальных задачах выбора / О.А. Сорина, О.Ю. Гуро // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 123
 5. Соріна О.О. Проблеми ефективності розвитку малого підприємництва в Україні / О.О. Соріна, А.О. Шовгенова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 124-125
 6. Соріна О.О. Форми та методи державного регулювання підприємництва / О.О. Соріна, О.С. Кушнірчук // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 126
 7. Сорина О.А. Влияние налогового законодательства на развитие частной предпринимательской инициативы / О.А. Сорина, М.Н. Гуканова // Тиждень науки – 2013: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів (Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р.). В 5 т. Т.3 / Редкол. Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та інш.– Запоріжжя ЗНТУ, 2013. – С. 127

 

Рік початку діяльності в університеті: 2001 рік.

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: {адреса}
аудиторія (кабінет): 272а
тел.: +380(61)7698254
e-mail: oksana.sorina@gmail.com