Ви є тут

Головна

Прізвище: Нечаєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент

 

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: к.е.н.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0003-3429-7255

 Освіта: вища

 1. Запорізький машинобудівний інститут, кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 2. Запорізький національний технічний університет, кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»

Дисертації:

 • Дисертаційне дослідження:
  «Кандидатська дисертація зі спеціальності – {08.00.04} «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»:

  Тема дисертації: «Управління інвестиційним розвитком металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу», рік захисту – 2011, КПУ»

Наукові інтереси:

 • Ефективності менеджменту організації
 • Кризовий та антикризовий менеджмент
 • Публічні фінанси
 • Інвестиційна діяльність

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка та фінанси підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Антикризове управління
 • Інвестування регіонального розвитку
 • Управління соціальною та економічною безпекою
 • Національна та регіональна економіка
 • Євроінтеграційні процеси та збереження національної ідентичності
 • Адміністрування публічних фінансів

Основні наукові роботи:

Підручники та монографії:

2015

1. Нечаєва І.А. Кількісні та якісні параметри (показники) оцінки економічного потенціалу регіону // Трансформація економічного потенціалу промислового регіону: проблеми, пріоритети, механізми реалізації: монографія/ за ред. проф. П. В. Ґудзя. – Запоріжжя: ЗНТУ. 2015. - 171 с. С.8-18.

2013

2. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Забезпечення сталого розвитку економіки промислового регіону на основі інноваційних моделей управління : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 96 – 120.

2012

3. Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства / І.А. Нечаєва , П.В. Гудзь. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 102 c.
4. Нечаєва І.А. Активізація інвестиційної діяльності металургійних підприємств / І.А. Нечаєва, В.В. Возіянов // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П.В. Ґудзя, Л.О. Кримської. -  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 78 – 90.

Статті у фахових виданнях:

2019

1. Нечаєва І. Особливості прийняття управлінських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи. Економічний аналіз. Тернопіль. 2019. Том 29. № 1. С. 156-163.

2018

2. Нечаєва, І. А. Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості [Текст] / К. Г. Коляда, Т. В. Пуліна, І. А. Нечаєва // Інвестиції: практика та досвід, 2018. – № 19. – С. 41–45.
3. Нечаєва І. А., Дьордій Є. А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТ-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. № 12. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6797 (дата звернення: 01.01.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2018.12.120

2017

4. Нечаєва, І. А. Аналіз формування та витрачання публічних фондів грошових коштів в умовах бюджетної децентралізації  [Електронний ресурс]  / І.А. Нечаєва // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=eng&z=5429
5. Нечаєва, І. А. Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації [Текст] / І.А. Нечаєва // Економіка та держава. – 2017. – № 7. – С. 40 – 48.
6. Нечаєва, І. А. Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області) [Текст] / І.А. Нечаєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 19. – С. 72 – 81.
7. Нечаєва, І. А. Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту [Електронний ресурс]  / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5771

2016

8. Нечаєва, І. А. Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства [Текст]  / І.А. Нечаєва, І. О. Савчук // Молодий вчений. – Херсон. – 2016. – № 11 (38). – С. 635-639.

2014

9. Нечаева, И. А. Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива [Текст]  / Е. Е. Борисенко, И. А. Нечаева // Менеджмент в России и за рубежом. – Москва; ЗАО «Финпресс». – 2014. - №2. – С.100-108.
10. Нечаєва, І. А. Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства [Текст]   / К. Ф. Забаріна, І. А. Нечаєва // Економічний аналіз. - 2014. – Т. 15(3). – С. 37-43. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_15(3)__7
11. Нечаєва, І. А. Удосконалення методики аналізу системи управління відтворюванням оборотного капіталу підприємства  [Текст]  / І. А. Нечаєва, Є. В. Горлов // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. – Вип. 6. – С. 61-66.

2013

12. Нечаєва І. А. Порівняльний аналіз моделей прогнозування банкрутства компаній за даними національної та міжнародної звітності / І. А. Нечаєва // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 2(1). – С. 56-58. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2013_18_2(1)__15.
13. Нечаєва І. Оцінювання фінансового стану підприємства на основі фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами / І. Нечаєва, М. Хандога // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – С.290-294.
14. Нечаєва І.А. Інвестиційний потенціал регіону: економічна сутність, структура та фактори впливу / І.А. Нечаєва, А.М. Джейлан // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. – Сімферополь : ГО «Наукове об’єднання “Economics”, 2013, № 6 (07). –  ч.ІІ. – С.38-41.
15. Нечаєва І.А. Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб’єкта, який ухвалює рішення, та його переваги / І.А. Нечаєва, Д.С. Проскуркіна // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2013, Том 14, № 3 (2013). – С.162-167.

2012

16. Нечаєва І.А. Формування системи показників якості  вищої освіти / І.А. Нечаєва, Г.Д. Нечаєва // Економіка і регіон. – 2012. - №2 (33). – С.79-83

2011

17. Нечаєва І.А. Інформаційне забезпечення програмно-цільового управління / І.А. Нечаєва, І.В. Чернов // Вісник Хмельницького національного університету. –  2011. – Т.1(178). – №4. – С.189-192.
18. Нечаєва І.А. Теоретичні основи управління якістю кредитного портфеля / І.А. Нечаєва, Ю.О. Каплан  // Бізнес-інформ. – 2011. – №6. – С. 115-118.
19. Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної  академії. – 2011. – випуск № 1. – С.111-117.
20. Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2011. – №15-16. – С. 64-70.

2010

21. Нечаєва І.А. Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – №1(19). – С.103-109.
22.  Нечаєва І.А. Теоретичні основи інвестиційного розвитку промислового підприємства / І.А. Нечаєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Зб. наук. праць. – Маріуполь : ПДТУ, 2010. – Т.3. – С.104-107.
23. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – С.299-304.
24.  Нечаєва І.А. Методичні аспекти інвестиційного розвитку металургійних вертикально-інтегрованих компаній / І.А. Нечаєва // Вісник Хмельницького національного університету. –  2010. – Т.2(156). – №4. – С.157-159.
25. Нечаєва І.А. Стан і перспективи інвестиційного розвитку металургійних підприємств / І.А. Нечаєва // Економіка і регіон. – 2010. – №25-С1. – С.232-238.
26. Нечаєва І.А. Обґрунтування створення вертикально- інтегрованих структур у чорній металургії України / І.А. Нечаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2010. – №34. – С.73-76.
27. Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах / І.А. Нечаєва // Наука молода. – 2010. – №13. – С. 46-52.

2008

28. Нечаєва І.А. Проблеми розподілу капіталовкладень у системі інвестиційного програмування / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки й управління  у промислових регіонах : Зб.наук.праць : в 2 т. / НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень / відп.ред В.К. Мамутов. – Запоріжжя : ЗНТУ,  2008. – Т.2. –  С.140-143.

Статті у інших виданнях:

1. Нечаєва, І. А. Управління продуктивністю праці з метою підвищення ефективності підприємства  [Текст] / І. А. Нечаєва // XIV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (4-7 червня 2018 р., Варна, Болгарія): Матеріали. У 2-х томах. Упорядники Хохлова Т.С., Ступак Ю.О. – Дніпро-Варна, 2018. – 396 с. – С. 371-376.
2. Nechaeva I. A. Analysis of macro-economic influence on development of a small enterprise in Ukraine [Текст] / I. A. Nechaeva, M.D. Shostak   // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2017. - № 2. – С. 74 – 78.
3. Nechaeva I. Analysis of broadcasting segment of media market in Ukraine and its potential  [Текст] / Nechaeva I., Kalishchuk K. // Економічний вісник Запорізького національного технічного університету. – 2017. – № 1. – С. 53 – 57.
4. Нечаєва, І. А. Визначення, ознаки та характеристики старопромислового регіону [Текст]  / І. А. Нечаєва // Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції: «Осінні наукові читання», 1 частина м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2016. – 124 с. – С.105-114. 

Опубліковано за матеріалами конференцій:

2020

1. Нечаєва І. А., Дончик Д. І. Особливості аналізу діяльності підприємства в умовах обмеженої інформації в антикризовому управлінні // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua.
1. Нечаєва І. А., Костецька А.І. Особливості використання в антикризовому менеджменті превентивних методів діагностики з метою вибору об’єкту інвестування // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 2nd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2020. Pp. 657-661. URL: http://sci-conf.com.ua.

2019

1. Нечаєва І. А. Особливості фінансування комунальних підприємств (установ, організацій) / І. А. Нечаєва, О. М. Циба // Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 травня 2019 року). – Одеса: Одеський національний політехнічний університет, 2019. – 240 с. – С.152-154.
2. Нечаєва І.А., Кутідзе А.М. Розвиток організаційних форм торговельних підприємств. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.230-232. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
3. Нечаєва І.А., Бень В.В. Формування та ефективне використання трудового потенціалу підприємства: фактори впливу. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.232-234. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
4. Нечаєва І.А., Педенко Г.К. Продуктивність праці та чинники її підвищення.  Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.234-236. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
5. Нечаєва І.А., Єгорова О.В. Напрями підвищення ефективності відтворення основних фондів підприємства в сучасних умовах. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. С.236-238. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
6. Нечаєва І. А. Екологічний менеджмент в системі державного управління / І. А. Нечаєва // Збірник тез доповідей ІІ Спеціалізованого Міжнародного Запорізького екологічного форуму «ЕКО ФОРУМ – 2019», 2019. – 262 с. – С.16-18.
7. Нечаєва І.А. Інструменти інвестування регіонального розвитку. Тиждень  науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. С.162-164. Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf
Нечаєва І. А., Кузьміна Д. А. Система соціального страхування: сутність, принципи організації, види та моделі (світова практика та особливості вітчизняної системи) // Science, society, education: topical issues and development prospects. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kharkiv, Ukraine. 2019. Pp. 630-636. URL: http://sci-conf.com.ua.

2018

1.    Нечаєва І.А. Продуктивність праці в системі управління ефективністю підприємства [Електронний ресурс] / І.А. Нечаєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1261-1262. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
2.    Нечаєва І. А. Характеристика моделей корпоративного менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, В. В. Заїка // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1275-1276. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
3.    Нечаєва І. А. Огляд основних джерел залучення фінансових ресурсів на перших етапах підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А.І. Костецкая // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1277-1279. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
4.    Нечаєва І. А. Стандартизація продукції в системі управління якістю [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. Н. Оболадзе // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1280-1282. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
5.    Нечаєва І. А. ФЕУ-515 Особливості використання процесного підходу з метою мінімізації ризиків організації [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Д. О. Рощіна  // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1282-1283. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
6.    Нечаєва І. А. ФЕУ-515 Огляд сучасних методів організації виробництва [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, В. В. Котовенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1284-1285. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
7.    Нечаєва І. А. Системний підхід в управлінні операційною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. В. Власова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1285-1287. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
8.    Нечаєва І. А. Особливості, переваги та проблеми використання ситуаційного підходу в операційному менеджменті [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, К. Г. Шувакіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1287-1289. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
9.    Нечаєва І. А. Використання сучасних технологій та концепцій управління персоналом [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Є. А. Дьордій // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1289-1291. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
10.    Нечаєва І. А. Сучасні підходи до визначення сутності інвестиційної привабливості [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, К. Г. Коляда // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1291-1293. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
11.    Нечаєва І. А. Досвід впровадження системи «точно - вчасно» на підприємствах України [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Г. Ю. Подакова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1337-1339. – Режим доступу до ресурсу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf.
12.    Нечаєва І. А. Податок на виведений капітал - зростання інвестицій і активізація бізнесу чи ризик бюджетних втрат? / І. А. Нечаєва // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя [Електронний ресурс] /
Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 397-402.
І.А. Нечаєва Практика та досвід управління дефіцитом коштів у бюджетах різних рівнів / К.О. Єськов, І.А. Нечаєва // Конференція НБУ та Київської школи економіки – К., 2018. – С.168.

2017

1. Нечаєва І. А. Роль малого підприємництва в розвитку економіки України [Текст] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н. О., 2017. – С. 170-172.
2. Нечаєва І. А. Огляд сучасних підходів та методів оцінювання ефективності менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 942-944.
3. Нечаєва І. А. Продуктивність та рентабельність праці як основні показники ефективності управління підприємством [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Воробець // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1013-1014.
4. Нечаєва І. А. Особливості управління нематеріальними ресурсами підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, А. О. Амелькина // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1014 – 1016.
5. Нечаєва І. А. Огляд сучасних технологій менеджменту [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1016-1018.
6. Нечаєва І. А. Особливості розвитку малого підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 1018 – 1020.
7. Нечаєва І. А. Управлінські аспекти формування та ефективного використання трудового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, І. П. Біденко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1020 – 1022.
8. Нечаєва І. А. Витрати з оплати праці в системі управління витратами підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, Є. О. Трубачова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1022 -1024.
9. Нечаєва І. А. Методи та інструменти управління прибутком та рентабельністю промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. А. Нечаєва, М. В. Богатирьова // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С.1024-1026.

2016

1. Нечаєва І. А. «Чоловік на годину» або коротко про інтерім-менеджмент [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 375-378 .
2. Нечаєва І. А. Старопромислові регіони: ознаки і характеристики [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С.393-397 .
3. Нечаєва І. А. Теоретичні засади управління операційною системою організації як об’єкту операційного менеджменту [Текст] / І. А. Нечаєва, А. А. Ляшенко // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С.419-422.
4. Нечаєва І. А. Роль операційного менеджменту у забезпеченні конкурентоспроможності організації [Текст] / І. А. Нечаєва, Т.І. Лучанінова // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.  : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С .422-424 .
5. Нечаєва І. А. Особливості використовуваних форм та методів організації операційного процесу виробництва товарів на вітчизняних підприємствах [Текст] / І. А. Нечаєва, М. Д. Шостак // Тиждень науки – 2016 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18–22 квітня 2016 р.  : тези доп. – Запоріжжя, 2016. – С. 424-426 .

2015

1. Нечаєва І. А. Особливості інвестиційної діяльності в умовах кризи [Текст] / І. А. Нечаєва // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 334–335.
2. Нечаєва І. А. Напрями підвищення ефективності використання позаоборотних активів підприємства в сучасних умовах [Текст] / І. А. Нечаєва, А. А. Ляшенко // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 353–354.
3. Нечаєва І. А. Аналіз витрат на оплату праці підприємства агропромислового комплексу [Текст] / І. А. Нечаєва, М. В. Кабак // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 355–357.
4. Нечаєва І. А. Оцінка ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств [Текст] / І. А. Нечаєва, О. В. Альошина // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 358–360.
5. Нечаєва І. А. Сучасні методи оцінки ефективності використання оборотних активів промислового підприємства [Текст] / І. А. Нечаєва, Т. С. Лучанінова // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 360–362.
6. Нечаєва І. А. Тенденції розвитку медіа-галузі в Україні [Текст] / І. А. Нечаєва, К. В. Каліщук  // Тиждень науки – 2015 : щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНТУ, 14-18 квітня 2015 р. : тези доп. – Запоріжжя, 2015. – С. 385–387.
 

Відзнаки та нагороди:-
Рік початку діяльності в університеті: 1981 р..
Мови спілкування: українська, російська - вільно;
Контакти:
адреса: м.Запоріжжя, вул.. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61){76-98-254}
e-mail: {i.nechaeva@i.ua}

URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=768