Ви є тут

Головна

Прізвище: Нечаєва

Ім'я: Ірина

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: доцент

 

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: к.е.н.

Вчене звання: доцент кафедри менеджменту

Обліковий запис науковця (ORCID):  0000-0003-3429-7255

 Освіта: вища

 1. Запорізький машинобудівний інститут, кваліфікація за дипломом – «інженер-металург»
 2. Запорізький національний технічний університет, кваліфікація за дипломом – «менеджер-економіст»
 3. Запорізький державний технічний університет, рік закінчення – 1999, кваліфікація за дипломом – «спеціаліст»
 

Дисертації:

 • Дисертаційне дослідження:
  «Кандидатська дисертація зі спеціальності – {08.00.04} «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності»:

  Тема дисертації: «Управління інвестиційним розвитком металургійного підприємства на основі програмно-цільового підходу», рік захисту – 2011, КПУ»

Наукові інтереси:

 • Підвищення ефективності менеджменту організації;
 • Управління організацією в умова кризи

Дисципліни, які викладає:

 • Економіка та фінанси підприємства
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Антикризове управління

Основні наукові роботи:

1) Нечаєва І.А. Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку металургійного підприємства / П.В.Ґудзь, І.А.Нечаєва // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - №1(19). - С. 103-109.

2) Нечаєва І.А. Теоретичні основи інвестиційного розвитку промислового підприємства / І.А.Нечаєва // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук праць. - Маріуполь : ПДТУ, 2010. - Т.3 - С. 104-107. 3) Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах. / І.А.Нечаєва // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. - Тернопіль : Економічна думка, 2010. - С. 299-304.

4) Нечаєва І.А. Методичні аспекти інвестиційного розвитку металургійних вертикально-інтегрованих компаній / І.А.Нечаєва // Вісник Хмельницького національного університету. - 2010. - Т.2(156), - №4. - С. 157-159.

5) Нечаєва І.А. Стан і перспективи інвестиційного розвитку металургійних підприємств. / І.А.Нечаєва // Економіка і регіон. - 2010. - №25-С1. - С. 232-238.

6) Нечаєва І.А. Обґрунтування створення вертикально-інтегрованих структур у чорній металургії України. / І.А.Нечаєва // Наукові праці Національного університету харчових технологій. - 2010. - №34. - С. 73-76.

7) Нечаєва І.А. Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах. / І.А.Нечаєва // Наука молода. - 2010. - №13. - С. 46-52.

8) Нечаєва І.А. Вплив металургійної галузі на сталий розвиток промислового регіону. / І.А. Нечаєва // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. - 2011. - випуск № 1. - С.111-117

9) Нечаєва І.А. Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально інтегрованих структур / І.А. Нечаєва // Наука молода. - 2011. - №15-16. - С. 64-70

10) Нечаєва І.А. Теоретичні основи управління якістю кредитного портфеля / І.А. Нечаєва, Ю.О. Каплан // Бізнес-інформ. - 2011. - №6. - С. 115-118.

11) Нечаєва І.А. Інформаційне забезпечення програмно-цільового управління / І.А. Нечаєва, І.В. Чернов // Вісник Хмельницького національного університету. - 2011. - Т.1(178). - №4. - С.189-192.

12) Нечаєва І.А. Інвестиційний потенціал регіону: економічна сутність, структура та фактори впливу / І.А. Нечаєва, А.М. Джейлан // Кримський економічний вісник: Науковий журнал. - Сімферополь : ГО "Наукове об'єднання "Economics", 2013, № 6 (07). - ч.ІІ. - С.38-41.

13) Нечаєва І.А. Метод аналізу середовища функціонування для оцінки ефективності роботи суб'єкта, який ухвалює рішення, та його переваги / І.А. Нечаєва, Д.С. Проскуркіна // Економічний аналіз : Зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопільського національного екон. ун. - Тернопіль : Економічна думка, 2013, Том 14, № 3 (2013). - С.162-167.

14) Нечаева И.А. Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива / Е.Е. Борисенко, И.А. Нечаева // Менеджмент в России и за рубежом. - Москва; ЗАО "Финпресс". - 2014. - №2. - С.100-108.

15) Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства: [монографія] / І.А. Нечаєва, П.В. Гудзь . - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 102 с. 16) Гудзь П.В.Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: [монографія] / П.В. Гудзь, Л.О. Кримська, І.А. Нечаєва та ін. / за ред. П.В. Гудзь, Л.О. Кримська. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 208 с. 17)

Участь у конференціях:

1.Нечаєва І.А. Формування моделі планування і управління реалізацією інвестиційної програми з динамічною адаптацією / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф., 22-24 травня 2008 р. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2008. - С.109-110.

2.Нечаєва І.А. Інвестиційна програма розвитку: сутність та особливості формування / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали Всеукр. наук. - практ. конф. - Маріуполь : Вид-во ПДТУ, 2009. - С.48-50.

3.Нечаєва І.А. Інвестиційний розвиток: поняття, зміст та форми / І.А. Нечаєва // Теорія і практика сучасної економіки : матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф. - Черкаси : ЧДТУ, 2009. - Т.2. - С.69-71.

4.Нечаєва І.А. Особливості амортизаційної політики промислового підприємства / І.А. Нечаєва // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн.конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп.ред. Ю.М.Внуков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. - Т.2. - С.38-40.

5.Нечаєва І.А. Використання програмно-цільового підходу до управління інвестиційним розвитком металургійних вертикально-інтегрованих компаній / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конференції, 13-14 травня 2010 р. - Ч. 2. - К. : НУХТ, 2010. - С.26-27.

6.Нечаєва І.А. Ресурсно-инвестиционный аспект организационно-экономического механизма управления металлургическим предприятием / І.А. Нечаєва // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матер. доп. учасн. 4-ї наук. - практ. конф., 27-28 травн. 2011 р.: тез. докл. - ЗНТУ. - 2011. - С. 181-183.

7.Нечаева И.А. Эволюция операционного менеджмента: вклад отечественных ученых / И.А. Нечаева, Д.Ф. Петухова // Тиждень науки - 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. - С.151-153.

8.Нечаєва І.А. Показники якості освіти / І.А. Нечаєва, Г.Д. Нечаєва // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції, 5-6 квіт. 2012 р. - Ч.1. - Полтава: ПолтНТУ, 2012. - С.191-194.

9.Нечаєва І.А. Cутність та зміст системи Total Productive Maintenance / І.А. Нечаєва // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали YII міжнар. наук.-практ. конференції, 12-14 квіт. 2012 р. - Т.1. - Кременчук: КІ ДУ ім.. Альфреда Нобеля, 2012. - С.160-162.

10.Нечаєва І.А. Вітчизняний досвід застосування системного підходу в управлінні якістю продукції / І.А. Нечаєва // Тиждень науки - 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ.конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.).

11.Нечаєва І.А. Обґрунтування вибору методу оцінювання фінансового стану підприємства в сучасних умовах // М.Ф. Хандога, І.А. Нечаєва / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 133-134.

12.Нечаева И.А. Организационный механизм создания устойчивой организации как альтернатива антикризисному управлению // И.А. Нечаева / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15-19 квітня 2013 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 165-166.

13.Нечаєва І.А. Кризовий менеджмент чи антикризовий менеджмент / І.А. Нечаєва // Матеріали доповідей учасників Y міжвузівської науково-практичної конференції "Проблеми економіки та управління у промислових регіонах" (Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.) / відп. ред. П.В.Гудзь. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С.150-153.

14.Нечаева И.А. Различия и особенности использования понятий "затраты" и "расходы" как ключевых категорий управленческого учета // И.А. Нечаева / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 278-280.

15.Нечаєва І.А. Умови та проблеми впровадження пенсійної реформи в Україні //І.А. Нечаєва, А.І. Дуднік / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 . / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 305-307.

Відзнаки та нагороди:-
Рік початку діяльності в університеті: 1981 р..
Мови спілкування: українська, російська - вільно; англійська - зі словником.
Контакти:
адреса: м.Запоріжжя, вул.. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 272
тел.: +380(61){76-98-254}
e-mail: {i.nechaeva@i.ua}