Ви є тут

Головна
Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико- методологічних засад та практичного здійснення стратегічного керування підприємством як соціально-економічною системою, розроблення фінансової стратегії, яка займає провідне місце серед функціональних стратегій підприємства, ретельне вивчення домінантних сфер стратегічного фінансового розвитку.
Завдання навчальної дисципліни:
здійснювати ідентифікацію та аналіз стратегій у стратегічному наборі суб'єкта підприємництва;
здійснювати стратегічний аналіз діяльності суб'єкта підприємництва, визначати його сильні сторони та можливості підвищення ефективності фінансового управління;
формування стратегії управління фінансовими ресурсами суб'єкта підприємництва;
застосовувати методи аналізу та оцінювання ефективності інвести- ційної діяльності суб'єкта підприємництва;
формування інвестиційної стратегії суб'єкта підприємництва;
оволодіння сучасними підходами та методами щодо побудови фінансової стратегії підприємства.
У результаті вивчення дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» студент повинен отримати:
загальні компетентності:
1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів..
2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
3. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації фінансів та їх використання в організації фінансів підприємства, банку, страхової компанії.
4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.
5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми: розробка заходів з покращення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності роботи підприємств.
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.
7. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.
8. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.
фахових:
 
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємств»

Компетенції згідно

освітньої програми

Складові компетентності

 

Здатність використовувати основні        методи

аналізу           даних, оцінювання залежностей         та формування прогнозів розвитку подій.

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій фінансової стратегії, підходи до дослідження та управління фінансовою системою підприємства.

Здатність здійснювати аналіз чинників зовнішнього фінансового середовища, використовувати інструменти розроблення фінансової стратегії.

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо стратегії формування фінансових ресурсів підприємства.

Здатність аналізувати інвестиційну діяльность підприємства, аналізувати зовнішні умови інвестиційної діяльності. Ро зро бка стратегіяї реального інвестування.

Здатність   здійснювати  аналіз  стратегії    забезпечення    фінансової безпеки підприємств: класифікація, методи, етапи.

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо стратегії злиття, поглинання, приєднання.

Здатність аналізувати методи реалізації фінансової стратегії в умовах поточних змін зовнішнього фінансового середовища, контроль реалізації фінансової стратегії.

 
очікувані програмні результати навчання:
- демонструвати знання про основні поняття та категорії фінансової стратегії підприємств;
- розуміти порядок процесу розроблення фінансової стратегії, стратегічних планів, проектів, програм ;
- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо PEST- аналізу, SWOT-аналізу, конкурентного аналізу, бенчмаркінгу, оцінювання фінансових ризиків, динаміки фінансових показників підприємства.
- демонструвати розуміння особливостей принципів формування власних фінансових ресурсів (внутрішні та зовнішні), формування власних фінансових ресурсів, дивідендної політики підприємств, амортизаційної політики суб'єкта підприємництв;
- застосовувати методологію і прийоми комплексного аналізу інвестиційної діяльності підприємства (основні етапи управління інвестиційною стратегією);
- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості проектів;
- застосовувати методологію і порядок формування стратегії фінансової безпеки ( основні етапи управління  фінансовою  безпекою  підприємства, методи управління фінансовою безпекою, етапи антикризового фінансового управління, модель довгострокової фінансової рівноваги).
-бути здатним провести оцінювання інтеграційних процесів стратегічного розвитку підприємства ( стратегії злиття, поглинання, приєднання).
-бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення щодо фінансової стратегії підприємств;
-володіти  знаннями  методів реалізації фінансової стратегії в умовах поточних змін зовнішнього фінансового середовища;
- володіти знаннями методів контролю реалізації фінансових стратегій.
- застосовувати знання законодавства та нормативних актів у фінансах, банківських послугах, страхуванні
- виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;
- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
 
Опис навчальної дисципліни
 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

 

 

 

Кількість кредитів -3

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»

 

 

 

за вибором

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

6-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання        -          

(назва)

 

Семестр

Загальна кількість

годин - 90

11-й

11-й

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 6

 

 

 

Освітньо- кваліфікаційний рівень: магістр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

-.

- контр.роб.

Вид контролю: дів.залік

 
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 35% до 65%% для заочної форми навчання – 7% до 93%.
 
Викладач дисципліни (лектор/практика): Андрющенко Ірина Євгеніївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування