Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико-методологічних засад та практичних питань фінансового менеджменту.

Завдання навчальної дисципліни:

- з’ясування засад організації фінансового менеджменту на підприємстві;

- ознайомлення з цілями та принципами фінансового менеджменту;

- оволодіння сучасними методами фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, грошовими потоками та фінансовими ризиками на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1.Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів.

2.Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних проектів і програм та забезпечення їх реалізації.

4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.

5. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації фінансів та їх використання в організаці.

6.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми: розробка заходів з покращення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності роботи банку, страхової компанії, організації діяльності фінансових установ.

7. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел

8. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим,здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту.

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій, принципів фінансового менеджменту

Здатність здійснювати організаційне забезпечення фінансового менеджменту: форми організаційної побудови та типи с структури організації персоналу фінансових підрозділів підприємства; системи інформаційного забезпечення; системи показників інформаційного забезпечення; системи і методів фінансового аналізу; системи і методів фінансового планування; системи внутрішнього фінансового контролю.

Здатність оцінювати управління грошовими потоками на підприємстві.

Здатність до визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Базові знання основних методів оцінювання управління прибутком та методика визначення обсягу реалізації продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність.

Базові знання про управління активами підприємства.

Здатність оцінювати вартісті і оптиміюація структури капіталу підприємства

Здатність оцінювати ефективность реальних інвестиційних проектів, форми фінансових інвестицій та особливості управління ними.

Здатність до управління фінансовими ризиками, механізм нейтралізації фінансових ризиків.

 

Здатність аналізувати фінансові звіти підприємства ( ф.1, ф.2, ф.3)

 

Здатність здійснювати фінансове прогнозування та планування на підприємстві; аналіз операційних та фінансових бюджетів.

 

Здатність до класифікації фінансових криз підприємства; методи оцінки впливу окремих чинників на кризовий фінансовий стан підприємства; моделі оцінки ймовірності банкрутства підприємства; фінансове управління процесами стабілізації, реорганізації та ліквідації підприємства.

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про основні поняття та категорії фінансового менеджменту;

- застосовувати методичний інструментарій формування системи забезпечення фінансового менеджменту;

- застосовувати методологію і прийоми з формування політики управління грошовими потоками підприємства;

- володіти знаннями та практичними навичками щодо визначення вартості грошей у часі та використання їх у фінансових розрахунках;

 - демонструвати розуміння особливостей принципів організації процесу управління прибутком;

- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу управління активами;

- володіти знаннями методів  вартісті і оптимізації структури капіталу;

- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу управління інвестиціями;

- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу управління фінансовими ризиками ;

- демонструвати знання з аналізу фінансових звітів підприємства;

- володіти знаннями та практичними навичками щодо фінансового прогнозування та планування на підприємстві;

- вміти розробляти та реалізувати антикризові фінансові заходи:

- володіти знаннями законодавства та нормативних актів у фінансах, банківських послугах, страхуванні;

- володіти навичками роботи з комп’ютером та знаннями і умінням в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- володіти знаннями для приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

нормативна

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 

30 год. курс.робота.

30 год.

курс.робота, контр.роб.

Вид контролю: залік

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%%

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

(100+100)/2

16

16

17

17

17

17

16

16

17

17

17

17

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Викладач дисципліни (лектор/практика): Андрющенко Ірина Євгеніївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування