Ви є тут

Головна
Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико- методологічних засад та практичних питань аналізу банківської діяльності.
Завдання навчальної дисципліни:
- всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності банків ;
- використання системного підходу до різних видів аналізу та виявлення резервів розвитку суб’єкта господарювання з метою ефективного використання наявних ресурсів;
- оволодіння методичним інструментарієм методики комплексного системного аналізу основних фінансових показників діяльності банків з урахуванням вітчизняного і зарубіжного досвіду.
 
У результаті вивчення дисципліни «Аналіз банківської діяльності» студент повинен отримати:
загальні компетентності:
1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів.
2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.
5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.
6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел, здатність працювати як у команді так і автономно.
7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість,  енергійність,  упевненість в собі, ініціативність.
 
фахових:
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Аналіз банківської діяльності»

Компетенції згідно

освітньої програми

Складові компетентності

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію

Здатність розрізняти об’єкти і суб’єкти аналізу, методи та прийоми аналізу банківської діяльності

 

 

Здатність       здійснювати       аналіз власного капіталу банківської установи

Здатність вміти аналізувати зобов’язання комерційного банку

 

Здатність розуміти та виконувати загальний аналіз активних операцій банку

Здатність обґрунтовувати методологію і прийоми аналізу кредитних та інвестиційних операцій банку

Здатність до вивчення та аналізу валютних операцій та банківських послуг комерційного банку

Здатність застосовувати знання щодо особливостей аналізу і оцінки фінансових результатів банку

Здатність до вивчення особливостей аналізу ліквідності комерційного банку

Здатність до оцінки стану ризиків комерційного банку

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння

щодо проведення аналізу і надання оцінки фінансового стану комерційного банку

 
очікувані програмні результати навчання:
- демонструвати знання про основні поняття та категорії аналізу банківської діяльності, видів аналізу банківської діяльності ;
- розуміти порядок підходів до  аналізу власного капіталу;
- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо аналізу зобов’язань банку;
- демонструвати розуміння особливостей загального аналізу активних операцій банку;
- застосовувати методологію і прийоми аналізу кредитних та інвестиційних операцій банку;
- вміти аналізувати валютні операції та банківські послуги в комерційному банку;
- розуміти особливості аналізу фінансових результатів банківської установи;
- демонструвати розуміння особливостей  аналізу та методики ліквідності комерційного банку;
- вміти досліджувати ризики комерційного банку;
-вміти провести оцінювання фінансового стану комерційного банку . 

Опис навчальної дисципліни

 

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо- кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

 

 

 

 

Кількість кредитів -3

Галузь  знань 07 «Управління та адміністрування»

 

 

 

вибіркова

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання        _-_         _

(назва)

 

Семестр

Загальна кількість годин - 90

8-й

8-й

Лекції

 

 

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 6

 

 

 

 

Освітньо- кваліфікаційний рівень: бакалавр

20 год.

4 год.

Практичні, семінарські

10 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

60 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

-

контр.

робота

Вид контролю: залік

         

Примітка.

Співвідношення     кількості     годин     аудиторних     занять     до     самостійної    і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –35% до 65%% для заочної форми навчання –7% до 93%.

Викладач дисципліни (лектор):  Андросова Олена Федорівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування