Ви є тут

Головна
Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснюваних ними операцій та послуг.
 
Завдання: засвоєння теоретичних засад и методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.
 
В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:  
- знати види банків і порядок їх створення в Україні;
- розуміти організацію діяльності банку;
- усвідомлювати механізм операцій банків з формування власного капіталу;
- володіти знаннями операцій банків із залучення коштів;
- використовувати інструментарій операцій банків із запозичання коштів;
- володіти знаннями та навиками операцій банків з обслуговування платіжного обороту;
- застосовувати знання операцій банків з готівкою та операцій банків з пластиковими картками;
- володіти знаннями та навиками здійснення кредитних операцій банків;
- застосовувати вміння виконання операцій банків з цінними паперами;
 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей
 
- загальних:
1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та банківської системи. 
2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій в банківській діяльності й прийняття управлінських та фінансових рішень.
3. Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційних зв’язків та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності.  
4. Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.
       5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.
 
- фахових:
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни
 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність формування та поглиблення теоретичних знань стосовно функціонування банків, здійснення ними операцій та послуг і набуття практичних навичок з питань організації та механізму реалізації банківських операцій – кредитних, розрахункових, депозитних, касових, валютних, з цінними паперами, актуальних проблем розвитку банківського сектора в умовах глобалізації.

Здатність розуміти місце і значення банківської системи і порядок створення банків в державі

Здатність усвідомлювати організаційну структуру банків, органи управління банком, способи формування і розміщення ресурсів банку

Здатність розуміти економічну суть, структуру і порядок формування власного капіталу банків

Здатність усвідомлювати порядок відкриття банком депозитних договорів суб’єктам господарювання, відкриття вкладних рахунків фізичним особам

Здатність здійснювати операції банків з готівкою та пластиковими картками, прогнозувати оборот готівкових грошей у банках, розуміти основи побудови та функціонування системи платежів в Україні

Здатність здійснювати кредитні операції банків, розуміти умови кредитної угоди, кредитного договору, здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальника

Здатність здійснювати операції банків з цінними паперами, розумітися на формування, класифікації портфеля цінних паперів банків

 

 Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Форма навчання

Денна

заочна

Кількість кредитів:   

денне – 3

заочне – 3

 

Галузь знань

 

29 Міжнародні відносини

Вибіркова

За вибором вищого навчального закладу

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

292 «Міжнародні економічні відносини»

 

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3

Семестр

Загальна кількість годин :

денне – 90

 

6

6

Лекції

Освітній ступень:

бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

66 год.

84 год.

Індивідуальні завдання:

- год.

Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0.63

для заочної форми навчання – 0.93

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

 

 

 

 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

 

Викладач дисципліни (лектор/практика):  Шестопалова Олена Віталіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування