Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування у здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» конпетентностей у застосуванні на практиці норми податкового законодавства на рівні державного та корпоративного податкового менеджменту

Завдання навчальної дисципліни: вивчення податкового законодавства, теоретичних та організаційних основ податкового менеджменту, організації роботи податкових органів.

Предметом навчальної дисципліни є теоретичні, правові та організаційні засади податкового менеджменту.

 

У результаті вивчення дисципліни «Податковий  менеджмент» здобувачі вищої освіти мають набути таких компетентностей:

загальних:

1.Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї.

2. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські навички.

3. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти.

5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети.

6. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

7. Здатність працювати у міжнародному просторі.

8. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

9. Здатність спілкуватися іноземними мовами у професійній діяльності.

10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу інформації.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Податковий менеджмент»

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

здатність засто-совувати на прак-тиці норми подат-кового законодав-ства на рівні державного та корпоративного податкового менеджменту

 

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій інвестиційного аналізу та проектів

Здатність здійснюватипідготовку проектно-кошторисної документації, складання бізнес-плану

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо техніко-економічного обґрунтування проекту

Здатність розуміти особливості принципів організації процесу бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах

Здатність обґрунтовувати методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень

Здатність до вивчення основних критерій і методичних засад аналізу інвестиційної привабливості проектів

Здатність застосовувати знання щодоособливостей складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту

Здатність до вивчення особливостей аналізу та методики кількісної оцінки ризикованості інвестиційних проектів

Здатність до оцінки стану розвитку ринку фінансових інвестицій

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо проведення оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

Здатність обґрунтовуватита приймати рішення щодо стратегії фінансового інвестування

Здатність застосовувати знання щодометодів  аналізу та оптимізації портфеля інвестицій

очікувані програмні результати навчання:

-  демонструвати вміння здійснювати моніторинг податкових надходжень, податкових ризиків, податкового боргу, причини порушень податкового законодавства;

-       контролювати своєчасність подання податкової звітності до фіскальних органів, правильність заповнення податкових декларацій та розрахунків і вірогідність поданих у них даних, стан активів платника, що перебувають у податковій заставі;

-       здійснювати моніторинг податкових надходжень, податкових ризиків, податкового боргу, активів, що перебувають у податковій заставі;

-       вивчати та оцінювати ефективність внутрішнього податкового аудиту, форми і методи податкового аудиту на підприємствах і в страхових компаніях, активи платника, що підлягають продажу для погашення податкового боргу, причини порушень податкового законодавства;

-       моделювати податкові платежі підприємства, схеми оптимізації податкових платежів;

-       розробляти методики проведення перевірок, критерії оцінювання та показники ефективності податкового контролю;

-       розраховувати суми податків та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, суми пені та фінансових санкцій;

формувати реєстри та особові справи платників податків, картки особових рахунків платників для обліку податкових надходжень, зведені реєстри обліку податкових надходжень.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

Нормативна

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

8.03050801  «Фінанси і кредит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

6-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

Семестр

Загальна кількість годин – 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 8

Освітній ступенем: магістр

 

28 год.

6

Практичні, семінарські

14 год.

2

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

78 год.

112

Індивідуальні завдання:    

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33 % - 67 %

для заочної форми навчання – 67% - 33%

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

(100+100)/2

10

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

15

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 
Викладач дисципліни (лектор/практика):  Левченко Наталія Михайлівна,д.н.з держ.упр.,професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування