Ви є тут

Головна

Прізвище: Олійник

Ім'я: Андрій

По батькові: Олександрович

 

Посада: професор кафедри програмних засобів

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-6740-6078

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID): U-8930-2017

Обліковий запис науковця (Scopus): 55120940800

Обліковий запис науковця (Google Scholar): https://scholar.google.com.ua/citations?user=NsK9kYkAAAAJ

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, факультет інформатики та обчислювальної техніки, 2007, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.080403 «програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація за дипломом – «магістр з програмного забезпечення автоматизованих систем»

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.23 «системи та засоби штучного інтелекту»:

«Еволюційні методи відбору інформативних ознак та побудови нейромережевих моделей», рік захисту – 2009, Харківський національний університет радіоелектроніки

 • Докторська дисертація зі спеціальності – 05.13.23 «системи та засоби штучного інтелекту»:

рік захисту – 2021, Харківський національний університет радіоелектроніки

Дисципліни, які викладає:

 • Еволюційне програмування,
 • Еволюційні та гібридні методи комп'ютингу,
 • Емпіричні методи в інформаційних технологіях,
 • Інтелектуальний аналіз даних,
 • Конструювання програмного забезпечення,
 • Методи аналізу даних та високопродуктивні обчислення,
 • Мультиагентні системи,
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень,
 • Технологія створення програмних продуктів

Професор кафедри програмних засобів, доктор технічних наук, професор А.О. Олійник є фахівцем в галузі інтелектуальних інформаційних технологій, у 2009 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту. Професор Олійник А. О. є лауреатом премії Верховної Ради України, стипендіатом стипендії Кабінету Міністрів України. Є автором 5 наукових монографій, 6 навчальних посібників, понад 10 публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних науковометричних базах SCOPUS та Web of Science, 60 наукових статей у провідних наукових фахових виданнях України, отримав 6 патентів та авторських свідоцтв на компю’терні програми. Бере участь у виконанні науково-дослідних робіт, керує аспірантами кафедри програмних засобів. Олійник А. О. є експертом міжнародного проекту «Центри передового досвіду для молодих учених» програми Темпус Європейсього Союзу, входить до складу редколегії наукового фахового журналу «Central European Researchers Journal» (м. Жиліна, Словацька республіка). Працює членом державної приймальної екзаменаційної комісії кафедри програмних засобів.

Всього наукових праць – 153, зокрема:

 • монографії – 5
 • фахові статті (у т.ч. ті, що індексуються в міжнародних базах Scopus та Web of Science) – 60
 • патенти та авторські свідоцтва – 6
 • тези конференцій та інші публікації – 83

Монографії

 1. Интеллектуальные информационные технологии проектирования автоматизированных систем диагностирования и распознавания образов : монография / С. А. Субботин, Ан. А. Олейник, Е. А. Гофман, С. А. Зайцев, Ал. А. Олейник ; под ред. С. А. Субботина. – Харьков : ООО “Компания Смит”, 2012. – 317 с.
 2. Олейник А. А. Синтез диагностических и распознающих моделей на основе гибридных нейро-нечётких технологий вычислительного интеллекта : монография / А. А. Олейник, Т. А. Зайко, С. А. Субботин ; под ред. С. А. Субботина. – Харьков : ООО “Компания Смит”, 2014. – 284 с.
 3. Oliinyk O. Multiagent Clustering Algorithm / O. Oliinyk, S. Subbotin, A. Oliinyk // GMDH-Methodology and Implementation in C / Ed. by Godfrey Onwubolu. – London : Imperial College Press, 2015. – P. 205–226. (розділ у монографії).

Статті:

 1. Oliinyk A. O. Agent technologies for feature selection / A. O. Oliinyk, O. O. Oliinyk and S. A. Subbotin // Cybernetics and Systems Analysis. – 2012. – Vol. 48, Issue 2. – P. 257–267.
 2. Oliinyk A. O. Synthesis of Neuro-Fuzzy Networks on the Basis of Association Rules / A. O. Oliinyk, T. A. Zayko, S. A. Subbotin // Cybernetics and Systems Analysis. – 2014. – Vol. 50, Issue 3. – P. 348–357.
 3. Oliinyk A. O. Factor analysis of transaction data bases / A. O. Oliinyk, T. A. Zaiko, S. A. Subbotin // Automatic Control and Computer Sciences. – 2014. – Vol. 48, Issue 2. – P. 87–96.
 4. Oliinyk A. Training Sample Reduction Based on Association Rules for Neuro-Fuzzy Networks Synthesis / A. Oliinyk, T. Zaiko, S. Subbotin // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). – 2014. – Vol. 23, № 2. – P. 89–95.
 5. Oliinyk A. O. Using Parallel Random Search to Train Fuzzy Neural Networks / A. O. Oliinyk, S. Yu. Skrupsky, S. A. Subbotin // Automatic Control and Computer Sciences. – 2014. – Vol. 48, Issue 6. – P. 313–323.
 6. Oliinyk A. O. Experimental Investigation with Analyzing the Training Method Complexity of Neuro-Fuzzy Networks Based on Parallel Random Search / A. O. Oliinyk, S. Yu. Skrupsky, S. A. Subbotin // Automatic Control and Computer Sciences. – 2015. – Vol. 49, Issue 1. – P. 11–20.
 7. Oliinyk A. The decision tree construction based on a stochastic search for the neuro-fuzzy network synthesis / A. Oliinyk, S. A. Subbotin // Optical Memory and Neural Networks (Information Optics). – 2015. – Vol. 24, № 1. – P. 18–27.
 8. Subbotin S. Diagnostic rule mining based on artificial immune systems for a case of uneven distribution of classes in sample / S. Subbotin A. Oliinyk, V. Levashenko, E. Zaitseva // Communications. – 2016. – Vol. 3. – P. 4–12.

Патенти та авторські свідоцтва:

 1. Пат. 70944 Україна, МПК G06F 19/24. Спосіб побудови дерев розв’язків для виявлення знань при діагностуванні виробів / Є. О. Гофман, А. О. Олійник, С. О. Субботін, (Україна); заявник Запорізький національний технічний університет. – № u2011 15678 ; заявл. 30.12.11 ; опубл. 25.06.12, Бюл. № 12.
 2. Пат. 88634 Україна, МПК G06N 3/00. Спосіб побудови нейро-нечітких мереж на основі асоціативних правил / Т. А. Зайко, А. О. Олійник, С. О. Субботін, (Україна); заявник Запорізький національний технічний університет. – № u2013 12005 ; заявл. 14.10.13 ; опубл. 25.03.14, Бюл. № 6.
 3. Комп’ютерна програма “Автоматизована система синтезу дерев рішень на основі інтелектуальних обчислень для неруйнівного діагностування та класифікації” / Є. О. Гофман, А. О. Олійник, С. О. Субботiн; свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 41237. – Держ. департамент інтелектуальної власності ; зареєстр. 05.12.11.
 4. Комп’ютерна програма “Автоматизована система синтезу асоціативних правил на основі інтелектуальних обчислень для неруйнівного діагностування та класифікації” / Т. А. Зайко, А. О. Олійник, С. О. Субботiн; свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 52412. – Державна служба інтелектуальної власності України ; зареєстр. 03.12.13.

Тези доповідей конференцій

 1. Subbotin S. Individual prediction of the hypertensive patient condition based on computational intelligence / S. Subbotin, A. Oliinyk, S. Skrupsky // Information and Digital Technologies : International Conference IDT'2015, Zilina, 7–9 July 2015 : proceedings of the conference. – Zilina : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015. – P. 336–344.
 2. Zayko T. Medical diagnostics based on association rules mining / T. Zayko, A. Oliinyk, S. Subbotin // The experience of designing and application of CAD systems in Microelectronics : 12th International Conference CADSM’2013, Polyana, 19–23 February 2013 : proceedings of the conference. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2013. – P. 396.
 3. Subbotin S. The Fully-Defined Neuro-Fuzzy Model Synthesis / S. Subbotin, A. Oliinyk // Data Stream Mining & Processing (DSMP): 2016 IEEE First International Conference, Lviv, 23-27 August 2016 : proceedings. – Lviv: NU "Lvivska Politeckhnika", 2016. – P. 9-14.
 4. Kolpakova T. Evaluation of Competing Agents Based on Neuro-Evolutionary Approach / T. Kolpakova, A. Oliinyk, V. Lovkin // Data Stream Mining & Processing (DSMP): 2016 IEEE First International Conference, Lviv, 23-27 August 2016 : proceedings. – Lviv: NU "Lvivska Politeckhnika", 2016. – P. 53-56.
 5. Олейник А. А. Извлечение продукционных правил на основе гибридных методов вычислительного интеллекта / А. А. Олейник // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : VIІI міжнародна наукова-практична конференція, Запоріжжя, 21–23 вересня 2016 р. : матеріали конференції. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 324–325.
 6. Колпакова Т. О. Підтримка процесу вибору конкуруючих агентів за допомогою веб-орієнтованої інформаційної системи/ Т. О. Колпакова, А. А. Олейник // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : VIІI міжнародна наукова-практична конференція, Запоріжжя, 21–23 вересня 2016 р. : матеріали конференції. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 318–319.
 7. Пришляк М. Ю. Сравнительный анализ программных библиотек для построения нейронных сетей глубокого обучения/ М. Ю. Пришляк, А. А. Олейник, С. А. Субботин // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій : VIІI міжнародна наукова-практична конференція, Запоріжжя, 21–23 вересня 2016 р. : матеріали конференції. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 329–330.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Навчальні посібники

 1. Олійник А. О. Еволюційні обчислення та програмування: Навчальний посібник / А. О. Олійник, С. О. Субботін, О. О. Олійник. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. – 324 с.
 2. Олійник А. О. Інтелектуальний аналіз даних : Навчальний посібник / А. О. Олійник, О. О. Олійник, С. О. Субботін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 278 с.
 3. Субботін С. О. Інтелектуальні системи : Навчальний посібник / С. О. Субботін, А. О. Олійник ; під заг. ред. проф. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 216 с.
 4. Субботін С. О. Нейронні мережі : Навчальний посібник / С. О. Субботін, А. О. Олійник ; під заг. ред. проф. С. О. Субботіна. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 135 с.

Відзнаки та нагороди:

 • лауреат Премії Верховної Ради України в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
 • стипендіат стипендії Кабінету Міністрів України
 • стипендіат стипендії Президента України
 • двічі лауреат обласного конкурсу для обдарованої молоді Запорізької обласної державної адміністрації

Рік початку діяльності в університеті: 2007

Мови спілкування: українська, англійська

Контакти:

адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, корпус 3
аудиторія (кабінет): 43
тел.: +380(61)769-82-67
e-mail: olejnikaa@gmail.com