Ви є тут

Головна

Мета дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» є розвинути наукове мислення студентів і дати змогу зробити самостійне дослідження з проблеми, що повстала перед студентом під час науково-дослідної навчальної практики.

 

Завдання навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» є ознайомити студентів з основними термінологічними поняттям у сфері наукової діяльності задля формування термінологічного апарату; пояснити принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження; висвітлити поширені методи проведення наукових досліджень з урахуванням поділу наук на соціально-економічні й гуманітарні та природничо-технічні; навести приклади проведення наукових досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • структуру науково-дослідної організації, планування та основні етапи розробки науково-дослідницьких тем і етапи впровадження закінчених досліджень у виробництво;
 • методику обробки наукової інформації;
 • методи обробки отриманих експериментальних даних, заходи з охорони праці та техніки безпеки;
 • техніко-економічні показники нового технічного рішення.

вміти:

 • виконати аналітичний огляд технічної та наукової літератури з питання, що вивчається, обґрунтувати обрані напрями дослідження і сформулювати мету та задачі дослідження, його наукову новизну та економічну доцільність;
 • розробити план постановки експерименту з використанням математичних методів планування експерименту;
 • виконати статистичну обробку експериментальних даних.

Викладач дисципліни Капустян Олексій Євгеновичстарший викладач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання», «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
3-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 180 год. 6-й 6-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2 год.,

самостійної роботи студента 4 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
64 год. 6 год.
Самостійна робота:
150 год. 178 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік Залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5 (60/120)

для заочної форми навчання – 0,07 (12/178)

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота

Сума балів

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 6 6 6 6 6 6 7 7 100

Т1 ... Т19 – теми змістових модулів.

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Принципи організації діяльності по проведенню наукового дослідження. Навчальні елементи. Формування термінологічного апарату. Наукове пізнання. Науковий пошук та обґрунтування його результатів Методи та критерії наукового пізнання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Гуманітарні методи дослідження. Навчальні елементи. Ідеалізація та абстрагування. Розуміння. Науково-дослідна робота студентів. Приклади.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3.

Загальнотеоретична частина науково-дослідної роботи Навчальні елементи Визначення проблеми. Обґрунтування її актуальності. Визначення методології і методики дослідження, мети, завдань та границь роботи. Аналіз вивченості проблеми. Образно-графічне вираження проблемної ситуації.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4.

Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків Навчальні елементи Підбір об'єктів дослідження. Аналіз об'єктів дослідження. Формулювання висновків. Побудова графічної моделі.

 

Рекомендована література:

 1. Рузавин Г.И. Методология научного исследования. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с.
 2. Белозерцев В.И. Техническое творчество. Методологические проблемы. Ульяновск, 1975.
 3. Буш Г.Я. Аналогия и техническое творчество. Рига, 1981.
 4. Капица П.Л. Эксперимент, теория, практика. М., 1977.
 5. Щедровицкий Г.П. Синтез знаний: проблемы и методы. На пути к теории научного знания.- М.: Наука, 1989
 6. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф. Технологія наукових досліджень і технічної творчості. К.: Знання України, 2007. -318с.
 7. Крутов В.И., Грушко И.М. Основы научных исследований.- М: Высш. Шк, 1989.
 8. Чус А.В. Основы технического творчества. К., 1983.