Ви є тут

Головна

Основні публікації:

 1. Korohodskyi, V. Determining the characteristics for the rational adjusting of an fuel-air mixture composition in a two-stroke engine with internal mixture formation [Текст] / V. Korohodskyi, S. Kryshtopa, V. Migal, A. Rogovyi, A. Polivyanchuk, G. Sly’ko, V. Manoylo, O. Vasylenko, O. Osetrov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – № 2/5 (104). – P. 39–52. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200766 (Scopus)
 2. Слинько, Г.І. Вплив навантаження бензинового чотиритактного двигуна на критерій мащення шатунного підшипника колінчастого валу [Текст] / Г.І. Слинько, В.І. Кубіч, В.І. Бокарьов // Вестник двигателестроения. – 2019. – № 1. – С. 18–28.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №89875. Навчальний посібник «Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». Автори Лазуткін Микола Іванович, Слинько Георгій Іванович, Журавель Микола Олексійович. Авторські майнові права належать ЗНТУ. Дата реєстрації 18.06.2019.
 4. Лазуткін, М.І. Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання : друге видання, доп. / Укл. : М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М.О. Журавель. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 154 с.
 5. Слинько Г.І., Цокотун П.В., Сухонос Р.Ф. Умови забезпечення роботоздатності рівнеміра рідини, що працює за високих температур // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2018. – № 2. – С. 108–111. DOI 10.15588/1607-6885-2018-2-17.
 6. Слинько, Г. І. Вплив структурних складових чавуну на експлуатаційні характеристики деталей, що працюють в умовах циклічної зміни температур [Текст] / Г. І. Слинько, О. Д. Мартиненко // Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка «Проблеми надійності машин». – Випуск 192. – Х.: ХНТУСГ. – 2018. – С.319–326.
 7. Слынько, Г.И. Влияние комплексных модификаторов на структуру серых и отбеленных чугунов [Текст] / Г.И. Слынько // Вісник Празовського державного технічного університету. Серія «Технічні науки» : Зб. наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». – 2018. – Вип. 36. – С.67–75.
 8. Слынько, Г.И. Влияние химического состава и способов обработки на карбидную фазу и матрицу чугуна [Текст] / Г.И. Слынько, В.Н. Гончаров // Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. – 2018. – № 13. – С.212–218.
 9. Кубіч В. І., Слинько Г. І. Особливості конструкції машин з двигунами внутрішнього згорання : Навч. посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 246 с.
 10. Кубич В.И. Методика оценки параметров молекулярной связи поверхностей в трибосопряжениях цилиндро-поршневой группы. / В.И. Кубич, Г.И. Слынько, А.В. Юдиценко // Проблеми трибології: міжнародний науковий журнал. – Хмельницький: ХНУ. – 2017. – №1. – С. 35–42.
 11. Лазуткін М.І. Термінологічний словник з охорони праці, цивільного захисту та безпеки життєдіяльності : навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей будь-якої форми навчання / Укл. : М. І. Лазуткін, Г. І. Слинько, М.О. Журавель – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 100 с.
 12. Лапотко В.М., Кухтин Ю.П., Слынько Г.И. Сопряженная газодинамическая модель второго контура и наружной части мотогондолы ТРДД /В.М. Лапотко, Ю.П. Кухтин, Г.И. Слынько // Вестник двигателестроения. – 2014. – № 2. – С.60–65.
 13. Кухтин Ю.П., Лапотко В.М., Слынько Г.И. Верификация метода численного моделирования отрывных течений газа //Авиационно-космическая техника и технология. – Харьков: ХАИ. – № 8(105). – 2013. – С.35-39.
 14. Слинько Г.І., Невретов В.В. Дослідження впливу конструкції впускної системи двигуна ВАЗ 2101 на поліпшення експлуатаційних характеристик /Г.І.Слинько, В.В.Невретов //Вісник двигунобудування. – 2012. – № 1. – С.78-82.
 15. Лапотко В.М., Кухтин Ю.П., Слынько Г.И. Метод численной оценки уровня тонального шума в источнике при нестационарном взаимодействии венцов турбомашин //Авиационно-космическая техника и технология. – 2012. – № 8(95). – С.184-189.
 16. Слынько Г.И. Фосфористый чугун. Материаловедческие аспекты структурного упрочнения [Текст] /Г.И. Слынько – Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2011. – 296 с.
 17. Слинько Г.І., Бєліков С.Б., Улітенко О.М. Теплотехнічні процеси та теплова обробка матеріалів і виробів – Мелітополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии». – 2011. – 258 с.
 18. Слинько Г.І., Слинько В.В. Малоциклова втома фосфористих чавунів з пластинчастим і кулястим графітом //Машинознавство. – 2010. – № 3-4. – С. 40-43.
 19. Слинько Г.І., Воденніков С.А. Особливості мікро механізмів руйнування вуглецьвміщуючих матеріалів з композиційними покриттями // Машинознавство. – 2009. – № 6. – С. 45-47.
 20. Слынько Г.И., Воденников С.А., Скачков В.А., Воденникова О.С. О влиянии распределения ионов в объеме расплавленного электролита на структуру и свойства покрытий пористых материалов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008.– №2. – С. 128-131.
 21. Слынько Г.И., Воденников С.А., Скачков В.А., Воденникова О.А. Механизм образования и свойства защитно-упрочняющих покрытий на графите // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Україна, 2008.– № 1 /1(31).–С. 56-58.
 22. Слинько Г.І., Скачков В.О., Воденніков С.А., Іванов В.І., Воденнікова О.С. Моделювання процесу зношення багатокомпонентних композиційних матеріалів у зоні тертя // Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2008. – № 2. – С. 56-60.
 23. Слинько Г.І. Вплив плазмового оплавлення на мікроструктуру поверхневого шару фосфористих чавунів // Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів: Зб. Наук. пр. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С.132-133.
 24. Слынько Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на структуру и твердость упрочненного слоя чугуна //Строительство, материаловедение, машиностроение /Сб.научн. трудов. Вып. 27, ч.2, - Дн-ск, ПГАСА, 2004. – 296 с. (обл.). – С.120-122.
 25. Слынько Г. И. Циклическая трещиностойкость фосфористых чугунов в условиях повышенных температур //Строительство, материаловедение, машиностроение /сб.научн. трудов. Вып.22, ч.1., Дн-ск, ПГАСА, 2003.–320 с.–С.200.
 26. Широков В. В., Арендар Л. А., Слинько Г. І., Волчок І. П. Вплив фосфідної евтектики на зношуваність високоміцних чавунів //Фізикохімічна механіка матеріалів. – 2003. – №2. – С. 115 – 117.
 27. Широков В. В., Волчок І. П., Слинько Г. І., Арендар Л. А. Трибологічні властивості високоміцних чавунів з фосфідною евтектикою //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №1. – С. 51 – 53.
 28. Слинько Г. І., Ольшанецький В. Ю., Степанова Л. П. Фізичні основи фазових перетворень і розподілу легувальних елементів в структурі фосфористого чавуну //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2003. – №2. – С. 16 – 19.
 29. Слынько Г. И. Влияние микроструктуры чугуна на обрабатываемость литых заготовок //International Conference “Heavy Machinery”(4rd 2002; Kralgevo) – 28 – 30 June 2002. – D 39 – 42.
 30. Слынько Г. И. Влияние масштабного фактора на структуру и износостойкость фосфористых чугунов //2nd International Conference “Research and Developmentin Mechanical Industry” RaDMI 2002. – Vrnjanska Banja, Yugoslavia, 01-04 September, 2002, P.P. 37 – 41.
 31. Слинько Г. І. Синтетична фосфідна евтектика: Машинознавство. – 2002. - №2 С. 40 – 42.
 32. Слынько Г. И. Высокотемпературная прочность фосфористых чугунов //Строительство, материаловедение, машиностроение /сб. научн. трудов. Вып. 15. ч.1., Дн – ск, ПГАСА, 2002. – 280 с. (в обл.). – С. 151 – 152.
 33. Слынько Г. И. Перспективы применения в машиностроении фосфористых чугунов //Перспективні задачі інженерної науки /3б. наук. праць, Під заг. ред. акад. МІА, докт. техн. наук, проф. Большакова В. І. Вил. 3. - Gaudeamas, 2002. - С. 60 – 65.
 34. Структура та опір руйнуванню залізовуглецевих сплавів / Осташ О.П., Волчок І.П., Колотілкін О.Б., Андрейко І. М., Стадник М. М., Силованюк В. П., Слинько Г. І. – Львів: Національна академія наук України. Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка, 2001.- 272 с.
 35. Слынько Г. И. Состояние и перспективы научных исследований материалов и технологии производства литых заготовок в автомобилестроении //[Conference] Situation and Perspective of Research and Development in Chemical and Mechanical Industry, Krusevac, 22-24 October 2001; Book 1: Mechanical Engineering; [organized by] Faculty of Phisical Chemistry Belgrade; editors Predrad v. Dasic, Miroslav R. Radovanovic, - Beograd (Krusevac: GRAFOSTIL). – 452 str., - Str. 370 – 377.
 36. Стадник М.М., Слинько Г.І., Горбачевський І.Я., Волчок І.П. Математична модель для аналізу впливу структури на міцність фосфористих чавунів //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2000. - № 2. – С.100-103.
 37. Андрейко І.М., Слинько Г.І., Осташ О.П., Волчок І.П. Циклічна тріщиностійкість сірих і високоміцних чавунів з підвищеним вмістом фосфору //Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2000. - № 6. – С. 45-51.
 38. Слинько Г.І. Вплив фосфору на процеси структуроутворення і властивості чавуну //Машинознавство. – 2000. - № 10. – с. 19-21.
 39. Georgy Slynko, Orest Ostash Cyclical cast iron resistance with phosphide eutectic //Mechanics 2000. Prоceedings of the Intenational Scientific Conference – Rzeszow University of Technology, Poland. – Rzeszow, June 2000. – 500p.. P.Р. 365-366.
 40. Слынько Г.И. Конструкционные материалы и технология изготовления распределительных валов ДВС //Збірник наукових праць Кіровоградського державного технічного університету /техніка в сільськогосподарському виробництві , галузеве машинобудування, автоматизація. / - Вип. 5. – Кіровоград: КДТУ. 1999. – 238с. – С.175-182.
 41. Слинько Г.І. Вплив карбідоутворювальних елементів на структуру і властивості фосфористого чавуну //Машинознавство. – 1999. – №8. – С.35-37.
 42. Волчок І.П., Єгоров А.О., Слинько Г.І. Механізм руйнування і властивості фосфористих чавунів //Механіка руйнування і міцність конструкцій (випуск 2): В 3-х т. /Під заг. ред. Панасюка В.В. – Львів: Каменяр, 1999. – Т.1. – 352с., С.208-220.
 43. Слынько Г.И. Влияние фосфидной эвтектики на трещиностойкость чугуна //”Проблемы современного материаловедения” (Материаловедение, строительство и отраслевое машиностроение, Выпуск 7). “Стародубовские чтения”98” /Под общей редакцией д.т.н.,проф. Большакова В.И.; Отв. ред. Миронова О.Ю. //Научные труды Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск. Центр економічної освіти. – 1998. – 223с. (в обл.). – С. 127-128.
 44. Слынько Г.И. Технологические особенности получения высококачественных заготовок в двигателестроении //Высокие технологии в машиностроении. Сборник научных трудов ХГПУ. -–Харьков, 1998. – 329с. – С.270-272.
 45. Слинько Г.І. Особливості формування мікроструктури фосфористих чавунів //Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх обробки для підвищення надійності та довговічності виробів. Збірник наукових праць ЗДТУ. - Запоріжжя: ЗДТУ, 1998. – 322с. – С.165-166.
 46. Слынько Г.И. Методика экспрессанализа химического состава экономнолегированных фосфористых чугунов //Теория и практика металлургии. – 1998. – №1. – С.18-20.
 47. Слынько Г.И. Автоматизировання система управления процессом структурообразования чугуна //Металл и литье Украины. – 1998. – № 3-4. – С. 30-33.
 48. Слынько Г.И. Механизм разрушения фосфористых чугунов в условиях повышенных температур //Машиноведение: Труды/ Таврическая государственная агротехническая академия. - Т.І. - Вып. З. - Мелитополь: ТГАТА, 1997.-75 с. - С. 3-7.
 49. Слынько Г.И. Фосфористый чугун в двигателях внутреннего сгорания //Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Випуск 24-26. – Кіровоград: КІСМ, – 1996. – 192с. – С.91-96.
 50. Слынько Г.И., Волчок И.П. Влияние металлургических факторов на триботехнические свойства легированного чугуна //Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 1996. - №1. – С. 89-91.
 51. Слынько Г.И. Теоретические и технологические основы создания конструкционных материалов для деталей газораспределительных механизмов двигателей и сельскохозяйственных машин //Сборник трудов ТГАТА. – Мелитополь. – 1996. – 125с. – с.53-54.
 52. Практикум по охране труда / Д.А. Бутко, В.Л. Лущенков, Б.И. Зотов, В.М. Грабовой, Г.И. Слынько. – М.: Колос, 1996. – 208 с.
 53. Термінологічний словник з безпеки життєдіяльності / В.Л. Лущенков, Д.А. Бутко, О.В. Гранкіна, В.М. Грабовий, Г.І. Слынько. – К.: Урожай, 1995. – 144 с.
 54. Слинько Г.І. Вплив металургійних факторів на механічні та службові властивості фосфористих чавунів // Вісті Академії інженерних наук України. – 1995. – № 3. – с. 126-129.
 55. Слынько Г. И. Легированные сплавы для деталей газораспределительного механизма //Неметалические включения и газы в литейных сплавах: Тез. докл. – Запорожье: ЗГТУ, 1994. – С. 93.
 56. Слынько Г.И., Волчок И.П. Чугун ЧСЗХГМД для литых деталей седел клапанов автомобильного двигателя //Процессы литья. – 1993 . – № 3. – с. 75-78.
 57. Слынько Г.И., Грабовый В.М., Волчок И.П. Влияние фосфидной эвтектики на свойства легированного чугуна //Металловедение и термическая обработка металлов. – 1993. – № 3. – с. 23-25. (Scopus)
 58. Slyn'ko, G.I., Grabovyi, V.M., Volchok, I.P. Effect of phosphide eutectic on the properties of a cast iron alloy // Metal Science and Heat Treatment. - 1993, 35(3), с. 155-159. (Scopus, Web of Science)
 59. Пат. України № 992 Чавун для тонкостінних відливок /Г.І. Слинько, І.П.Волчок, О.Д. Шарман /Україна/ – № 4732567/SU: Заявлено 03.07.89; Опубл. 30.12.93, Бюл. № 3.
 60. Пат. України № 994 Чавун з кулястим графітом для тонкостінних виливок /Шерман О.Д., Терехов С.Г., Вершков Б.С., Мінаєва Л.І., Шепелєв М.С., Селіванов М.В., Здор А.М., Слинько Г.І. /Україна - № 4239145/su ; Заявлено 29.04.87; Опубл. 30.12.93, Бюл. № 3.
 61. Cлынько Г.И., Миневич А.Ш. Вихретоковый структуроскоп для контроля качества отливок седел клапанов //Автомобильная ромышленность. – 1992. – № 9. – с .30-31.
 62. Грабовый В.М., Слынько Г.И., Волчок И.П. Технология производства чугуна для седел клапанов двигателя //Литейное производство. - 1992.- № 8. – С. 6-8.
 63. Lushchenkov, V.L., Slyn'ko, G.I., Sherman, A.D. Distribution of chromium and molybdenum in white cast iron // Metal Science and Heat Treatment. – 1990, 31(7-8), с. 634-635. (Scopus, Web of Science)
 64. Slyn'ko, G.I., Minaeva, L.I., Sherman, A.D. Influence of bismuth on cast iron structure // Soviet castings technology. - 1989, (6), с. 59. (Scopus)