Ви є тут

Головна

Мета навчальної дисципліни. Вивчення основ та формування системи знань з юридичної психології. Вивчення соціально-психологічної сутності правового регулювання, психологічних особливостей поведінки людини у сфері відносин, регулюємих правом.

Завдання навчальної дисципліни:

ознайомити студентів з історією розвитку юридичної психології;

сформувати розуміння студентами предмету, методів та структури юридичної психології;

розкрити соціально-психологічні аспекти правового регулювання;

сприяти розумінню студентами психологічних особливостей та умов формування соціально-адаптованої та девіантної поведінки особистості, психологічних факторів криміналізації особистості;

забезпечити розуміння майбутнім юристам соціально-психологічної сутності правового регулювання, психологічних особливостей поведінки людини у сфері відносин, регулюємих правом;

надати студентам знання щодо психологічних особливостей різних категорій злодіїв;

окреслити психологічні особливості попереднього слідства;

визначити специфіку судово-психологічної експертизи у карному процесі;

розвинути розуміння студентами психології звинувачуваного, підозрюваного, потерпілого та свідків;

розкрити психологічні особливості допиту та очної ставки, психологію огляду місця злочину тощо;

ознайомити студентів із психологією судової діяльності (за карними справами);

розкрити основи виправничої психології (ресоціалізації засуджених);

розкрити з психологічної точки зору сутність громадсько-правового регулювання та громадсько-правового судочинства;

визначити роль та місце психології у системі знань майбутніх юристів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати :

зміст юридичної психології як науки та як навчальної дисципліни;

зміст основних понять курсу;

сутність основних проблем юридичної психології;

предмет, методи та структуру юридичної психології;

етапи історичного розвитку юридичної психології;

соціально-психологічна сутність правового регулювання;

психологічні особливості поведінки людини у сфері відносин, регулюємих правом;

специфіку судово-психологічної експертизи у карному процесі;

психологію судової діяльності;

психологічні основи виправничої психології.

вміти:

застосовувати отримані знання на практиці;

дати визначення основним поняттям курсу;

розкрити сутність основних проблем курсу;

інтегрувати отримані теоретичні та практичні знання з дисципліни;

визначати особливості правової та кримінальної психології;

аналізувати психологічні аспекти попереднього слідства, психологію судової діяльності;

психологічні основи ресоціалізації засуджених та психологію громадсько-правового регулювання та громадянського судочинства.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): 6 .03010201 - психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 32-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 75 6 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год. 6 год.
Практичні, семінарські
36 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
18 год. 34 год.
Індивідуальні завдання: 56 год.
Вид контролю:, екзамен

 

Дисципліну викладає:

Бочелюк В.Й, професор кафедри психології, д.психол.н., професор