Ви є тут

Головна

Мета: засвоєння навичок психологічного тренінгу, необхідних практичним психологам для роботи з дітьми і батьками, педагогами і лікарями, керівниками різних рівнів.

Завдання: вивчення основних понять, положень та ключових підходів до розробки та проведення тренінгу, закріплення теоретичних знань студентів у межах програмового змісту дисципліни, розвиток контекстуальної та інструментальної компетентності студентів у побудові та проведенні тренінгів вмінь.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

поняття і принципи тренінгу;

планування, компоненти та організацію тренінгу;

стандарти тренерської роботи та індивідуальний стиль тренера.

вміти:

забезпечити професійну компетентність у сфері організації та проведення тренінгів;

сформувати вміння, потрібні для організації та планування психологічних тренінгів;

засвоїти навички тренінгової роботи;

застосовувати різні прийоми тренерської діяльності.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Вибіркова
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 75 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,5 самостійної роботи студента - 2 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 0 год. 2 год.
Практичні, семінарські
0 - год. 0 - год.
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
30 год. 44 год.
Індивідуальні завдання: 25 год.
Вид контролю: іспит

 

Дисципліну викладає:

Черепєхіна О.А., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент