Ви є тут

Головна

Мета дисципліни: формування знань, навичок і вмінь, розвиток здібностей, що дають змогу здійснювати управлінську, організаційну, методичну, інноваційну діяльність, керуючи організаціями з урахуванням розвитку та ефективного використання їх кадрового потенціалу

Завдання дисципліни: сприяти розумінню сутності та соціальної значущості психології управління персоналом у сучасних умовах; психології особистості працівника та керівника у процесі здійснення управління; розвивати здібності до саморозвитку власних фахових якостей, їх відповідності службовому становищу в ієрархії управління; до формування ефективної управлінської команди, яка професійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

теоретико-методологічні основи психології управління

психологічні аспекти керівництва і лідерства;

психологію управління людськими ресурсами;

соціально-психологічну специфіку ділового спілкування в управлінській діяльності;

психологія ведення ділових переговорів;

форми організації та планування робочого часу в управлінні;

правові аспекти управління персоналом.

уміти:

визначати психологічні особливості планування діяльності в організації;

формувати та аналізувати кадрову політику;

управляти соціальним розвитком трудового колективу;

застосовувати сучасні методи планування потреб у персоналі;

організовувати набір та відбір персоналу в конкретних умовах;

володіти інструментарієм стимулювання працівників, що передбачає необхідність урахування внутрішнього потенціалу працівника;

здійснювати контроль виконання та професійно використовувати методи стимулюючої оцінки цього виконання у процесі управління;

інформаційно та документально забезпечувати управління персоналом;

забезпечувати методи оцінки персоналу;

планувати й організовувати власну діяльність, сполучати в ній головні принципи управлінця, застосовуючи залежно від ситуації, найбільш доцільні й ефективні стилі і методи роботи.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 60 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента –8 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
26 год. 44 год.
Індивідуальні завдання: 4 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Пучина О.В., доцент кафедри психології, к. психол.н.