Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів фундаментальних уявлень та базових навичок з психології реклами і маркетингу.

Завдання:

ознайомити студентів з основними психологічними проблемами маркетингу та рекламної діяльності;

ознайомити з сучасними концепціями реклами та маркетингу;

навчити здійснювати грамотну психологічну експертизу реклами.

 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

основні поняття дисципліни;

коло психологічних проблем в рекламі та маркетингу;

засоби психологічного впливу в рекламі; психотехнології рекламної діяльності;

методи психологічних досліджень в сфері реклами та маркетингу;

моделі впливу реклами;

ознаки позитивної та негативної реклами;

особливості маркетингових комунікацій;

роль психічних процесів у формуванні рекламних образів;

основні функції психолога в сфері маркетингу та реклами.

уміти

здійснювати грамотну та адекватну ситуації саморекламу;

здійснювати психологічну експертизу і тестування психологічної ефективності реклами;

розробляти експериментальне дослідження з проблем психології реклами.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й; 4-й 3-й; 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 60 6-й; 7-й 6-й; 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
36 год. 56 год.
Індивідуальні завдання: -
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Бородулькіна Т.О., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент