Ви є тут

Головна

Мета дисципліни. Знайомство студентів з основними психологічними закономірностями трудової діяльності, формування початкових навичок рефлексії своєї майбутньої професійної діяльності.

Завдання дисципліни:

набуття студентами теоретичних основ психології праці;

формування системи наукових понять та науково упорядкованих базових уявлень про істотні аспекти професійної діяльності людини як суб'єкта праці;

формування у студентів уяви про основний інструментарій психолога організацій та вміння застосовувати методи психології праці у практичній діяльності;

розкриття перед майбутніми фахівцями ціннісно-смислових аспектів трудової діяльності;

забезпечення професійної компетентності майбутніх практичних психологів шляхом ознайомленням їх з психологічними закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами до особистості працівника;

формування навичок здійснення відповідної психологічної допомоги працівникам підприємств та організацій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: основні психологічні ознаки праці та професії, основні етапи становлення суб'єкта праці й формування професіонала, динаміку працездатності, особливості діяльності у системах «людина – людина» і «людина – техніка»; методики, що використовуються у практичній психології праці; закони, принципи та підходи до вивчення праці, професій, трудової діяльності; структуру та зміст професійного середовища; умови ефективної професійної діяльності у представників різних професійних груп; особливості трудової мотивації, причини та наслідки професійного вигорання;

уміти: аналізувати трудову діяльність, складати професіограми та психограми, обирати доцільні методи вивчення трудової діяльності, складати програми та рекомендації стосовно раціоналізації праці представників різних професійних груп, інтегрувати знання з різних галузей наукового знання (загальної психології, соціальної психології, психології управління, фізіології, ергономіки та ін.), проводити емпіричні дослідження з метою вивчення міграції робочих кадрів та оптимізації трудової діяльності працівників.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2,5 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 75 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 12 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 4 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
43 год. 65 год.
Індивідуальні завдання: 6 год.
Вид контролю: диф.залік

 

Дисципліну викладає:

Пучина О.В., доцент кафедри психології, к. психол. н.