Ви є тут

Головна

Мета вивчення дисципліни. Надати студентам можливість здобути професійну компетентність у сферах підготовки та проведення психологічного консультування.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів уявлення про роль консультативної допомоги у вирішенні основних запитів клієнтів; особливості використання основних методів та прийомів психологічного консультування; спеціальні проблеми консультування і заходи, що зумовлюють їх вирішення, ін.; удосконалити навички самостійної роботи з інформаційними джерелами та літературою (критичний аналіз, структурування матеріалу тощо).

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

предмет, об’єкт, цілі та завдання психологічного консультування як виду діяльності практичного психолога;

основні напрямки психологічного консультування та мету консультативної взаємодії у кожному напрямку;

основні методи і техніки роботи психолога-консультанта в межах основних сучасних напрямків психоконсультування;

основні форми психологічного консультування;

показання і обмеження для здійснення психологічного консультування, умови їх здійснення,

основні етичні засади та вимоги до психолога-консультанта.

уміти:

застосовувати методи психоконсультаційної допомоги основних сучасних підходів;

визначати необхідність застосування того чи іншого методу роботи залежно від проблематики особистості клієнта;

аналізувати сутність явищ та проблем, пов'язаних з процесом здійснення психологічного консультування.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів –2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 144 (144 – заочна форма навчання) 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 год. самостійної роботи студента – 3 год. Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
64 год. 8 год.
Самостійна робота
42 год. 108 год.
Індивідуальні завдання: 22 год.
Вид контролю: іспит

 

Дисципліну викладає:

Щубертій Н.Г., старший викладач кафедри