Ви є тут

Головна

Мета вивчення дисципліни: засвоєння студентами основних теоретичних підходів до вивчення психологічних явищ та процесів, що супроводжують політичну діяльність, роз’яснення явищ політичної свідомості та політичної самосвідомості, одержання теоретичних основ для складення уявлень про свою власну політичну свідомість, самосвідомість та ідентичність; надавання характеристик психологічним явищам, що викликають та супроводжують політичні процеси у суспільстві.

Завдання:

оволодіння та подальше вільне оперування професійною термінологією, використовуваною в даній сфері практичної діяльності;

вивчення теоретичних аспектів та теоретичних моделей психологічних явищ та процесів, що впливають на політичну свідомість і політичну самосвідомість людини;

вивчення взаємозв’язку політичних процесів та людського несвідомого;

вивчення психологічних явищ та процесів, що викликають та супроводжують політичні кампанії;

формування уявлень про політичні технології;

формування у студентів навичок аналізу змісту та складових впливу політичних кампаній.|навичок|

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

професійну термінологію, що існує в даній сфері;

історію становлення політичної психології;

теорії політичного впливу;

особливості особистості політичного лідера;

психологічні складові політичних подій;

особливості проведення політичних кампаній.

вміти:

вибирати джерела та канали інформації, систематизувати та обробляти інформацію;

здійснювати документальний, фактографічний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції;

використовуючи у соціальній практиці психологічні теорії та методики психологічного дослідження, виділяти і оцінювати соціальні, політичні, культурні, вихідні складові соціально-психологічних явищ;

розробляти та надавати рекомендації щодо організації та проведення пропагандистських, рекламних PR-акцій на замовлення політичних та громадських організацій;

аналізуючи сучасні документи та історичні матеріали, що відтворюють закономірності попереднього життя українського народу, визначати особливості сучасного соціально-політичного розвитку українського суспільства та його перспективу на основі аналізу результатів самоспостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати власні політичні переконання;

на основі аналізу результатів власних спостережень, використовуючи ознаки конкретної ідеології, встановлювати політичні переконання учасників спільної діяльності

на основі аналізу державних нормативно-правових документів, програмних документів політичних партій, використовуючи ознаки їх класифікації, а також ознаки конкретної ідеології, визначати тип політичної партії та її ідеологічну орієнтацію;

враховувати політичні переконання при здійсненні діяльності.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й
Семестр
Загальна кількість годин – 60 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні
12 год. 2 год.
Семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
36 год. 54 год.
Індивідуальні завдання:
0 год. 0 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Хрустальова М.С., доцент кафедри психології, к. політ. н, доцент