Ви є тут

Головна

Мета викладання: надати студентам можливість здобути професійну компетентність у сферах сучасної психотерапевтичної роботи.

Завдання дисципліни:

1. Надати студентам знання про предмет та об?єкт психотерапії, методологічні підходи до вивчення основ психотерапії, основні принципи та методи сучасної психотерапевтичної роботи, показання і обмеження для здійснення психотерапії, умови їх здійснення, організація психотерапевтичної допомоги, тривалість і завершення психотерапії, основні напрямки и методи психотерапії, етичні принципи.

2. Сформувати уміння і навички надавати психотерапевтичну допомогу різним типам клієнтів, застосовувати методи психотерапевтичної допомоги, проводити психотерапевтичну роботу у індивідуальному, сімейному та груповому форматі, застосовувати сучасні методи і техніки психотерапії, аналізувати сутність явищ та проблем, пов'язаних з процесом здійснення психотерапії.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

предмет, об’єкт, цілі та завдання психотерапії як виду діяльності практичного психолога;

основні напрямки психотерапії та мету психотерапевтичної взаємодії у кожному напрямку;

основні методи і техніки роботи психотерапевта в межах основних сучасних напрямків психотерапії;

основні форми психотерапії;

показання і обмеження для здійснення психотерапії, умови їх здійснення;

основні етичні засади та вимоги до психотерапевта.

вміти :

застосовувати методи психотерапевтичної допомоги основних сучасних підходів;

визначати необхідність застосування того чи іншого методу роботи залежно від проблематики особистості клієнта;

відрізняти необхідність застосування тої чи іншої форми психотерапії залежно від проблеми клієнта;

аналізувати сутність явищ та проблем, пов'язаних з процесом здійснення психотерапії.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 7 самостійної роботи студента – 6 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні
0 год. 0 год.
Семінарські
0 год. 0 год.
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. 108 год.
Індивідуальні завдання:
2 год. 2 год.
Вид контролю: екзамен

 

Дисципліну викладає:

Шубертій Н.Г., старший викладач кафедри