Ви є тут

Головна

Мета: вивчення основ психологічної практики (практична психологія)», продовження розвитку базових психологічних знань, які повинні бути одержанні студентами. В даному випадку саме цим знанням надається більш практичний, більш операційно – методичний зміст. Студенти пізнають те, які основні особливості професійної діяльності психолога у різних сферах психологічної практики.

Завдання: вивчення основних понять, положень психологічної практики та формування у студентів практичних навичок психолога.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

основні категорії та поняття курсу Основи психологічної практики;

застосовувати знання з курсу “(практична психологія)” в практичній роботі;

володіти методами досліджень, організацій психологічної служби та консультативної роботи.

вміти:

проводити вивчення закономірностей психічної діяльності, індивідуально-застосовувати знання з курсу “Основи психологічної практики (практична психологія)” в практичній роботі;

володіти методами досліджень, організацій психологічної служби та консультативної роботи.

самостійно вивчати та аналізувати навчальну та наукову літературу;

аналізувати та систематизувати отриманні знання;

логічно правильно будувати відповіді.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 6.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин -60 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
26 год. 46 год.
Індивідуальні завдання: 10 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Черепєхіна О.А., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент