Ви є тут

Головна

Мета дисципліни : формування у студентів фундаментальних уявлень та базових знань про основи демографії і політику народонаселення, основні показники демографії, її методи.

Завдання:

ознайомити студентів із основними теоретичними засадами демографії;

розглянути зв'язок демографії з питаннями соціології, політики, економіки;

розглянути основні проблеми сучасної демографії в Україні та демографічну політику;

розвиток у студентів навичок самостійної дослідницької роботи в галузідемографії.

Студенти мають

знати:

основні поняття демографії, історію її розвитку;

теоретичні основи демографії;

методи демографії;

основні проблеми сучасної демографії в Україні;

демографічну політику.

вміти:

дати визначення основних понять демографії;

аналізувати сучасні демографічні проблеми та давати їм оцінку.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 90 2-й 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
60 год. 78 год.
Індивідуальні завдання: 6
Вид контролю: Залік диф. - 2 семестр

 

Дисципліну викладає:

Черепєхіна О.А. доцент кафедри психології, к. психол. н., доцент