Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів розуміння біологічних наук, які поєднують ланку природознавчого та гуманітарного знання, та ознайомлення студентів з основами важливого розділу біологічної науки – біології та генетики людини з метою подальшого розуміння природи усіх психічних проявів людини.

Завдання:

розкриття сутності системи біологічних наук; цілей, завдань, принципів, методів та деяких проблем сучасної біології та генетики людини;

вивчення основних теорій та положень стосовно походження і еволюції, індивідуального розвитку людини та основ генетики людини;

формування розуміння сутності життя взагалі, єдності та розмаїття живого на Землі з метою створення бази для розуміння біологічного та соціального в людині;

набуття вмінь та навичок щодо грамотного вирішення практичних проблем, пов’язаних з біологією та генетикою людини, в тому числі які пов’язані з фізичним та психічним здоров’ям людини, його охороною та збереженням.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність системи біологічних наук, методів вивчення біології та генетики людини, проблем сьогодення;

сутність системно-ієрархічної організації живого;

загальні властивості живих систем; місце людини в царині природи;

специфіку онтогенезу та філогенезу;

основні періоди та особливості онтогенезу людини;

основні закони генетики;

сутність організації та функціонування генетичного матеріалу людини;

вміти:

виділяти суттєві ознаки біологічних об’єктів та процесів;

оперувати спеціальними термінами біології та генетики людини;

приводити докази взаємозв’язку людини та довкілля;

пояснювати місце та роль людини в природі, механізми спадковості та мінливості, прояву спадкових захворювань людини;

пояснювати важливість знань з біології та генетики для майбутнього фахівця з психології;

застосовувати наукові принципи і теорії біології для формулювання власних висловлювань.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 Соціальні та політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 90 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 5,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 0 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
66 год. 86 год.
Індивідуальні завдання:
0 год. 0 год.
Вид контролю: диф. залік

 

Дисципліну викладає:

Репецька А. В., старший викладач кафедри психології