Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок щодо організації діяльності соціально-психологічної служби та ефективного виконання основних видів професійної діяльності практичного психолога в психологічній службі будь-якої соціальної сфери.

Завдання:

1. Розкриття ролі, сутності, цілей, завдань та принципів організації діяльності соціально-психологічної служби.

2. Вивчення специфіки психологічної допомоги для представників різних соціальних сфер, які потребують соціально-психологічної підтримки.

3. Набуття вмінь та навичок щодо ефективного виконання основних видів професійної діяльності практичного психолога в системі соціально-психологічної служби.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

сутність, цілі та основні завдання системи соціально-психологічної служби;

основні принципи та закономірності щодо організації та ефективного функціонування соціально-психологічної служби;

специфіку надання соціально-психологічної допомоги в різних соціальних сферах;

основні види професійної діяльності практичного психолога в соціально-психологічній службі.

вміти:

проводити аналіз психологічних, фізіологічних, емоційних і соціальних аспектів поведінки людини;

застосовувати наукові принципи і теорії, психологічні методи при вирішенні практичних питань;

проводити психологічні консультації.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): 7.03010201 Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 90 год
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2год.; самостійної роботи студента – 5,5 год Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст 12 год 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
66 год. 84 год.
Індивідуальні завдання: -
Вид контролю: 9й сем.: Екзамен

 

Дисципліну викладає:

Репецька А.В., старший викладач кафедри психології