Ви є тут

Головна

Мета дисципліни: ознайомити студентів з основними питаннями психологічної експертизи, технологією її проведення та підготовки; сформувати здатність самостійно планувати та проводити психологічну експертизу, вибирати адекватні методи для дослідження особливостей особистості, виявляти та вивчати особистісні якості, індивідуально-психологічні та психофізіологічні особливості особистості.

Завдання:

ознайомити з загальними основами та методикою проведення психологічної експертизи в різних галузях психології та сферах життєдіяльності людини;

показати можливості використання наукових та прикладних психологічних знань у сфері експертних досліджень;

формувати вміння та навички використання психологічних методик в різних галузях психологічної експертизи;

формувати уміння та навички інформаційно-аналітичної діяльності в галузі психологічної експертизи;

розвивати професійне мислення, сприяти професійному та особистісному зростанню студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

класифікацію та обставини застосування психологічної експертизи;

фундаментальні положення організації та теоретико-методичні основи проведення психологічної експертизи в різних галузях психології;

способи відбору психологічних методик для вирішення експертних задач;

нормативні положення та рекомендації стосовно оформлення експертної документації;

особливості складання експертом соціально-психологічного проекту розвитку особи, трудової групи;

методи вивчення особливостей клієнта, закономірностей психічної діяльності, чинників, що впливають на якість функціонування психіки людини у різних видах життєдіяльності.

уміти:

організувати та провести психологічну експертизу;

застосувати методи і методики психологічної експертизи;

оформити висновок за результатами експертизи;

розробити та обґрунтувати рекомендації щодо результатів, отриманих в ході проведеної психологічної експертизи.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 60 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента –4 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 10 год. 4 год.
Практичні, семінарські
10 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
26 год. 44 год.
Індивідуальні завдання: 4 год.
Вид контролю: залік

 

Дисципліну викладає:

Пучина О.В., доцент кафедри психології, к. психол.н.