Ви є тут

Головна

Мета: формування у студентів фундаментальних уявлень та базових знань про методику викладання психології, форми та методи передачі психологічних знань; розвиток у студентів навичок самостійної творчої роботи в галузі методики викладання психології.

Завдання:

ознайомити студентів з основними теоретичними положеннями методики викладання психології;

вивчення специфіки викладання в дошкільних та шкільних закладах, вищих навчальних закладах;

психологічний аналіз основних суб'єктів педагогічного процесу: викладача психології та психологічних дисциплін та слухачів - школярів та студентів;

розгляд психології в контексті учбового закладу, в якому вона викладається;

вивчення основних методів, прийомів та форм викладання психології в різних навчальних закладах;

ознайомлення з вже існуючими програмами викладання психології в дошкільних та шкільних закладах; розробка власного курсу з психології та розробка окремих занять;

ознайомлення з навчальними програмами з психологічних дисциплін в вищих навчальних закладах; розробка та апробація лекцій та практичних занять з окремих дисциплін.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

історію викладання психології у середній та вищій школі;

форми організації та методику проведення занять з психології у школі;

зміст психологічної освіти, цілі і принципи вивчення психології в ВНЗ-ах;

особливості організації навчання та види навчальних занять з психології;

форми організації та методику проведення психології у вищій школі;

особливості професійної підготовки та діяльності викладача з психології.

вміти

самостійно розробляти власні заняття, уроки та програми з психології для різних вікових груп;

на належному методологічному рівні провести будь-яку форму заняття з психології (лекцію, урок, семінарське чи лабораторне заняття);

оформляти необхідну методичну документацію.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 75 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента – 4.25 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
51 год. 69 год.
Індивідуальні завдання: -
Вид контролю: іспит

 

Дисципліну викладає:

Бородулькіна Т.О., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент