Ви є тут

Головна

Мета: навчити основам знань з загальної та кримінальної сексології

Завдання: опанувати основами сучасних наукових знань в сфері загальної і кримінально сексології, що дозволить в майбутньому зберегти своє сексуальне i репродуктивне здоров'я, розуміти сексуально обумовлені особливостi поведінки людей, мотивацію злочинних дій. Здобуті знання допоможуть студентам розпізнавати ситуації, небезпечні з точки зору здійснення сексуальних злочинів.

Знати:

психологічні та інші аспекти сексуальної норми;

нормальну анатомії і фізіологію статевих opraнiв чоловіки i жінки;

нормальну стадійність i строки психосексуального розвитку;

сексуальні реакції і феноменологiчнi характеристики копулятивного циклу;

соціальні, психологічні, соціально-психологічні та біологічні причини сексуальних дисфункцій.

Вміти:

аналізувати психологічні та інші аспекти сексуальної норми;

розрізняти нормальну анатомії і фізіологію статевих opraнiв чоловіки i жінки

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): 6 .03010201 - психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 60 5 5
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
36 год. 48 год.
Індивідуальні завдання: 56 год.
Вид контролю: залік.

 

Дисципліну викладає:

Бочелюк В.Й, професор кафедри психології, д.психол.н., професор