Ви є тут

Головна

Мета дисципліни: надання студентам базових знань щодо методологічних принципів та основних понять психології, про загальні закономірності розвитку та функціонування механізмів психіки, про існуючі в загальній психології концепції особистості, психічні процеси, індивідуальні властивості та стані, основні детермінанти формування та проявів поведінки особистості.

Завдання дисципліни:

дати уявлення про історію становлення предмету психології, провідних напрямків зарубіжної та вітчизняної психологічної науки;

забезпечити порозуміння студентами логіки психологічного дослідження та можливостей використання методів наукового вивчення психіки;

розкрити специфіку психології людини, її свідомості , загальних закономірностей розвитку та функціонування психічних явищ;

розглянути сутність та значення діяльності та спілкування, як особливих форм активності людини;

ознайомити студентів з особливостями пізнавальних психічних процесів, емоціонально-вольових процесів та психічних станів людини;

висвітлити провідні наукові підходи до порозуміння особистості та індивідуальності людини у вітчизняної та зарубіжної психології;

сприяти розвитку у майбутніх психологів наукового світогляду;

створити умови для формування вмінь теоретичного аналізу психологічної літератури, самостійного узагальнення вивченого матеріалу.

Студенти повинні

знати:

основні наукові поняття психології;

специфіку предмета психології, провідні напрямки зарубіжної та вітчизняної психологічної науки;

місце психології в системі сучасних наук та її структуру;

методи психології та можливості їх використання;

основні закономірності та механізми розвитку та проявів психіки;

фізіологічні основи психічних функцій, специфіку становлення вищих психічних функцій;

сутність діяльності та спілкування, специфіку життєвого оточення сучасної людини;

психологічну характеристику пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольових процесів та психічних станів людини;

основні підходи до порозуміння особистості та індивідуальності у вітчизняної та зарубіжної психології;

специфіку розвитку психологічних утворень особистості та індивідуальності людини.

вміти:

аналізувати та узагальнювати накопичений науковий досвід;

встановлювати зв’язки між різноманітними психічними явищами;

самостійно обмірковувати значущість та можливість практичного використання основних теоретичних положень наукової психології;

використовувати отримані знання при вивченні професійних спеціальних дисциплін;

використовувати набуті знання для оцінки актуального психологічного стану людини;

оцінювати вплив того чи іншого чинника на формування психічних процесів, властивостей, станів.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 16 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1,2 -й 1,2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___36______ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 594 1,2,3,4-й 1,2,3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 5,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 128 год. 30 год.
Практичні, семінарські
128 год. 14 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
284 год. 496 год.
Індивідуальні завдання: 36
Вид контролю: Залік - 1, 2, 3 семестр Іспит – 4 семестр

 

Дисципліну викладає:

Шевчук З.М., викладач кафедри психології, к. психол. н.