Ви є тут

Головна

Мета - ознайомлення студентів з особливостями професії психолога.

Завдання:

ознайомити студентів з особливостями психології як науки та професії;

навчити здійснювати аналіз власної мотивації вибору професії психолога;

навчити складати професіограму професії психолога в будь-якій сфері роботи.

навчити здійснювати аналіз міфів про професію психолога і психологів.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати

особливості психології як науки та професії;

етичні принципи в роботі психолога;

сфери, умови, види діяльності практичного психолога.

вміти

здійснювати аналіз власної мотивації вибору професії психолога;

складати професіограму професії психолога в будь-якій сфері роботи.

здійснювати аналіз міфів про професію психолога і психологів.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань 0301 Соціально-політичні Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): Психологія Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин – 180 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 7.5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
26 год. 6 год.
Лабораторні
52 год. 12 год.
Самостійна робота
90 год. 158 год.
Індивідуальні завдання: -
Вид контролю: іспит

 

Дисципліну викладають:

Бородулькіна Т.О., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент

Хрустальова М.С., доцент кафедри психології, канд.політ.н., доцент

Шубертій Н.Г., старший викладач кафедри психології