Ви є тут

Головна

Мета: вивчення основ та формування у студентів системи знань з історії психології, вивчення історії становлення психології як науки, основних етапів становлення психологічного знання.

Завдання: вивчення основних понять, положень та ключових закономірнностей становлення та розвитку психології, формування цілісного професійного світогляду студентів щодо етапів формування психологічної науки.

Знати:

зміст історії психології як науки та як навчальної дисципліни;

розвиток наукових поглядів на психічне життя людини;

методи і принципи історико-психологічного дослідження;

зміст основних понять курсу;

сутність основних проблем курсу;

історію розвитку психології у надрах філософії та природознавства і становлення психології як самостійної науки;

основні етапи становлення психологічного знання від зародженнях у країнах Стародавнього Сходу до середини ХХ ст.;

програми психології як самостійної науки;

основні школи психології.

Вміти:

вивчати соціально-психологічний стан суспільства, психологічні особливості різних соціальних груп та об’єднань;

здійснювати документальний, факторичний та семантичний пошук інформації, узагальнювати соціально-психологічну інформацію, формулювати висновки та пропозиції;

працювати з першоджерелами зі знанням основних теорій історико-психологічного процесу;

орієнтуватися в історії окремих психологічних проблем, галузей психології;

використовувати знання з історії психології для усвідомлення актуальних завдань подальшого розвитку цієї науки в цілому;

дати визначення основним поняттям курсу;

розрізняти розвиток психології у рамках філософії та природознавства і як самостійної науки;

аналізувати історію розвитку психологічних знань;

інтегрувати отримані теоретичні і практичні знання з дисципліни;

визначати особливості психологічних вчень на кожному з етапів становлення психології.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки Нормативна
Напрям підготовки 6.030102 Психологія
Модулів – 2 Спеціальність (професійне спрямування): 6
.03010201 - психологія
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___ (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 180 3,4-й 3,4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента - 3 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 36 год. 6 год.
Практичні, семінарські
36 год. 6 год.
Лабораторні
0 год. 0 год.
Самостійна робота
108 год. 168 год.
Індивідуальні завдання:
56
год.
Вид контролю: залік, екзамен

 

Дисципліну викладає:

Черепєхіна О.А., доцент кафедри психології, к.психол.н., доцент