Ви є тут

Головна
 1. Євсєєва, Н.О. Вплив легувальних елементів на властивості корозійностійких сталей [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 59–60.
 2. Євсєєва, Н.О. Особливості робочого процесу в системі охолодження ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, Ю.О. Мірошниченко // Тиждень науки-2020. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 13-17 квітня 2020 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 60–62.
 3. Mishchenko, V. Steel corrosion resistance in the technological process / V. Mishchenko, N. Evseeva, S. Shejko, V. Shalomeev // Materials Science and Technology Conference 2019 (MS and T 2019) : Proceedings, September 29–October 3, 2019. – Portland, Oregon. (Scopus)
 4. Євсєєва, Н.О. Дослідження системи охолодження 4-тактного дизельного двигуна [Текст] /Н.О. Євсєєва, О.В. Сметанко // Сучасні технології на автомобільному транспорті та машинобудуванні : Наукові праці Міжнарод. наук.-практ. конф., 15-18 жовтня 2019. – Х.: ХНАДУ, 2019. – С. 176–177.
 5. Євсєєва, Н.О. Кінетика й закономірності руйнування матеріалів реторт титаномагнієвого виробництва [Текст] / Н.О. Євсєєва // Нові сталі та сплави і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів : Матеріали XIV Міжнарод. наук.-техн. конф., 08-10 жовтня 2019. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2019. – С.155–156.
 6. Журибіда, А.В. Використання вітру як альтернативного джерела енергії [Електронний ресурс] / А.В. Журибіда, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 86–87.
 7. Троценко, А.О. Критерії вибору типу радіатора опалення [Електронний ресурс] / А.О. Троценко, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 88–89.
 8. Євсєєва, Н.О. Сонячна черепиця Тесла [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, О.В. Павлов // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 89–90.
 9. Євсєєва, Н.О. Особливості розрахунку системи охолодження двигуна КамАЗ-740 [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, В.О. Сметанко // Тиждень науки-2019. Транспортний факультет : щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р. : тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 91–92.
 10. Мищенко, В.Г. Формирование структуры и физико-механических свойств многокомпонентно легированной стали в процессе металлургического передела [Текст] / В.Г. Мищенко, Н.А. Евсеева // Ресурсозбереження та енергоефективність процесів і обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Х Міжнародна науково-техн. конф., 21-23 листопада 2018. – Х.: НТУ «ХПІ», 2018. – С. 69–70.
 11. Евсеева, Н. Коррозионная стойкость сталей в условиях технологического процесса [Текст]/ Н. Евсеева, В. Мищенко // Проблеми корозії та корозійного захисту конструкційних матеріалів (КОРОЗІЯ-2018): 14-ї Міжнарод. конф., 5-6 червня 2018. – Львів, 2018.
 12. Євсєєва, Н.О. Підвищення технічних характеристик автомобіля шляхом удосконалення системи охолодження двигуна [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, С.П. Крестьянінов // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16-20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 161-162.
 13. Євсєєва, Н.О. Фізико-математична модель охолодження заготовки циліндричної форми [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с. 148-149.
 14. Євсєєва, Н.О. Аналіз термодинамічних циклів ДВЗ [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, О.В. Гаджиев // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.150.
 15. Євсєєва, Н.О. Аналіз сучасних енергоефективних систем теплопостачання [Електронний ресурс] / Н.О. Євсєєва, Я.О. Третьякова, О.І. Подопригора // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – с.151-153.
 16. Евсеева Н.А. Анализ структурно-фазового состояния коррозионностойкой стали 03Х17Н3Г9МБДЮЧ / Н.А. Евсеева, В.Г. Мищенко // ІV між.наук.-практ.конф. «Титан-2016: Виробництво та використання в авіабудуванні» : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2016. – С. 38–40.
 17. Євсєєва Н.О. Фізико-математична модель напружено-деформованого стану термопружного тіла // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 104-105.
 18. Євсєєва Н.О. Методика чисельного розв’язання теплових задач / Н.О. Євсєєва, О.В. Сметанко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 106-107.
 19. Євсєєва Н.О. Модель напружено-деформованого стану циліндричного тіла в умовах високотемпературного нерівномірного нестаціонарного нагріву / Н.О. Євсєєва, К.О. Шевченко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. В 4 томах. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2015. – С. 211–212.
 20. Мищенко В.Г. Фазовые превращения в стали 03Х17Н3Г9МБДЮЧ при нагреве и охлаждении / В.Г. Мищенко, Н.А. Евсеева, И.Н. Лазечный // ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та довговічності виробів»: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 58.
 21. Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовские чтения». Дніпропетровськ, 2014.
 22. Євсєєва Н.О. Особливості чисельних розрахунків теплофізичних процесів / Н.О. Євсєєва // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 76–77.
 23. Євсєєва Н.О. Алгоритм математичного розрахунку температурного поля теплової системи / Н.О. Євсєєва, М.С. Марчук //Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 77–78.
 24. Mishchenko V.G. Heat resistant stainless steel / V.G. Mishchenko, N.O. Yevseieva, O.S. Bagriichuk, O.I. Meniailo // Міжнарод. українсько-японська конф. з питань наук.-пром. співробітництва: 24–25 жовтня 2013 р.: зб. наук. праць. – Одеса : ОНПУ, 2013. – С. 119–120.
 25. Mishchenko V. G. Regulation way of the carbon depletion process during the thermal treatment and device for its implementation / V.G. Mishchenko, O.I. Meniailo, S. Bagriichuk, N.O. Yevseieva // Міжнарод. українсько-японська конф. з питань наук.-пром. співробітництва: 24–25 жовтня 2013 р.: зб. наук. праць. – Одеса : ОНПУ, 2013. – С. 121–123.
 26. Евсеева Н. А. Изменение фазового состава жаропрочных коррозионностойких хромомарганцевых сталей при высоких температурах эксплуатации / Н.А. Евсеева, В.Г. Мищенко // І межд. науч.-техн. конф-выст. «Повышение надежности и долговечности оборудования нефтегазовой и химической промышленности» : сб. науч. трудов. – Бердянск, 2013. – С. 9–12.
 27. Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовские чтения». Дніпропетровськ, 2013.
 28. Євсєєва Н.О. Вплив термічної обробки на структуру і механічні властивості корозійностійких сталей / Н.О. Євсєєва //Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 5 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С.112-113.
 29. Евсеева Н.А. Влияние структурных составляющих коррозионностойкой хромомарганцевой стали на технологические свойства / Н.А. Евсеева, В.Г. Мищенко // ХІІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – С. 41.
 30. Евсеева Н.А. Высокотемпературная пластическая деформация реторт в процессе магниетермического производства титана / Н.А. Евсеева, В.Г. Мищенко // ІІІ наук.-техн. конф. «Титан-2012: виробництво і застосування» : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2012. – С. 115–116.
 31. Міжнародна науково-технічна конференція «Стародубовские чтения». Дніпропетровськ, 2012.
 32. Міжнародна науково-технічна і науково-методична конференція «Современные проблемы твердометрии, материаловедения и технологии конструкционных материалов». Харків, 2012.
 33. Євсєєва Н.О. Материалы реакторов магниетермического производства титана //Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. В 4 т. Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – С.131-132.
 34. Міщенко В.Г. Формування фазового складу і механічних властивостей корозійностійкої сталі після гарячої обробки / В.Г. Міщенко, А.І. Маказан, Н.О. Євсеева // Х міжнародн. симпоз. укр. інженер.-мех. у Львові: зб. доп. – Львів, 2011. – С. 280–282.
 35. Міщенко В.Г. Вплив пластичної деформації корозійностійких статей на процеси руйнування реторт / В.Г. Міщенко, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп.. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11-15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 223-225.
 36. Євсєєва Н.О. Анализ физико-химического взаимодействия компонентов стали со средой восстановительного процесса получения титана / Н.О. Євсєєва // Тиждень науки – 2010 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). В 4 т. Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2010. С. 219-220.
 37. Луньов В.В. Раціоналізація режимів охолодження сталевих заготовок / В.В. Луньов, О.М. Улітенко, Н.О. Євсеева // ХІІ міжнар. наук.-техн. конф. «Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах» : зб. наук. праць. – Запоріжжя, 2009. – С. 71–72.
 38. VI міжнародна науково-технічна конференція «Нові технології, методи обробки та зміцнення деталей енергетичних установок» Алушта, 2009.
 39. Улітенко О.М. Термоциклічна обробка металів / О.М. Улітенко, Н.О. Євсєєва // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2009 р., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. С. 61-63.
 40. Євсєєва Н.О. Вплив неметалевих вкраплень на властивість сталі // Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., Запоріжжя. – Т. 1. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2008.