Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Єршов Анатолій Васильович

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “Фізика” є формування у студентів базових теоретичних знань з основ класичної, квантової та сучасної фізики, їх взаємозв’язку, основних фізичних принципів, фундаментальних понять, можливості використання фізичних знань у різних галузях прикладних наук, електричної техніки, автоматизації промислового устаткування, сформувати у студентів науковий світогляд та сучасне фізичне мислення.
Завдання: вивчення основних фізичних понять, принципів і законів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:
основи кінематики та динаміки матеріальної точки;
основні закони збереження;
елементи спецільної теорії відносності та елементи релятивістської динаміки;
основи молекулярної фізики и термодинаміки;
основи електростатики;
основні закони електричного струму та його властивості;
основи електромагнетизму;
рівняння Максвела та властивості електромагнітних хвиль;
коливання і хвилі;
основні явища і закони хвильової оптики;
елементи квантової механіки;
основи атомної фізики;
основи фізики твердого тіла;
основи фізики атомного ядра.

вміти:
аналізувати фізичні явища та процеси;
визначати фізичні величини;
працювати з фізичним обладнанням та проводити самостійну експериментальну роботу;
робити математичну обробку результатів дослідження;
зіставляти дослідні результати з теорією та єднати практичні навики і знання з фізичної теорії.
 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6,5

Галузь знань

13 - Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Нормативна

Напрям підготовки

131 – Прикладна механіка

Модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування):

6.131-1 «Технології машинобудування»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 9 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

240 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

2,3-й 2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

28 год.

 
Практичні, семінарські
- -
Лабораторні

14 год.

14 год.

 

Самостійна робота

78 год.

78 год.

 
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 36% до 64%

для заочної форми навчання - 6% до 94%