Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Лозовенко Оксана Анатоліївна

Навчальна дисципліна “Фізика” відноситься до циклу нормативної математичної та природничо-наукової підготовки за напрямом 133 – Галузеве машинобудування для спеціальності “Двигуни внутрішнього згорання” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”.
Предметом навчальної дисципліни є педагогічно адаптована система понять про загальні закономірності явищ природи, властивості та будову матерії і закони її руху.
Метою викладання дисципліни є фундаментальна підготовка фахівців, спроможних розв’язувати комплекс професійних задач інженерної практики, пов’язаних з різними проблемами фізики.
        Відповідно до мети задачами навчальної дисципліни є формування у студентів сукупності знань, вмінь та уявлень про сучасний стан розвитку фізики, значення фізичних теорій та законів, а також вміння користуватися законами фізики на виробництві і в повсякденному житті.          Завдання дисципліни:
        - формування системи фізичних знань, які є основою сучасної фізичної картини світу, умінь та навичок з метою застосування фізичних знань щодо розв’язання технічних завдань, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю студентів шляхом здійснення компетентністного та контекстного підходу у навчанні;
        - забезпечення міждисциплінарних зв’язків із технічними та спеціальними дисциплінами шляхом включення конкретних спеціальних завдань, запитань тощо у навчально-виховний процес з фізики, реалізація професійної спрямованості шляхом розв’язання навчальних прикладних фізичних завдань з метою оволодіння професійними ЗУН майбутнього бакалавра;
- формування експериментальних навичок дослідження методами фізичного пізнання, а саме: планування експерименту, вибір методів дослідження, вимірювання, проведення обробки та інтерпретації одержаних результатів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні поняття, закони, закономірності, принципи, теорії в галузі молекулярної фізики, термодинаміки, електромагнетизму, оптики;
- межі застосування фізичних знань;
- можливості застосування фізичних знань;
вміти:
- розв’язувати типові задачі з різних розділів фізики;
- використовувати різноманітні джерела інформації: друковані, інформаційно-комунікативні тощо;
- володіти методами експериментального дослідження (планування, постановки, проведення, обробки експерименту).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин / 8 кредитів ECTS для денної форми навчання.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

133 – Галузеве машино-будування

Модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування):

6.133 «Колісні та гусеничні транспортні засоби»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1,2-й 1,2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

240 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

2,3-й 2,3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56  год.

12  год.

Практичні, семінарські
28 год. 4 год
Лабораторні

-

-

Самостійна робота
156 год. 224 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%