Ви є тут

Головна

Опис навчальної дисципліни

Лектор: Сейдаметов Станіслав Валерійович

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізика» є формування ієрархії компетентностей за допомогою інструментів фізичної освіти, розвиток системного мислення, створення у студентів широкої теоретичної підготовки в галузі фізики, що дозволить майбутнім спеціалістам орієнтуватись в потоці науково-технічної інформації та забезпечити їм можливість використання фізичних законів за фахом своєї майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни "Фізика" є:

 • вивчення та розуміння основних понять, положень, ключових законів, фізичних теорій, що вивчають властивості речовини і поля та характеризують рух і взаємодію;
 • розвиток здатності критично оцінювати прояв фундаментальних взаємодій на різних рівнях фізичного світу та оцінювати зв'язок явищ природи, об’єктивність наукового знання, системотвірну роль фізики для розвитку техніки та технологій;
 • знайомство з теоретичними методами пізнання фізичних явищ та процесів;
 • вивчення та розуміння фізичних основ техніки, виробництва, сучасних технологій;
 • розвиток практичних навичок застосовування знаннь про рух і взаємодію, речовину та поле у різних сферах життєдіяльності людини під час опису фізичних явищ та процесів
 • розвито вміння застосовувати наукові методи пізнання, основні поняття, моделі та закони фізики для пояснення властивостей речовини та поля
 • формування бази знань фізичних явищ з метою формування фізичного світогляду;
 • оволодіння фізичними методами розв’язання практичних задач для подальшого вивчення спеціальних дисциплін;
 • розвиток практичних навичок планування та проведення наукового дослідження об’єктів та явищ природи, створення технічних пристроїв і особливості технічного проектування, дотримання технологічних вимог під час роботи з обладнанням;
 • оволодіння навичками проводити дослідно-пошукову діяльність у процесі проектування, розробляти та реалізовувати творчі проекти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та презентувати результати продуктивної творчої діяльності за визначеними критеріями, застосовувати у процесі  науково-технічної творчості методи творчого пошуку ідей.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Фізика» є фундаментальні теорії, закони та закономірності фізичних явищ та їх використання за фахом своєї майбутньої професії.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • основні фізичні явища; 
 • фундаментальні закони природи;
 • правила класичної та сучасної фізики;
 • методи фізичних досліджень;
 • внутрішні зв'язки між окремими розділами науки та міжпредметні зв’язки;
 • основні числові значення фізичних величин у природі та в техніці;

вміти:

 • використовувати знання з курсу фізики при вивченні відповідних дисциплін за фахом;
 • встановлювати зв'язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;
 • застосувати фундаментальні закони фізики при розгляді окремих явищ, поєднуючи їх фізичну суть з аналітичними співвідношеннями;
 • визначити загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;
 • використовувати теоретичні знання для розв’язку задач різного типу, приймати обґрунтовані рішення; 
 • складати план практичних дій щодо виконання експерименту, користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;
 • пояснювати принцип дії простих пристроїв, механізмів та вимірювальних приладів з фізичної точки зору;
 • аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами, робити висновки;
 • правильно визначати та використовувати одиниці фізичних величин.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 330 годин / 11 кредитів ECTS для денної форми навчання.
 

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 11

Галузь знань

14 Електрична інженерія

Нормативна

Напрям підготовки

141 – Електроенергетика. Електротехніка та електромеханіка

Модулів –2

Спеціальність (професійне спрямування):

6.141-3 «Електричні машини та апарати»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 4 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

330 (денна форма навчання),  (заочна форма навчання)

1,2-й 1,2-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

42 год.

6 год.

10 год.

Практичні, семінарські
  -
Лабораторні

28 год.

28 год.

6 год.

6 год.

Самостійна робота
214 год. 302 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: диф. залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35%  до 65%

для заочної форми навчання – 8% до 92%